خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫چو آمد ز درگاه مهراب شاد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫چو آمد ز درگاه مهراب شاد‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

با خبر شدن مراب از دیدار زال و رودابه :  

‫‫‫چو آمد ز درگاه مهراب شاد‬
‫همی کرد از زال بسیار یاد‬
‫گرانمایه سیندخت را خفته دید‬
‫رخش پژمریده دل آشفته دید‬
‫بپرسید و گفتا چه بودت بگوی‬
‫چرا پژمرید آن چو گلبرگ روی‬
‫چنین داد پاسخ به مهراب باز‬
‫که اندیشه اندر دلم شد دراز‬
‫ازین کاخ آباد و این خواسته‬
‫وزین تازی اسپان آراسته‬
‫وزین بندگان سپهبدپرست‬
‫ازین تاج و این خسروانی نشست‬
‫وزین چهره و سرو بالای ما‬
‫وزین نام و این دانش و رای ما‬
‫بدین آبداری و این راستی‬
‫زمان تا زمان آورد کاستی‬
‫به ناکام باید به دشمن سپرد‬
‫همه رنج ما باد باید شمرد‬
‫یکی تنگ تابوت ازین بهر ماست‬
‫درختی که تریاک او زهر ماست‬
‫بکشتیم و دادیم آبش به رنج‬
‫بیاویختیم از برش تاج و گنج‬
‫چو بر شد به خورشید و شد سایه دار‬
‫به خاک اندر آمد سر مایه دار‬
‫برینست فرجام و انجام ما‬
‫بدان تا کجا باشد آرام ما‬
‫به سیندخت مهراب گفت این سخن‬
‫نوآوردی و نو نگردد کهن‬
‫سرای سپنجی بدین سان بود‬
‫خرد یافته زو هراسان بود‬
‫یکی اندر آید دگر بگذرد‬
‫گذر نی که چرخش همی بسپرد‬
‫به شادی و انده نگردد دگر‬
‫برین نیست پیکار با دادگر‬
‫بدو گفت سیندخت این داستان‬
‫بروی دگر بر نهد باستان‬
‫خرد یافته موبد نیک بخت‬
‫به فرزند زد داستان درخت‬
‫زدم داستان تا ز راه خرد‬
‫سپهبد به گفتار من بنگرد‬
‫فرو برد سرو سهی داد خم‬
‫به نرگس گل سرخ را داد نم‬
‫که گردون به سر بر چنان نگذرد‬
‫که ما را همی باید ای پرخرد‬
‫چنان دان که رودابه را پور سام‬
‫نهانی نهادست هر گونه دام‬
‫ببردست روشن دلش را ز راه‬
‫یکی چاره مان کرد باید نگاه‬
‫بسی دادمش پند و سودش نکرد‬
‫دلش خیره بینم همی روی زرد‬
‫چو بشنید مهراب بر پای جست‬
‫نهاد از بر دست شمشیر دست‬
‫تنش گشت لرزان و رخ لاجورد‬
‫پر از خون جگر دل پر از باد سرد‬
‫همی گفت رودابه را رود خون‬
‫بروی زمین بر کنم هم کنون‬
‫چو این دید سیندخت برپای جست‬
‫کمر کرد بر گردگاهش دو دست‬
‫چنین گفت کز کهتر اکنون یکی‬
‫سخن بشنو و گوش دار اندکی‬
‫ازان پس همان کن که رای آیدت‬
‫روان و خرد رهنمای آیدت‬
‫بپیچید و بنداخت او را بدست‬
‫خروشی برآورد چون پیل مست‬
‫مرا گفت چون دختر آمد پدید‬
‫ببایستش اندر زمان سر برید‬
‫نکشتم بگشتم ز راه نیا‬
‫کنون ساخت بر من چنین کیمیا‬
‫پسر کو ز راه پدر بگذرد‬
‫دلیرش ز پشت پدر نشمرد‬
‫همم بیم جانست و هم جای ننگ‬
‫چرا بازداری سرم را ز جنگ‬
‫اگر سام یل با منوچهر شاه‬
‫بیابند بر ما یکی دستگاه‬
‫ز کابل برآید به خورشید دود‬
‫نه آباد ماند نه کشت و درود‬
‫چنین گفت سیندخت با مرزبان‬
‫کزین در مگردان به خیره زبان‬
‫کزین آگهی یافت سام سوار‬
‫به دل ترس و تیمار و سختی مدار‬
‫وی از گرگساران بدین گشت باز‬
‫گشاده شدست این سخن نیست راز‬
‫چنین گفت مهراب کای ماهروی‬
‫سخن هیچ با من به کژی مگوی‬
‫چنین خود کی اندر خورد با خرد‬
‫که مر خاک را باد فرمان برد‬
‫مرا دل بدین نیستی دردمند‬
‫اگر ایمنی یابمی از گزند‬
‫که باشد که پیوند سام سوار‬
‫نخواهد ز اهواز تا قندهار‬
‫بدو گفت سیندخت کای سرفراز‬
‫به گفتار کژی مبادم نیاز‬
‫گزند تو پیدا گزند منست‬
‫دل درمند تو بند منست‬
‫چنین است و این بر دلم شد درست‬
‫همین بدگمانی مرا از نخست‬
‫اگر باشد این نیست کاری شگفت‬
‫که چندین بد اندیشه باید گرفت‬
‫فریدون به سرو یمن گشت شاه‬
‫جهانجوی دستان همین دید راه‬
‫هرانگه که بیگانه شد خویش تو‬
‫شود تیره رای بداندیش تو‬
‫به سیندخت فرمود پس نامدار‬
‫که رودابه را خیز پیش من آر‬
‫بترسید سیندخت ازان تیز مرد‬
‫که او را ز درد اندر آرد به گرد‬
‫بدو گفت پیمانت خواهم نخست‬
‫به چاره دلش را ز کینه بشست‬
‫زبان داد سیندخت را نامجوی‬
‫که رودابه را بد نیارد بروی‬
‫بدو گفت بنگر که شاه زمین‬
‫دل از ما کند زین سخن پر ز کین‬
‫نه ماند بر و بوم و نه مام و باب‬
‫شود پست رودابه با رودآب‬
‫چو بشنید سیندخت سر پیش اوی‬
‫فرو برد و بر خاک بنهاد روی‬
‫بر دختر آمد پر از خنده لب‬
‫گشاده رخ روزگون زیر شب‬
‫همی مژده دادش که جنگی پلنگ‬
‫ز گور ژیان کرد کوتاه چنگ‬
‫کنون زود پیرایه بگشای و رو‬
‫به پیش پدر شو به زاری بنو‬
‫بدو گفت رودابه پیرایه چیست‬
‫به جای سر مایه بیمایه چیست‬
‫روان مرا پور سامست جفت‬
‫چرا آشکارا بباید نهفت‬
‫به پیش پدر شد چو خورشید شرق‬
‫به یاقوت و زر اندرون گشته غرق‬
‫بهشتی بد آراسته پرنگار‬
‫چو خورشید تابان به خرم بهار‬
‫پدر چون ورا دید خیره بماند‬
‫جهان آفرین را نهانی بخواند‬
‫بدو گفت ای شسته مغز از خرد‬
‫ز پرگوهران این کی اندر خورد‬
‫که با اهرمن جفت گردد پری‬
‫که مه تاج بادت مه انگشتری‬
‫چو بشنید رودابه آن گفت وگوی‬
‫دژم گشت و چون زعفران کرد روی‬
‫سیه مژه بر نرگسان دژم‬
‫فرو خوابنید و نزد هیچ دم‬
‫پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ‬
‫همی رفت غران بسان پلنگ‬
‫سوی خانه شد دختر دلشده‬
‫رخان معصفر بزر آژده‬
‫به یزدان گرفتند هر دو پناه‬
‫هم این دل شده ماه و هم پیشگاه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*