خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫به مهراب و دستان رسید این سخن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫به مهراب و دستان رسید این سخن‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

نوشتن نامه توسط سام به شاه جهت کسب اجازه برای دو دلداده یعنی زال و رودابه :  

‫‫‫‫‫به مهراب و دستان رسید این سخن‬
‫که شاه و سپهبد فگندند بن‬
‫خروشان ز کابل همی رفت زال‬
‫فروهشته لفج و برآورده یال‬
‫همی گفت اگر اژدهای دژم‬
‫بیاید که گیتی بسوزد به دم‬
‫چو کابلستان را بخواهد بسود‬
‫نخستین سر من بباید درود‬
‫به پیش پدر شد پر از خون جگر‬
‫پر اندیشه دل پر ز گفتار سر‬
‫چو آگاهی آمد به سام دلیر‬
‫که آمد ز ره بچه ی نره شیر‬
‫همه لشکر از جای برخاستند‬
‫درفش فریدون بیاراستند‬
‫پذیره شدن را تبیره زدند‬
‫سپاه و سپهبد پذیره شدند‬
‫همه پشت پیلان به رنگین درفش‬
‫بیاراسته سرخ و زرد و بنفش‬
‫چو روی پدر دید دستان سام‬
‫پیاده شد از اسپ و بگذارد گام‬
‫بزرگان پیاده شدند از دو روی‬
‫چه سالارخواه و چه سالارجوی‬
‫زمین را ببوسید زال دلیر‬
‫سخن گفت با او پدر نیز دیر‬
‫نشست از بر تازی اسپ سمند‬
‫چو زرین درخشنده کوهی بلند‬
‫بزرگان همه پیش او آمدند‬
‫به تیمار و با گفت و گو آمدند‬
‫که آزرده گشتست بر تو پدر‬
‫یکی پوزش آور مکش هیچ سر‬
‫چنین داد پاسخ کزین باک نیست‬
‫سرانجام آخر به جز خاک نیست‬
‫پدر گر به مغز اندر آرد خرد‬
‫همانا سخن بر سخن نگذرد‬
‫و گر برگشاید زبان را به خشم‬
‫پس از شرمش آب اندر آرم به چشم‬
‫چنین تا به درگاه سام آمدند‬
‫گشاده دل و شادکام آمدند‬
‫فرود آمد از باره سام سوار‬
‫هم اندر زمان زال را داد بار‬
‫چو زال اندر آمد به پیش پدر‬
‫زمین را ببوسید و گسترد بر‬
‫یکی آفرین کرد بر سام گرد‬
‫وزاب دو نرگس همی گل سترد‬
‫که بیدار دل پهلوان شاد باد‬
‫روانش گراینده ی داد باد‬
‫ز تیغ تو الماس بریان شود‬
‫زمین روز جنگ از تو گریان شود‬
‫کجا دیزه ی تو چمد روز جنگ‬
‫شتاب آید اندر سپاه درنگ‬
‫سپهری کجا باد گرز تو دید‬
‫همانا ستاره نیارد کشید‬
‫زمین نسپرد شیر با داد تو‬
‫روان و خرد کشته بنیاد تو‬
‫همه مردم از داد تو شادمان‬
‫ز تو داد یابد زمین و زمان‬
‫مگر من که از داد بی بهره ام‬
‫و گرچه به پیوند تو شهره ام‬
‫یکی مرغ پرورده ام خاک خورد‬
‫به گیتی مرا نیست با کس نبرد‬
‫ندانم همی خویشتن را گناه‬
‫که بر من کسی را بران هست راه‬
‫مگر آنکه سام یلستم پدر‬
‫و گر هست با این نژادم هنر‬
‫ز مادر بزادم بینداختی‬
‫به کوه اندرم جایگه ساختی‬
‫فگندی به تیمار زاینده را‬
‫به آتش سپردی فزاینده را‬
‫ترا با جهان آفرین نیست جنگ‬
‫که از چه سیاه و سپیدست رنگ‬
‫کنون کم جهان آفرین پرورید‬
‫به چشم خدایی به من بنگرید‬
‫ابا گنج و با تخت و گرز گران‬
‫ابا رای و با تاج و تخت و سران‬
‫نشستم به کابل به فرمان تو‬
‫نگه داشتم رای و پیمان تو‬
‫که گر کینه جویی نیازارمت‬
‫درختی که کشتی به بار آرمت‬
‫ز مازندران هدیه این ساختی‬
‫هم از گرگساران بدین تاختی‬
‫که ویران کنی خان آباد من‬
‫چنین داد خواهی همی داد من‬
‫من اینک به پیش تو استاده ام‬
‫تن بنده خشم ترا داده ام‬
‫به اره میانم بدو نیم کن‬
‫ز کابل مپیمای با من سخن‬
‫سپهبد چو بشنید گفتار زال‬
‫برافراخت گوش و فرو برد یال‬
‫بدو گفت آری همینست راست‬
‫زبان تو بر راستی بر گواست‬
‫همه کار من با تو بیداد بود‬
‫دل دشمنان بر تو بر شاد بود‬
‫ز من آرزو خود همین خواستی‬
‫به تنگی دل از جای برخاستی‬
‫مشو تیز تا چاره ی کار تو‬
‫بسازم کنون نیز بازار تو‬
‫یکی نامه فرمایم اکنون به شاه‬
‫فرستم به دست تو ای نیکخواه‬
‫سخن هر چه باید به یاد آورم‬
‫روان و دلش سوی داد آورم‬
‫اگر یار باشد جهاندار ما‬
‫به کام تو گردد همه کار ما‬
‫نویسنده را پیش بنشاندند‬
‫ز هر در سخنها همی راندند‬
‫سرنامه کرد آفرین خدای‬
‫کجا هست و باشد همیشه به جای‬
‫ازویست نیک و بد و هست و نیست‬
‫همه بندگانیم و ایزد یکیست‬
‫هر آن چیز کو ساخت اندر بوش‬
‫بران است چرخ روان را روش‬
‫خداوند کیوان و خورشید و ماه‬
‫وزو آفرین بر منوچهر شاه‬
‫به رزم اندرون زهر تریاک سوز‬
‫به بزم اندرون ماه گیتی فروز‬
‫گراینده گرز و گشاینده شهر‬
‫ز شادی به هر کس رساننده بهر‬
‫کشنده درفش فریدون به جنگ‬
‫کشنده سرافراز جنگی پلنگ‬
‫ز باد عمود تو کوه بلند‬
‫شود خاک نعل سرافشان سمند‬
‫همان از دل پاک و پاکیزه کیش‬
‫به آبشخور آری همی گرگ و میش‬
‫یکی بنده ام من رسیده به جای‬
‫به مردی بشست اندر آورده پای‬
‫همی گرد کافور گیرد سرم‬
‫چنین کرد خورشید و ماه افسرم‬
‫ببستم میان را یکی بنده وار‬
‫ابا جاودان ساختم کارزار‬
‫عنان پیچ و اسپ افگن و گرزدار‬
‫چو من کس ندیدی به گیتی سوار‬
‫بشد آب گردان مازندران‬
‫چو من دست بردم به گرز گران‬
‫ز من گر نبودی به گیتی نشان‬
‫برآورده گردن ز گردن کشان‬
‫چنان اژدها کو ز رود کشف‬
‫برون آمد و کرد گیتی چو کف‬
‫زمین شهر تا شهر پهنای او‬
‫همان کوه تا کوه بالای او‬
‫جهان را ازو بود دل پر هراس‬
‫همی داشتندی شب و روز پاس‬
‫هوا پاک دیدم ز پرندگان‬
‫همان روی گیتی ز درندگان‬
‫ز تفش همی پر کرگس بسوخت‬
‫زمین زیر زهرش همی برفروخت‬
‫نهنگ دژم بر کشیدی ز آب‬
‫به دم درکشیدی ز گردون عقاب‬
‫زمین گشت بی مردم و چارپای‬
‫همه یکسر او را سپردند جای‬
‫چو دیدم که اندر جهان کس نبود‬
‫که با او همی دست یارست سود‬
‫به زور جهاندار یزدان پاک‬
‫بیفگندم از دل همه ترس و باک‬
‫میان را ببستم به نام بلند‬
‫نشستم بران پیل پیکر سمند‬
‫به زین اندرون گرزه ی گاوسر‬
‫به بازو کمان و به گردن سپر‬
‫برفتم بسان نهنگ دژم‬
‫مرا تیز چنگ و ورا تیز دم‬
‫مرا کرد پدرود هرکو شنید‬
‫که بر اژدها گرز خواهم کشید‬
‫ز سر تا به دمش چو کوه بلند‬
‫کشان موی سر بر زمین چون کمند‬
‫زبانش بسان درختی سیاه‬
‫ز فر باز کرده فگنده به راه‬
‫چو دو آبگیرش پر از خون دو چشم‬
‫مرا دید غرید و آمد به خشم‬
‫گمانی چنان بردم ای شهریار‬
‫که دارم مگر آتش اندر کنار‬
‫جهان پیش چشمم چو دریا نمود‬
‫به ابر سیه بر شده تیره دود‬
‫ز بانگش بلرزید روی زمین‬
‫ز زهرش زمین شد چو دریای چین‬
‫برو بر زدم بانگ برسان شیر‬
‫چنان چون بود کار مرد دلیر‬
‫یکی تیر الماس پیکان خدنگ‬
‫به چرخ اندرون راندم بیدرنگ‬
‫چو شد دوخته یک کران از دهانش‬
‫بماند از شگفتی به بیرون زبانش‬
‫هم اندر زمان دیگری همچنان‬
‫زدم بر دهانش بپیچید ازان‬
‫سدیگر زدم بر میان زفرش‬
‫برآمد همی جوی خون از جگرش‬
‫چو تنگ اندر آورد با من زمین‬
‫برآهختم این گاوسر گرزکین‬
‫به نیروی یزدان گیهان خدای‬
‫برانگیختم پیلتن را ز جای‬
‫زدم بر سرش گرزه ی گاو چهر‬
‫برو کوه بارید گفتی سپهر‬
‫شکستم سرش چون تن ژنده پیل‬
‫فرو ریخت زو زهر چون رود نیل‬
‫به زخمی چنان شد که دیگر نخاست‬
‫ز مغزش زمین گشت باکوه راست‬
‫کشف رود پر خون و زرداب شد‬
‫زمین جای آرامش و خواب شد‬
‫همه کوهساران پر از مرد و زن‬
‫همی آفرین خواندندی بمن‬
‫جهانی بران جنگ نظاره بود‬
‫که آن اژدها زشت پتیاره بود‬
‫مرا سام یک زخم ازان خواندند‬
‫جهان زر و گوهر برافشاندند‬
‫چو زو بازگشتم تن روشنم‬
‫برهنه شد از نامور جوشنم‬
‫فرو ریخت از باره بر گستوان‬
‫وزین هست هر چند رانم زیان‬
‫بران بوم تا سالیان بر نبود‬
‫جز از سوخته خار خاور نبود‬
‫چنین و جزین هر چه بودیم رای‬
‫سران را سرآوردمی زیر پای‬
‫کجا من چمانیدمی بادپای‬
‫بپرداختی شیر درنده جای‬
‫کنون چند سالست تا پشت زین‬
‫مرا تختگاه است و اسپم زمین‬
‫همه گرگساران و مازنداران‬
‫به تو راست کردم به گرز گران‬
‫نکردم زمانی برو بوم یاد‬
‫ترا خواستم راد و پیروز و شاد‬
‫کنون این برافراخته یال من‬
‫همان زخم کوبنده کوپال من‬
‫بدان هم که بودی نماند همی‬
‫بر و گردگاهم خماند همی‬
‫کمندی بینداخت از دست شست‬
‫زمانه مرا باژگونه ببست‬
‫سپردیم نوبت کنون زال را‬
‫که شاید کمربند و کوپال را‬
‫یکی آرزو دارد اندر نهان‬
‫بیاید بخواهد ز شاه جهان‬
‫یکی آرزو کان به یزدان نکوست‬
‫کجا نیکویی زیر فرمان اوست‬
‫نکردیم بیرای شاه بزرگ‬
‫که بنده نباید که باشد سترگ‬
‫همانا که با زال پیمان من‬
‫شنیدست شاه جهانبان من‬
‫که از رای او سر نپیچم به هیچ‬
‫درین روزها کرد زی من بسیچ‬
‫به پیش من آمد پر از خون رخان‬
‫همی چاک چاک آمدش ز استخوان‬
‫مرا گفت بردار آمل کنی‬
‫سزاتر که آهنگ کابل کنی‬
‫چو پرورده ی مرغ باشد به کوه‬
‫نشانی شده در میان گروه‬
‫چنان ماه بیند به کابلستان‬
‫چو سرو سهی بر سرش گلستان‬
‫چو دیوانه گردد نباشد شگفت‬
‫ازو شاه را کین نباید گرفت‬
‫کنون رنج مهرش به جایی رسید‬
‫که بخشایش آرد هر آن کش بدید‬
‫ز بس درد کو دید بر بی گناه‬
‫چنان رفت پیمان که بشنید شاه‬
‫گسی کردمش با دلی مستمند‬
‫چو آید به نزدیک تخت بلند‬
‫همان کن که با مهتری در خورد‬
‫ترا خود نیاموخت باید خرد‬
‫چو نامه نوشتند و شد رای راست‬
‫ستد زود دستان و بر پای خاست‬
‫چو خورشید سر سوی خاور نهاد‬
‫نخفت و نیاسود تا بامداد‬
‫چو آن جامه ها سوده بفگند شب‬
‫سپیده بخندید و بگشاد لب‬
‫بیامد به زین اندر آورد پای‬
‫برآمد خروشیدن کره نای‬
‫به سوی شهنشاه بنهاد روی‬
‫ابا نامه ی سام آزاده خوی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*