خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آگاهی آمد سوی شهریار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آگاهی آمد سوی شهریار‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

دیدار زال با شاه  :  

‫‫‫‫‫‫‫پس آگاهی آمد سوی شهریار‬
‫که آمد ز ره زال سام سوار‬
‫پذیره شدندش همه سرکشان‬
‫که بودند در پادشاهی نشان‬
‫چو آمد به نزدیکی بارگاه‬
‫سبک نزد شاهش گشادند راه‬
‫چو نزدیک شاه اندر آمد زمین‬
‫ببوسید و بر شاه کرد آفرین‬
‫زمانی همی داشت بر خاک روی‬
‫بدو داد دل شاه آزرمجوی‬
‫بفرمود تا رویش از خاک خشک‬
‫ستردند و بر وی پراگند مشک‬
‫بیامد بر تخت شاه ارجمند‬
‫بپرسید ازو شهریار بلند‬
‫که چون بودی ای پهلو راد مرد‬
‫بدین راه دشوار با باد و گرد‬
‫به فر تو گفتا همه بهتریست‬
‫ابا تو همه رنج رامشگریست‬
‫ازو بستد آن نامه ی پهلوان‬
‫بخندید و شد شاد و روشن روان‬
‫چو بر خواند پاسخ چنین داد باز‬
‫که رنجی فزودی به دل بر دراز‬
‫ولیکن بدین نامه ی دلپذیر‬
‫که بنوشت با درد دل سام پیر‬
‫اگر چه مرا هست ازین دل دژم‬
‫برانم که نندیشم از بیش و کم‬
‫بسازم برآرم همه کام تو‬
‫گر اینست فرجام آرام تو‬
‫تو یک چند اندر به شادی به پای‬
‫که تا من به کارت زنم نیک رای‬
‫ببردند خوالیگران خوان زر‬
‫شهنشاه بنشست با زال زر‬
‫بفرمود تا نامداران همه‬
‫نشستند بر خوان شاه رمه‬
‫چو از خوان خسرو بپرداختند‬
‫به تخت دگر جای می ساختند‬
‫چو می خورده شد نامور پور سام‬
‫نشست از بر اسپ زرین ستام‬
‫برفت و بپیمود بالای شب‬
‫پر اندیشه دل پر ز گفتار لب‬
‫بیامد به شبگیر بسته کمر‬
‫به پیش منوچهر پیروزگر‬
‫برو آفرین کرد شاه جهان‬
‫چو برگشت بستودش اندر نهان‬
‫بفرمود تا موبدان و ردان‬
‫ستاره شناسان و هم بخردان‬
‫کنند انجمن پیش تخت بلند‬
‫به کار سپهری پژوهش کنند‬
‫برفتند و بردند رنج دراز‬
‫که تا با ستاره چه دارند راز‬
‫سه روز اندران کارشان شد درنگ‬
‫برفتند با زیج رومی به چنگ‬
‫زبان بر گشادند بر شهریار‬
‫که کردیم با چرخ گردان شمار‬
‫چنین آمد از داد اختر پدید‬
‫که این آب روشن بخواهد دوید‬
‫ازین دخت مهراب و از پور سام‬
‫گوی پر منش زاید و نیک نام‬
‫بود زندگانیش بسیار مر‬
‫همش زور باشد هم آیین و فر‬
‫همش برز باشد همش شاخ و یال‬
‫به رزم و به بزمش نباشد همال‬
‫کجا باره ی او کند موی تر‬
‫شود خشک همرزم او را جگر‬
‫عقاب از بر ترگ او نگذرد‬
‫سران جهان را بکس نشمرد‬
‫یکی برز بالا بود فرمند‬
‫همه شیر گیرد به خم کمند‬
‫هوا را به شمشیر گریان کند‬
‫بر آتش یکی گور بریان کند‬
‫کمر بسته ی شهریاران بود‬
‫به ایران پناه سواران بود‬
‫چنین گفت پس شاه گردن فراز‬
‫کزین هر چه گفتید دارید راز‬
‫بخواند آن زمان زال را شهریار‬
‫کزو خواست کردن سخن خواستار‬
‫بدان تا بپرسند ازو چند چیز‬
‫نهفته سخنهای دیرینه نیز‬
‫نشستند بیدار دل بخردان‬
‫همان زال با نامور موبدان‬
‫بپرسید مر زال را موبدی‬
‫ازین تیزهش راه بین بخردی‬
‫که از ده و دو تای سرو سهی‬
‫که رستست شاداب با فرهی‬
‫ازان بر زده هر یکی شاخ سی‬
‫نگردد کم و بیش در پارسی‬
‫دگر موبدی گفت کای سرفراز‬
‫دو اسپ گرانمایه و تیزتاز‬
‫یکی زان به کردار دریای قار‬
‫یکی چون بلور سپید آبدار‬
‫بجنبید و هر دو شتابنده اند‬
‫همان یکدیگر را نیابنده اند‬
‫سدیگر چنین گفت کان سی سوار‬
‫کجا بگذرانند بر شهریار‬
‫یکی کم شود باز چون بشمری‬
‫همان سی بود باز چون بنگری‬
‫چهارم چنین گفت کان مرغزار‬
‫که بینی پر از سبزه و جویبار‬
‫یکی مرد با تیز داسی بزرگ‬
‫سوی مرغزار اندر آید سترگ‬
‫همی بدرود آن گیا خشک و تر‬
‫نه بردارد او هیچ ازان کار سر‬
‫دگر گفت کان برکشیده دو سرو‬
‫ز دریای با موج برسان غرو‬
‫یکی مرغ دارد بریشان کنام‬
‫نشیمش به شام آن بود این به بام‬
‫ازین چون بپرد شود برگ خشک‬
‫بران بر نشیند دهد بوی مشک‬
‫ازان دو همیشه یکی آبدار‬
‫یکی پژمریده شده سوگوار‬
‫بپرسید دیگر که بر کوهسار‬
‫یکی شارستان یافتم استوار‬
‫خرامند مردم ازان شارستان‬
‫گرفته به هامون یکی خارستان‬
‫بناها کشیدند سر تا به ماه‬
‫پرستنده گشتند و هم پیشگاه‬
‫وزان شارستان شان به دل نگذرد‬
‫کس از یادکردن سخن نشمرد‬
‫یکی بومهین خیزد از ناگهان‬
‫بر و بومشان پاک گردد نهان‬
‫بدان شارستانشان نیاز آورد‬
‫هم اندیشگان دراز آورد‬
‫به پرده درست این سخنها بجوی‬
‫به پیش ردان آشکارا بگوی‬
‫گر این رازها آشکارا کنی‬
‫ز خاک سیه مشک سارا کنی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*