خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : زمانی پر اندیشه شد زال زر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : زمانی پر اندیشه شد زال زر‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پرسش و پاسخ زال و ستاره شناسان و امتحان جنگاوری زال در حضور شاه  :  

‫‫‫‫‫‫‫‫زمانی پر اندیشه شد زال زر‬
‫برآورد یال و بگسترد بر‬
‫وزان پس به پاسخ زبان برگشاد‬
‫همه پرسش موبدان کرد یاد‬
‫نخست از ده و دو درخت بلند‬
‫که هر یک همی شاخ سی برکشند‬
‫به سالی ده و دو بود ماه نو‬
‫چو شاه نو آیین ابر گاه نو‬
‫به سی روز مه را سرآید شمار‬
‫برین سان بود گردش روزگار‬
‫کنون آنکه گفتی ز کار دو اسپ‬
‫فروزان به کردار آذرگشسپ‬
‫سپید و سیاهست هر دو زمان‬
‫پس یکدگر تیز هر دو دوان‬
‫شب و روز باشد که می بگذرد‬
‫دم چرخ بر ما همی بشمرد‬
‫سدیگر که گفتی که آن سی سوار‬
‫کجا برگذشتند بر شهریار‬
‫ازان سی سواران یکی کم شود‬
‫به گاه شمردن همان سی بود‬
‫نگفتی سخن جز ز نقصان ماه‬
‫که یک شب کم آید همی گاه گاه‬
‫کنون از نیام این سخن برکشیم‬
‫دو بن سرو کان مرغ دارد نشیم‬
‫ز برج بره تا ترازو جهان‬
‫همی تیرگی دارد اندر نهان‬
‫چنین تا ز گردش به ماهی شود‬
‫پر از تیرگی و سیاهی شود‬
‫دو سرو ای دو بازوی چرخ بلند‬
‫کزو نیمه شادب و نیمی نژند‬
‫برو مرغ پران چو خورشید دان‬
‫جهان را ازو بیم و امید دان‬
‫دگر شارستان بر سر کوهسار‬
‫سرای درنگست و جای قرار‬
‫همین خارستان چون سرای سپنج‬
‫کزو ناز و گنجست و هم درد و رنج‬
‫همی دم زدن بر تو بر بشمرد‬
‫هم او برفرازد هم او بشکرد‬
‫برآید یکی باد با زلزله‬
‫ز گیتی برآید خروش و خله‬
‫همه رنج ما ماند زی خارستان‬
‫گذر کرد باید سوی شارستان‬
‫کسی دیگر از رنج ما برخورد‬
‫نپاید برو نیز و هم بگذرد‬
‫چنین رفت از آغاز یکسر سخن‬
‫همین باشد و نو نگردد کهن‬
‫اگر توشه مان نیکنامی بود‬
‫روانها بران سر گرامی بود‬
‫و گر آز ورزیم و پیچان شویم‬
‫پدید آید آنگه که بیجان شویم‬
‫گر ایوان ما سر به کیوان برست‬
‫ازان بهره ی ما یکی چادرست‬
‫چو پوشند بر روی ما خون و خاک‬
‫همه جای بیمست و تیمار و باک‬
‫بیابان و آن مرد با تیز داس‬
‫کجا خشک و تر زو دل اندر هراس‬
‫تر و خشک یکسان همی بدرود‬
‫وگر لابه سازی سخن نشنود‬
‫دروگر زمانست و ما چون گیا‬
‫همانش نبیره همانش نیا‬
‫به پیر و جوان یک به یک ننگرد‬
‫شکاری که پیش آیدش بشکرد‬
‫جهان را چنینست ساز و نهاد‬
‫که جز مرگ را کس ز مادر نزاد‬
‫ازین در درآید بدان بگذرد‬
‫زمانه برو دم همی بشمرد‬
‫چو زال این سخنها بکرد آشکار‬
‫ازو شادمان شد دل شهریار‬
‫به شادی یکی انجمن برشگفت‬
‫شهنشاه گیتی زهازه گرفت‬
‫یکی جشنگاهی بیاراست شاه‬
‫چنان چون شب چارده چرخ ماه‬
‫کشیدند می تا جهان تیره گشت‬
‫سرمیگساران ز می خیره گشت‬
‫خروشیدن مرد بالای گاه‬
‫یکایک برآمد ز درگاه شاه‬
‫برفتند گردان همه شاد و مست‬
‫گرفته یکی دست دیگر به دست‬
‫چو برزد زبانه ز کوه آفتاب‬
‫سر نامدران برآمد ز خواب‬
‫بیامد کمربسته زال دلیر‬
‫به پیش شهنشاه چون نره شیر‬
‫به دستوری بازگشتن ز در‬
‫شدن نزد سالار فرخ پدر‬
‫به شاه جهان گفت کای نیکخوی‬
‫مرا چهر سام آمدست آرزوی‬
‫ببوسیدم ای پایه ی تخت عاج‬
‫دلم گشت روشن بدین برز و تاج‬
‫بدو گفت شاه ای جوانمرد گرد‬
‫یک امروز نیزت بباید سپرد‬
‫ترا بویه ی دخت مهراب خاست‬
‫دلت راهش سام زابل کجاست‬
‫بفرمود تا سنج و هندی درای‬
‫به میدان گذارند با کره نای‬
‫ابا نیزه و گرز و تیر و کمان‬
‫برفتند گردان همه شادمان‬
‫کمانها گرفتند و تیر خدنگ‬
‫نشانه نهادند چون روز جنگ‬
‫بپیچید هر یک به چیزی عنان‬
‫به گرز و به تیغ و به تیر و سنان‬
‫درختی گشن بد به میدان شاه‬
‫گذشته برو سال بسیار و ماه‬
‫کمان را بمالید دستان سام‬
‫برانگیخت اسپ و برآورد نام‬
‫بزد بر میان درخت سهی‬
‫گذاره شد آن تیر شاهنشهی‬
‫هم اندر تگ اسپ یک چوبه تیر‬
‫بینداخت و بگذاشت چون نره شیر‬
‫سپر برگرفتند ژوپین وران‬
‫بگشتند با خشتهای گران‬
‫سپر خواست از ریدک ترک زال‬
‫برانگیخت اسپ و برآورد یال‬
‫کمان را بینداخت و ژوپین گرفت‬
‫به ژوپین شکار نوآیین گرفت‬
‫بزد خشت بر سه سپر گیلوار‬
‫گشاده به دیگر سو افگند خوار‬
‫به گردنکشان گفت شاه جهان‬
‫که با او که جوید نبرد از مهان‬
‫یکی برگراییدش اندر نبرد‬
‫که از تیر و ژوپین برآورد گرد‬
‫همه برکشیدند گردان سلیح‬
‫بدل خشمناک و زبان پر مزیح‬
‫به آورد رفتند پیچان عنان‬
‫ابا نیزه و آب داده سنان‬
‫چنان شد که مرد اندر آمد به مرد‬
‫برانگیخت زال اسپ و برخاست گرد‬
‫نگه کرد تا کیست زیشان سوار‬
‫عنان پیچ و گردنکش و نامدار‬
‫ز گرد اندر آمد بسان نهنگ‬
‫گرفتش کمربند او را به چنگ‬
‫چنان خوارش از پشت زین برگرفت‬
‫که شاه و سپه ماند اندر شگفت‬
‫به آواز گفتند گردنکشان‬
‫که مردم نبیند کسی زین نشان‬
‫هر آن کس که با او بجوید نبرد‬
‫کند جامه مادر برو لاژورد‬
‫ز شیران نزاید چنین نیز گرد‬
‫چه گرد از نهنگانش باید شمرد‬
‫خنک سام یل کش چنین یادگار‬
‫بماند به گیتی دلیر و سوار‬
‫برو آفرین کرد شاه بزرگ‬
‫همان نامور مهتران سترگ‬
‫بزرگان سوی کاخ شاه آمدند‬
‫کمر بسته و با کلاه آمدند‬
‫یکی خلعت آراست شاه جهان‬
‫که گشتند ازان خیره یکسر مهان‬
‫چه از تاج پرمایه و تخت زر‬
‫چه از یاره و طوق و زرین کمر‬
‫همان جامه های گرانمایه نیز‬
‫پرستنده و اسپ و هر گونه چیز‬
‫به زال سپهبد سپرد آن زمان‬
‫همه چیزها از کران تا کران‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*