خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آگاهی آمد به شاه بزرگ‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آگاهی آمد به شاه بزرگ‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

مخالفت منوچر شاه با ازدواج زال و رودابه و فرمان دادن به سام برای حمله و از

بین بردن مهراب و اطرافیانش :  

‫‫‫‫پس آگاهی آمد به شاه بزرگ‬
‫ز مهراب و دستان سام سترگ‬
‫ز پیوند مهراب وز مهر زال‬
‫وزان ناهمالان گشته همال‬
‫سخن رفت هر گونه با موبدان‬
‫به پیش سرافراز شاه ردان‬
‫چنین گفت با بخردان شهریار‬
‫که بر ما شود زین دژم روزگار‬
‫چو ایران ز چنگال شیر و پلنگ‬
‫برون آوریدم به رای و به جنگ‬
‫فریدون ز ضحاک گیتی بشست‬
‫بترسم که آید ازان تخم رست‬
‫نباید که بر خیره از عشق زال‬
‫همال سرافگنده گردد همال‬
‫چو از دخت مهراب و از پور سام‬
‫برآید یکی تیغ تیز از نیام‬
‫اگر تاب گیرد سوی مادرش‬
‫زگفت پراگنده گردد سرش‬
‫کند شهر ایران پر آشوب و رنج‬
‫بدو بازگردد مگر تاج و گنج‬
‫همه موبدان آفرین خواندند‬
‫ورا خسرو پاکدین خواندند‬
‫بگفتند کز ما تو داناتری‬
‫به بایستها بر تواناتری‬
‫همان کن کجا با خرد درخورد‬
‫دل اژدها را خرد بشکرد‬
‫بفرمود تا نوذر آمدش پیش‬
‫ابا ویژگان و بزرگان خویش‬
‫بدو گفت رو پیش سام سوار‬
‫بپرسش که چون آمد از کارزار‬
‫چو دیدی بگویش کزین سوگرای‬
‫ز نزدیک ماکن سوی خانه رای‬
‫هم آنگاه برخاست فرزند شاه‬
‫ابا ویژگان سرنهاده به راه‬
‫سوی سام نیرم نهادند روی‬
‫ابا ژنده پیلان پرخاش جوی‬
‫چو زین کار سام یل آگاه شد‬
‫پذیره سوی پورکی شاه شد‬
‫ز پیش پدر نوذر نامدار‬
‫بیامد به نزدیک سام سوار‬
‫همه نامداران پذیره شدند‬
‫ابا ژنده پیل و تبیره شدند‬
‫رسیدند پس پیش سام سوار‬
‫بزرگان و کی نوذر نامدار‬
‫پیام پدر شاه نوذر بداد‬
‫به دیدار او سام یل گشت شاد‬
‫چنین داد پاسخ که فرمان کنم‬
‫ز دیدار او رامش جان کنم‬
‫نهادند خوان و گرفتند جام‬
‫نخست از منوچهر بردند نام‬
‫پس از نوذر و سام و هر مهتری‬
‫گرفتند شادی ز هر کشوری‬
‫به شادی درآمد شب دیریاز‬
‫چو خورشید رخشنده بگشاد راز‬
‫خروش تبیره برآمد ز در‬
‫هیون دلاور برآورد پر‬
‫سوی بارگاه منوچهر شاه‬
‫به فرمان او برگرفتند راه‬
‫منوچهر چون یافت زو آگهی‬
‫بیاراست دیهیم شاهنشهی‬
‫ز ساری و آمل برآمد خروش‬
‫چو دریای سبز اندر آمد به جوش‬
‫ببستند آئین ژوپین وران‬
‫برفتند با خشتهای گران‬
‫سپاهی که از کوه تا کوه مرد‬
‫سپر در سپر ساخته سرخ و زرد‬
‫ابا کوس و با نای روئین و سنج‬
‫ابا تازی اسپان و پیلان و گنج‬
‫ازین گونه لشکر پذیره شدند‬
‫بسی با درفش و تبیره شدند‬
‫چو آمد به نزدیکی بارگاه‬
‫پیاده شد و راه بگشاد شاه‬
‫چو شاه جهاندار بگشاد روی‬
‫زمین را ببوسید و شد پیش اوی‬
‫منوچهر برخاست از تخت عاج‬
‫ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج‬
‫بر خویش بر تخت بنشاختش‬
‫چنان چون سزا بود بنواختش‬
‫وزان گرگساران جنگ آوران‬
‫وزان نره دیوان مازندران‬
‫بپرسید و بسیار تیمار خورد‬
‫سپهبد سخن یک به یک یادکرد‬
‫که نوشه زی ای شاه تا جاودان‬
‫ز جان تو کوته بد بدگمان‬
‫برفتم بران شهر دیوان نر‬
‫نه دیوان که شیران جنگی به بر‬
‫که از تازی اسپان تکاورترند‬
‫ز گردان ایران دلاورترند‬
‫سپاهی که سگسار خوانندشان‬
‫پلنگان جنگی نمایندشان‬
‫ز من چون بدیشان رسید آگهی‬
‫از آواز من مغزشان شد تهی‬
‫به شهر اندرون نعره برداشتند‬
‫ازان پس همه شهر بگذاشتند‬
‫همه پیش من جنگ جوی آمدند‬
‫چنان خیره و پوی پوی آمدند‬
‫سپه جنب جنبان شد و روز تار‬
‫پس اندر فراز آمد و پیش غار‬
‫نبیره جهاندار سلم بزرگ‬
‫به پیش سپاه اندر آمد چو گرگ‬
‫سپاهی به کردار مور و ملخ‬
‫نبد دشت پیدا نه کوه و نه شخ‬
‫چو برخاست زان لشکر گشن گرد‬
‫رخ نامداران ما گشت زرد‬
‫من این گرز یک زخم برداشتم‬
‫سپه را هم آنجای بگذاشتم‬
‫خروشی خروشیدم از پشت زین‬
‫که چون آسیا شد بریشان زمین‬
‫دل آمد سپه را همه بازجای‬
‫سراسر سوی رزم کردند رای‬
‫چو بشنید کاکوی آواز من‬
‫چنان زخم سرباز کوپال من‬
‫بیامد به نزدیک من جنگ ساز‬
‫چو پیل ژیان با کمند دراز‬
‫مرا خواست کارد به خم کمند‬
‫چو دیدم خمیدم ز راه گزند‬
‫کمان کیانی گرفتم به چنگ‬
‫به پیکان پولاد و تیر خدنگ‬
‫عقاب تکاور برانگیختم‬
‫چو آتش بدو بر تبر ریختم‬
‫گمانم چنان بد که سندان سرش‬
‫که شد دوخته مغز تا مغفرش‬
‫نگه کردم از گرد چون پیل مست‬
‫برآمد یکی تیغ هندی به دست‬
‫چنان آمدم شهریارا گمان‬
‫کزو کوه زنهار خواهد بجان‬
‫وی اندر شتاب و من اندر درنگ‬
‫همی جستمش تا کی آید به چنگ‬
‫چو آمد به نزدیک من سرفراز‬
‫من از چرمه چنگال کردم دراز‬
‫گرفتم کمربند مرد دلیر‬
‫ز زین برگسستم بکردار شیر‬
‫زدم بر زمین بر چو پیل ژیان‬
‫بدین آهنین دست و گردی میان‬
‫چو افگنده شد شاه زین گونه خوار‬
‫سپه روی برگشت از کارزار‬
‫نشیب و فراز بیابان و کوه‬
‫به هر سو شده مردمان هم گروه‬
‫سوار و پیاده ده و دو هزار‬
‫فگنده پدید آمد اندر شمار‬
‫چو بشنید گفتار سالار شاه‬
‫برافراخت تا ماه فرخ کلاه‬
‫چو روز از شب آمد بکوشش ستوه‬
‫ستوهی گرفته فرو شد به کوه‬
‫می و مجلس آراست و شد شادمان‬
‫جهان پاک دید از بد بدگمان‬
‫به بگماز کوتاه کردند شب‬
‫به یاد سپهبد گشادند لب‬
‫چو شب روز شد پرده ی بارگاه‬
‫گشادند و دادند زی شاه راه‬
‫بیامد سپهدار سام سترگ‬
‫به نزد منوچهر شاه بزرگ‬
‫چنی گفت با سام شاه جهان‬
‫کز ایدر برو با گزیده مهان‬
‫به هندوستان آتش اندر فروز‬
‫همه کاخ مهراب و کابل بسوز‬
‫نباید که او یابد از بد رها‬
‫که او ماند از بچه ی اژدها‬
‫زمان تا زمان زو برآید خروش‬
‫شود رام گیتی پر از جنگ و جوش‬
‫هر آنکس که پیوسته ی او بود‬
‫بزرگان که در دسته ی او بود‬
‫سر از تن جدا کن زمین را بشوی‬
‫ز پیوند ضحاک و خویشان اوی‬
‫چنین داد پاسخ که ایدون کنم‬
‫که کین از دل شاه بیرون کنم‬
‫ببوسید تخت و بمالید روی‬
‫بران نامور مهر انگشت اوی‬
‫سوی خانه بنهاد سر با سپاه‬
‫بدان باد پایان جوینده راه‬
حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*