خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫چو در کابل این داستان فاش گشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫چو در کابل این داستان فاش گشت‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

حرکت رودابه جهت دیدار سام و گفتگو با وی برای جلوگیری از حمله به کابل :  

‫‫‫‫‫‫چو در کابل این داستان فاش گشت‬
‫سر مرزبان پر ز پرخاش گشت‬
‫برآشفت و سیندخت را پیش خواند‬
‫همه خشم رودابه بر وی براند‬
‫بدو گفت کاکنون جزین رای نیست‬
‫که با شاه گیتی مرا پای نیست‬
‫که آرمت با دخت ناپاک تن‬
‫کشم زارتان بر سر انجمن‬
‫مگر شاه ایران ازین خشم و کین‬
‫برآساید و رام گردد زمین‬
‫به کابل که با سام یارد چخید‬
‫ازان زخم گرزش که یارد چشید‬
‫چو بشنید سیندخت بنشست پست‬
‫دل چاره جوی اندر اندیشه بست‬
‫یکی چاره آورد از دل به جای‬
‫که بد ژرف بین و فزاینده رای‬
‫وزان پس دوان دست کرده به کش‬
‫بیامد بر شاه خورشید فش‬
‫بدو گفت بشنو ز من یک سخن‬
‫چو دیگر یکی کامت آید بکن‬
‫ترا خواسته گر ز بهر تنست‬
‫ببخش و بدان کین شب آبستنست‬
‫اگر چند باشد شب دیریاز‬
‫برو تیرگی هم نماند دراز‬
‫شود روز چون چشمه روشن شود‬
‫جهان چون نگین بدخشان شود‬
‫بدو گفت مهراب کز باستان‬
‫مزن در میان یلان داستان‬
‫بگو آنچه دانی و جان را بکوش‬
‫وگر چادر خون به تن بر بپوش‬
‫بدو گفت سیندخت کای سرفراز‬
‫بود کت به خونم نیاید نیاز‬
‫مرا رفت باید به نزدیک سام‬
‫زبان برگشایم چو تیغ از نیام‬
‫بگویم بدو آنچه گفتن سزد‬
‫خرد خام گفتارها را پزد‬
‫ز من رنج جان و ز تو خواسته‬
‫سپردن به من گنج آراسته‬
‫بدو گفت مهراب بستان کلید‬
‫غم گنج هرگز نباید کشید‬
‫پرستنده و اسپ و تخت و کلاه‬
‫بیارای و با خویشتن بر به راه‬
‫مگر شهر کابل نسوزد به ما‬
‫چو پژمرده شد برفروزد به ما‬
‫چین گفت سیندخت کای نامدار‬
‫به جای روان خواسته خواردار‬
‫نباید که چون من شوم چاره جوی‬
‫تو رودابه را سختی آری به روی‬
‫مرا در جهان انده جان اوست‬
‫کنون با توم روز پیمان اوست‬
‫ندارم همی انده خویشتن‬
‫ازویست این درد و اندوه من‬
‫یکی سخت پیمان ستد زو نخست‬
‫پس آنگه به مردی ره چاره جست‬
‫بیاراست تن را به دیبا و زر‬
‫به در و به یاقوت پرمایه سر‬
‫پس از گنج زرش ز بهر نثار‬
‫برون کرد دینار چون سی هزار‬
‫به زرین ستام آوریدند سی‬
‫از اسپان تازی و از پارسی‬
‫ابا طوق زرین پرستنده شست‬
‫یکی جام زر هر یکی را به دست‬
‫پر از مشک و کافور و یاقوت و زر‬
‫ز پیروزه ی چند چندی گهر‬
‫چهل جامه دیبای پیکر به زر‬
‫طرازش همه گونه گونه گهر‬
‫به زرین و سیمین دوصد تیغ هند‬
‫جزان سی به زهراب داده پرند‬
‫صد اشتر همه ماده ی سرخ موی‬
‫صد استر همه بارکش راه جوی‬
‫یکی تاج پرگوهر شاهوار‬
‫ابا طوق و با یاره و گوشوار‬
‫بسان سپهری یکی تخت زر‬
‫برو ساخته چند گونه گهر‬
‫برش خسروی بیست پهنای او‬
‫چو سیصد فزون بود بالای او‬
‫وزان ژنده پیلان هندی چهار‬
‫همه جامه و فرش کردند بار‬
‫چو شد ساخته کار خود بر نشست‬
‫چو گردی به مردی میان را ببست‬
‫یکی ترگ رومی به سر بر نهاد‬
‫یکی باره زیراندرش همچو باد‬
‫بیامد گرازان به درگاه سام‬
‫نه آواز داد و نه برگفت نام‬
‫به کار آگهان گفت تا ناگهان‬
‫بگویند با سرفراز جهان‬
‫که آمد فرستاده ای کابلی‬
‫به نزد سپهبد یل زابلی‬
‫ز مهراب گرد آوریده پیام‬
‫به نزد سپهبد جهانگیر سام‬
‫بیامد بر سام یل پرده دار‬
‫بگفت و بفرمود تا داد بار‬
‫فرود آمد از اسپ سیندخت و رفت‬
‫به پیش سپهبد خرامید تفت‬
‫زمین را ببوسید و کرد آفرین‬
‫ابر شاه و بر پهلوان زمین‬
‫نثار و پرستنده و اسپ و پیل‬
‫رده بر کشیده ز در تا دو میل‬
‫یکایک همه پیش سام آورید‬
‫سر پهلوان خیره شد کان بدید‬
‫پر اندیشه بنشست برسان مست‬
‫بکش کرده دست و سرافگنده پست‬
‫که جایی کجا مایه چندین بود‬
‫فرستادن زن چه آیین بود‬
‫گراین خواسته زو پذیرم همه‬
‫ز من گردد آزرده شاه رمه‬
‫و گر بازگردانم از پیش زال‬
‫برآرد به کردار سیمرغ بال‬
‫برآورد سر گفت کاین خواسته‬
‫غلامان و پیلان آراسته‬
‫برید این به گنجور دستان دهید‬
‫به نام مه کابلستان دهید‬
‫پری روی سیندخت بر پیش سام‬
‫زبان کرد گویا و دل شادکام‬
‫چو آن هدیه ها را پذیرفته دید‬
‫رسیده بهی و بدی رفته دید‬
‫سه بت روی با او به یک جا بدند‬
‫سمن پیکر و سرو بالا بدند‬
‫گرفته یکی جام هر یک به دست‬
‫بفرمود کامد به جای نشست‬
‫به پیش سپهبد فرو ریختند‬
‫همه یک به دیگر برآمیختند‬
‫چو با پهلوان کار بر ساختند‬
‫ز بیگانه خانه بپرداختند‬
‫چنین گفت سیندخت با پهلوان‬
‫که با رای تو پیر گردد جوان‬
‫بزرگان ز تو دانش آموختند‬
‫به تو تیرگیها برافروختند‬
‫به مهر تو شد بسته دست بدی‬
‫به گرزت گشاده ره ایزدی‬
‫گنه کار گر بود مهراب بود‬
‫ز خون دلش دیده سیراب بود‬
‫سر بی گناهان کابل چه کرد‬
‫کجا اندر آورد باید بگرد‬
‫همه شهر زنده برای تواند‬
‫پرستنده و خاک پای تواند‬
‫ازان ترس کو هوش و زور آفرید‬
‫درخشنده ناهید و هور آفرید‬
‫نیاید چنین کارش از تو پسند‬
‫میان را به خون ریختن در مبند‬
‫بدو سام یل گفت با من بگوی‬
‫ازان کت بپرسم بهانه مجوی‬
‫تو مهراب را کهتری گر همال‬
‫مر آن دخت او را کجا دید زال‬
‫به روی و به موی و به خوی و خرد‬
‫به من گوی تا باکی اندر خورد‬
‫ز بالا و دیدار و فرهنگ اوی‬
‫بران سان که دیدی یکایک بگوی‬
‫بدو گفت سیندخت کای پهلوان‬
‫سر پهلوانان و پشت گوان‬
‫یکی سخت پیمانت خواهم نخست‬
‫که لرزان شود زو بر و بوم و رست‬
‫که از تو نیاید به جانم گزند‬
‫نه آنکس که بر من بود ارجمند‬
‫مرا کاخ و ایوان آباد هست‬
‫همان گنج و خویشان و بنیاد هست‬
‫چو ایمن شوم هر چه گویی بگوی‬
‫بگویم بجویم بدین آب روی‬
‫نهفته همه گنج کابلستان‬
‫بکوشم رسانم به زابلستان‬
‫جزین نیز هر چیز کاندر خورد‬
‫بیبد ز من مهتر پر خرد‬
‫گرفت آن زمان سام دستش به دست‬
‫ورا نیک بنواخت و پیمان ببست‬
‫چو بشنید سیندخت سوگند او‬
‫همان راست گفتار و پیوند او‬
‫زمین را ببوسید و بر پای خاست‬
‫بگفت آنچه اندر نهان بود راست‬
‫که من خویش ضحاکم ای پهلوان‬
‫زن گرد مهراب روشن روان‬
‫همان مام رودابه ی ماه روی‬
‫که دستان همی جان فشاند بروی‬
‫همه دودمان پیش یزدان پاک‬
‫شب تیره تا برکشد روز چاک‬
‫همی بر تو بر خواندیم آفرین‬
‫همان بر جهاندار شاه زمین‬
‫کنون آمدم تا هوای تو چیست‬
‫ز کابل ترا دشمن و دوست کیست‬
‫اگر ما گنهکار و بدگوهریم‬
‫بدین پادشاهی نه اندر خوریم‬
‫من اینک به پیش توام مستمند‬
‫بکش گر کشی ور ببندی ببند‬
‫دل بی گناهان کابل مسوز‬
‫کجا تیره روز اندر آید به روز‬
‫سخنها چو بشنید ازو پهلوان‬
‫زنی دید با رای و روشن روان‬
‫به رخ چون بهار و به بالا چو سرو‬
‫میانش چو غرو و به رفتن تذرو‬
‫چنین داد پاسخ که پیمان من‬
‫درست است اگر بگسلد جان من‬
‫تو با کابل و هر که پیوند تست‬
‫بمانید شادان دل و تندرست‬
‫بدین نیز همداستانم که زال‬
‫ز گیتی چو رودابه جوید همال‬
‫شما گرچه از گوهر دیگرید‬
‫همان تاج و اورنگ را در خورید‬
‫چنین است گیتی وزین ننگ نیست‬
‫ابا کردگار جهان جنگ نیست‬
‫چنان آفریند که آیدش رای‬
‫نمانیم و ماندیم با های های‬
‫یکی بر فراز و یکی در نشیب‬
‫یکی با فزونی یکی با نهیب‬
‫یکی از فزایش دل آراسته‬
‫ز کمی دل دیگری کاسته‬
‫یکی نامه با لابه ی دردمند‬
‫نبشتم به نزدیک شاه بلند‬
‫به نزد منوچهر شد زال زر‬
‫چنان شد که گفتی برآورده پر‬
‫به زین اندر آمد که زین را ندید‬
‫همان نعل اسپش زمین را ندید‬
‫بدین زال را شاه پاسخ دهد‬
‫چو خندان شود رای فرخ نهد‬
‫که پرورده ی مرغ بیدل شدست‬
‫از آب مژه پای در گل شدست‬
‫عروس ار به مهر اندرون همچو اوست‬
‫سزد گر برآیند هر دو ز پوست‬
‫یکی روی آن بچه ی اژدها‬
‫مرا نیز بنمای و بستان بها‬
‫بدو گفت سیندخت اگر پهلوان‬
‫کند بنده را شاد و روشن روان‬
‫چماند به کاخ من اندر سمند‬
‫سرم بر شود به آسمان بلند‬
‫به کابل چنو شهریار آوریم‬
‫همه پیش او جان نثار آوریم‬
‫لب سام سیندخت پرخنده دید‬
‫همه بیخ کین از دلش کنده دید‬
‫نوندی دلاور به کردار باد‬
‫برافگند و مهراب را مژده داد‬
‫کز اندیشه ی بد مکن یاد هیچ‬
‫دلت شاد کن کار مهمان بسیچ‬
‫من اینک پس نامه اندر دمان‬
‫بیایم نجویم به ره بر زمان‬
‫دوم روز چون چشمه ی آفتاب‬
‫بجنیبد و بیدار شد سر ز خواب‬
‫گرانمایه سیندخت بنهاد روی‬
‫به درگاه سالار دیهیم جوی‬
‫روارو برآمد ز درگاه سام‬
‫مه بانوان خواندندش به نام‬
‫بیامد بر سام و بردش نماز‬
‫سخن گفت بااو زمانی دراز‬
‫به دستوری بازگشتن به جای‬
‫شدن شادمان سوی کابل خدای‬
‫دگر ساختن کار مهمان نو‬
‫نمودن به داماد پیمان نو‬
‫ورا سام یل گفت برگرد و رو‬
‫بگو آنچه دیدی به مهراب گو‬
‫سزاوار او خلعت آراستند‬
‫ز گنج آنچه پرمایه تر خواستند‬
‫بکابل دگر سام را هر چه بود‬
‫ز کاخ و زباغ و زکشت و درود‬
‫دگر چارپایان دوشیدنی‬
‫ز گستردنی هم ز پوشیدنی‬
‫به سیندخت بخشید و دستش بدست‬
‫گرفت و یک نیز پیمان ببست‬
‫پذیرفت مر دخت او را بزال‬
‫که باشند هر دو بشادی همال‬
‫سرافراز گردی و مردی دویست‬
‫بدو داد و گفتش که ایدر مایست‬
‫به کابل بباش و به شادی بمان‬
‫ازین پس مترس از بد بدگمان‬
‫شگفته شد آن روی پژمرده ماه‬
‫به نیک اختری برگرفتند راه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*