خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو برخاست از خواب با موبدان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو برخاست از خواب با موبدان‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

خبر ستاره شناسان دال بر خوش یمن بودن ازدواخ زال و رودابه :  

‫‫‫چو برخاست از خواب با موبدان‬
‫یکی انجمن کرد با بخردان‬
‫گشاد آن سخن بر ستاره شمر‬
‫که فرجام این بر چه باشد گذر‬
‫دو گوهر چو آب و چو آتش به هم‬
‫برآمیخته باشد از بن ستم‬
‫همانا که باشد به روز شمار‬
‫فریدون و ضحاک را کارزار‬
‫از اختر بجوئید و پاسخ دهید‬
‫همه کار و کردار فرخ نهید‬
‫ستاره شناسان به روز دراز‬
‫همی ز آسمان بازجستند راز‬
‫بدیدند و با خنده پیش آمدند‬
‫که دو دشمن از بخت خویش آمدند‬
‫به سام نریمان ستاره شمر‬
‫چنین گفت کای گرد زرین کمر‬
‫ترا مژده از دخت مهراب و زال‬
‫که باشند هر دو به شادی همال‬
‫ازین دو هنرمند پیلی ژیان‬
‫بیاید ببندد به مردی میان‬
‫جهان زیرپای اندر آرد به تیغ‬
‫نهد تخت شاه از بر پشت میغ‬
‫ببرد پی بدسگالان ز خاک‬
‫به روی زمین بر نماند مغاک‬
‫نه سگسار ماند نه مازندران‬
‫زمین را بشوید به گرز گران‬
‫به خواب اندرد آرد سر دردمند‬
‫ببندد در جنگ و راه گزند‬
‫بدو باشد ایرانیان را امید‬
‫ازو پهلوان را خرام و نوید‬
‫پی باره ای کو چماند به جنگ‬
‫بمالد برو روی جنگی پلنگ‬
‫خنک پادشاهی که هنگام او‬
‫زمانه به شاهی برد نام او‬
‫چو بشنید گفتار اخترشناس‬
‫بخندید و پذرفت ازیشان سپاس‬
‫ببخشیدشان بیکران زر و سیم‬
‫چو آرامش آمد به هنگام بیم‬
‫فرستاده ی زال را پیش خواند‬
‫زهر گونه با او سخنها براند‬
‫بگفتش که با او به خوبی بگوی‬
‫که این آرزو را نبد هیچ روی‬
‫ولیکن چو پیمان چنین بد نخست‬
‫بهانه نشاید به بیداد جست‬
‫من اینک به شبگیر ازین رزمگاه‬
‫سوی شهر ایران گذارم سپاه‬
‫فرستاده را داد چندی درم‬
‫بدو گفت خیره مزن هیچ دم‬
‫گسی کردش و خود به راه ایستاد‬
‫سپاه و سپهبد از آن کار شاد‬
‫ببستند از آن گرگساران هزار‬
‫پیاده به زاری کشیدند خوار‬
‫دو بهره چو از تیره شب درگذشت‬
‫خروش سواران برآمد ز دشت‬
‫همان ناله ی کوس با کره نای‬
‫برآمد ز دهلیز پرده سرای‬
‫سپهبد سوی شهر ایران کشید‬
‫سپه را به نزد دلیران کشید‬
‫فرستاده آمد دوان سوی زال‬
‫ابا بخت پیروز و فرخنده فال‬
‫گرفت آفرین زال بر کردگار‬
‫بران بخشش گردش روزگار‬
‫درم داد و دینار درویش را‬
‫نوازنده شد مردم خویش را‬
‫میان سپهدار و آن سرو بن‬
‫زنی بود گوینده شیرین سخن‬
‫پیام آوریدی سوی پهلوان‬
‫هم از پهلوان سوی سرو روان‬
‫سپهدار دستان مر او را بخواند‬
‫سخن هر چه بشنید با او براند‬
‫بدو گفت نزدیک رودابه رو‬
‫بگویش که ای نیک دل ماه نو‬
‫سخن چون ز تنگی به سختی رسید‬
‫فراخیش را زود بینی کلید‬
‫فرستاده باز آمد از پیش سام‬
‫ابا شادمانی و فرخ پیام‬
‫بسی گفت و بشنید و زد داستان‬
‫سرانجام او گشت همداستان‬
‫سبک پاسخ نامه زن را سپرد‬
‫زن از پیش او بازگشت و ببرد‬
‫به نزدیک رودابه آمد چو باد‬
‫بدین شادمانی ورا مژده داد‬
‫پری روی بر زن درم برفشاند‬
‫به کرسی زر پیکرش برنشاند‬
‫یکی شاره سربند پیش آورید‬
‫شده تار و پود اندرو ناپدید‬
‫همه پیکرش سرخ یاقوت و زر‬
‫شده زر همه ناپدید از گهر‬
‫یکی جفت پر مایه انگشتری‬
‫فروزنده چون بر فلک مشتری‬
‫فرستاد نزدیک دستان سام‬
‫بسی داد با آن درود و پیام‬
‫زن از حجره آنگه به ایوان رسید‬
‫نگه کرد سیندخت او را بدید‬
‫زن از بیم برگشت چون سندروس‬
‫بترسید و روی زمین داد بوس‬
‫پر اندیشه شد جان سیندخت ازوی‬
‫به آواز گفت از کجایی بگوی‬
‫زمان تا زمان پیش من بگذری‬
‫به حجره درآیی به من ننگری‬
‫دل روشنم بر تو شد بدگمان‬
‫بگویی مرا تا زهی گر کمان‬
‫بدو گفت زن من یکی چاره جوی‬
‫همی نان فراز آرم از چند روی‬
‫بدین حجره رودابه پیرایه خواست‬
‫بدو دادم اکنون همینست راست‬
‫بیاوردمش افسر پرنگار‬
‫یکی حلقه پرگوهر شاهوار‬
‫بدو گفت سیندخت بنمایی ام‬
‫دل بسته ز اندیشه بگشایی ام‬
‫سپردم به رودابه گفت این دو چیز‬
‫فزون خواست اکنون بیارمش نیز‬
‫بها گفت بگذار بر چشم من‬
‫یکی آب بر زن برین خشم من‬
‫درم گفت فردا دهد ماه روی‬
‫بها تا نیابم تو از من مجوی‬
‫همی کژ دانست گفتار او‬
‫بیاراست دل را به پیکار او‬
‫بیامد بجستش بر و آستی‬
‫همی جست ازو کژی و کاستی‬
‫به خشم اندرون شد ازان زن غمی‬
‫به خواری کشیدش بروی زمی‬
‫چو آن جامه های گرانمایه دید‬
‫هم از دست رودابه پیرایه دید‬
‫در کاخ بر خویشتن بر ببست‬
‫از اندیشگان شد به کردار مست‬
‫بفرمود تا دخترش رفت پیش‬
‫همی دست برزد به رخسار خویش‬
‫دو گل رابدو نرگس خوابدار‬
‫همی شست تا شد گلان آبدار‬
‫به رودابه گفت ای سرافراز ماه‬
‫گزین کردی از ناز برگاه چاه‬
‫چه ماند از نکو داشتی در جهان‬
‫که ننمودمت آشکار و نهان‬
‫ستمگر چرا گشتی ای ماهروی‬
‫همه رازها پیش مادر بگوی‬
‫که این زن ز پیش که آید همی‬
‫به پیشت ز بهر چه آید همی‬
‫سخن بر چه سانست و آن مرد کیست‬
‫که زیبای سربند و انگشتریست‬
‫ز گنج بزرگ افسر تازیان‬
‫به ما ماند بسیار سود و زیان‬
‫بدین نام بد دادخواهی به باد‬
‫چو من زاده ام دخت هرگز مباد‬
‫زمین دید رودابه و پشت پای‬
‫فرو ماند از خشم مادر به جای‬
‫فرو ریخت از دیدگان آب مهر‬
‫به خون دو نرگس بیاراست چهر‬
‫به مادر چنین گفت کای پر خرد‬
‫همی مهر جان مرا بشکرد‬
‫مرا مام فرخ نزادی ز بن‬
‫نرفتی ز من نیک یا بد سخن‬
‫سپهدار دستان به کابل بماند‬
‫چنین مهر اویم بر آتش نشاند‬
‫چنان تنگ شد بر دلم بر جهان‬
‫که گریان شدم آشکار و نهان‬
‫نخواهم بدن زنده بیروی او‬
‫جهانم نیرزد به یک موی او‬
‫بدان کو مرا دید و بامن نشست‬
‫به پیمان گرفتیم دستش بدست‬
‫فرستاده شد نزد سام بزرگ‬
‫فرستاد پاسخ به زال سترگ‬
‫زمانی بپیچید و دستور بود‬
‫سخنهای بایسته گفت و شنود‬
‫فرستاده را داد بسیار چیز‬
‫شنیدم همه پاسخ سام نیز‬
‫به دست همین زن که کندیش موی‬
‫زدی بر زمین و کشیدی به روی‬
‫فرستاده آرنده ی نامه بود‬
‫مرا پاسخ نامه این جامه بود‬
‫فروماند سیندخت زان گفتگوی‬
‫پسند آمدش زال را جفت اوی‬
‫چنین داد پاسخ که این خرد نیست‬
‫چو دستان ز پرمایگان گرد نیست‬
‫بزرگست پور جهان پهلوان‬
‫همش نام و هم رای روشن روان‬
‫هنرها همه هست و آهو یکی‬
‫که گردد هنر پیش او اندکی‬
‫شود شاه گیتی بدین خشمناک‬
‫ز کابل برآرد به خورشید خاک‬
‫نخواهد که از تخم ما بر زمین‬
‫کسی پای خوار اندر آرد به زین‬
‫رها کرد زن را و بنواختش‬
‫چنان کرد پیدا که نشناختش‬
‫چنان دید رودابه را در نهان‬
‫کجا نشنود پند کس در جهان‬
‫بیامد ز تیمار گریان بخفت‬
‫همی پوست بر تنش گفتی بکفت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*