خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد – دیدار زال با رودابه : چو خورشید تابنده شد ناپدید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد – دیدار زال با رودابه : چو خورشید تابنده شد ناپدید‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

دیدار زال با رودابه و دل بستن به او و اغاز مخالفت با ازدواج دو دلداده :  

‫‫چو خورشید تابنده شد ناپدید‬
‫در حجره بستند و گم شد کلید‬
‫پرستنده شد سوی دستان سام‬
‫که شد ساخته کار بگذار گام‬
‫سپهبد سوی کاخ بنهاد روی‬
‫چنان چون بود مردم جفت جوی‬
‫برآمد سیه چشم گلرخ به بام‬
‫چو سرو سهی بر سرش ماه تام‬
‫چو از دور دستان سام سوار‬
‫پدید آمد آن دختر نامدار‬
‫دو بیجاده بگشاد و آواز داد‬
‫که شاد آمدی ای جوانمرد شاد‬
‫درود جهان آفرین بر تو باد‬
‫خم چرخ گردان زمین تو باد‬
‫پیاده بدین سان ز پرده سرای‬
‫برنجیدت این خسروانی دو پای‬
‫سپهبد کزان گونه آوا شنید‬
‫نگه کرد و خورشید رخ را بدید‬
‫شده بام از آن گوهر تابناک‬
‫به جای گل سرخ یاقوت خاک‬
‫چنین داد پاسخ که ای ماه چهر‬
‫درودت ز من آفرین از سپهر‬
‫چه مایه شبان دیده اندر سماک‬
‫خروشان بدم پیش یزدان پاک‬
‫همی خواستم تا خدای جهان‬
‫نماید مرا رویت اندر نهان‬
‫کنون شاد گشتم بواز تو‬
‫بدین خوب گفتار با ناز تو‬
‫یکی چاره ی راه دیدار جوی‬
‫چه پرسی تو بر باره و من به کوی‬
‫پری روی گفت سپهبد شنود‬
‫سر شعر گلنار بگشاد زود‬
‫کمندی گشاد او ز سرو بلند‬
‫کس از مشک زان سان نپیچد کمند‬
‫خم اندر خم و مار بر مار بر‬
‫بران غبغبش نار بر نار بر‬
‫بدو گفت بر تاز و برکش میان‬
‫بر شیر بگشای و چنگ کیان‬
‫بگیر این سیه گیسو از یک سوم‬
‫ز بهر تو باید همی گیسوم‬
‫نگه کرد زال اندران ماه روی‬
‫شگفتی بماند اندران روی و موی‬
‫چنین داد پاسخ که این نیست داد‬
‫چنین روز خورشید روشن مباد‬
‫که من دست را خیره بر جان زنم‬
‫برین خسته دل تیز پیکان زنم‬
‫کمند از رهی بستد و داد خم‬
‫بیفگند خوار و نزد ایچ دم‬
‫به حلقه درآمد سر کنگره‬
‫برآمد ز بن تا به سر یکسره‬
‫چو بر بام آن باره بنشست باز‬
‫برآمد پری روی و بردش نماز‬
‫گرفت آن زمان دست دستان به دست‬
‫برفتند هر دو به کردار مست‬
‫فرود آمد از بام کاخ بلند‬
‫به دست اندرون دست شاخ بلند‬
‫سوی خانه ی زرنگار آمدند‬
‫بران مجلس شاهوار آمدند‬
‫بهشتی بد آراسته پر ز نور‬
‫پرستنده بر پای و بر پیش حور‬
‫شگفت اندرو مانده بد زال زر‬
‫برآن روی و آن موی و بالا و فر‬
‫ابا یاره و طوق و با گوشوار‬
‫ز دینار و گوهر چو باغ بهار‬
‫دو رخساره چون لاله اندر سمن‬
‫سر جعد زلفش شکن بر شکن‬
‫همان زال با فر شاهنشهی‬
‫نشسته بر ماه بر فرهی‬
‫حمایل یکی دشنه اندر برش‬
‫ز یاقوت سرخ افسری بر سرش‬
‫همی بود بوس و کنار و نبید‬
‫مگر شیر کو گور را نشکرید‬
‫سپهبد چنین گفت با ماهروی‬
‫که ای سرو سیمین بر و رنگ بوی‬
‫منوچهر اگر بشنود داستان‬
‫نباشد برین کار همداستان‬
‫همان سام نیرم برآرد خروش‬
‫ازین کار بر من شود او بجوش‬
‫ولیکن نه پرمایه جانست و تن‬
‫همان خوار گیرم بپوشم کفن‬
‫پذیرفتم از دادگر داورم‬
‫که هرگز ز پیمان تو نگذرم‬
‫شوم پیش یزدان ستایش کنم‬
‫چو ایزد پرستان نیایش کنم‬
‫مگر کو دل سام و شاه زمین‬
‫بشوید ز خشم و ز پیکار و کین‬
‫جهان آفرین بشنود گفت من‬
‫مگر کاشکارا شوی جفت من‬
‫بدو گفت رودابه من همچنین‬
‫پذیرفتم از داور کیش و دین‬
‫که بر من نباشد کسی پادشا‬
‫جهان آفرین بر زبانم گوا‬
‫جز از پهلوان جهان زال زر‬
‫که با تخت و تاجست وبا زیب و فر‬
‫همی مهرشان هر زمان بیش بود‬
‫خرد دور بود آرزو پیش بود‬
‫چنین تا سپیده برآمد ز جای‬
‫تبیره برآمد ز پرده سرای‬
‫پس آن ماه را شید پدرود کرد‬
‫بر خویش تار و برش پود کرد‬
‫ز بالا کمند اندر افگند زال‬
‫فرود آمد از کاخ فرخ همال‬
‫چو خورشید تابان برآمد ز کوه‬
‫برفتند گردان همه همگروه‬
‫بدیدند مر پهلوان را پگاه‬
‫وزان جایگه برگرفتند راه‬
‫سپهبد فرستاد خواننده را‬
‫که خواند بزرگان داننده را‬
‫چو دستور فرزانه با موبدان‬
‫سرافراز گردان و فرخ ردان‬
‫به شادی بر پهلوان آمدند‬
‫خردمند و روشن روان آمدند‬
‫زبان تیز بگشاد دستان سام‬
‫لبی پر ز خنده دلی شادکام‬
‫نخست آفرین جهاندار کرد‬
‫دل موبد از خواب بیدار کرد‬
‫چنین گفت کز داور راد و پاک‬
‫دل ما پر امید و ترس است و باک‬
‫به بخشایش امید و ترس از گناه‬
‫به فرمانها ژرف کردن نگاه‬
‫ستودن مراو را چنان چون توان‬
‫شب و روز بودن به پیشش نوان‬
‫خداوند گردنده خورشید و ماه‬
‫روان را به نیکی نماینده راه‬
‫بدویست گیهان خرم به پای‬
‫همو داد و داور به هر دو سرای‬
‫بهار آرد و تیرماه و خزان‬
‫برآرد پر از میوه دار رزان‬
‫جوان داردش گاه با رنگ و بوی‬
‫گهش پیر بینی دژم کرده روی‬
‫ز فرمان و رایش کسی نگذرد‬
‫پی مور بی او زمین نسپرد‬
‫بدانگه که لوح آفرید و قلم‬
‫بزد بر همه بودنیها رقم‬
‫جهان را فزایش ز جفت آفرید‬
‫که از یک فزونی نیاید پدید‬
‫ز چرخ بلند اندر آمد سخن‬
‫سراسر همین است گیتی ز بن‬
‫زمانه به مردم شد آراسته‬
‫وزو ارج گیرد همی خواسته‬
‫اگر نیستی جفت اندر جهان‬
‫بماندی توانای اندر نهان‬
‫و دیگر که مایه ز دین خدای‬
‫ندیدم که ماندی جوان را بجای‬
‫بویژه که باشد ز تخم بزرگ‬
‫چو بی جفت باشد بماند سترگ‬
‫چه نیکوتر از پهلوان جوان‬
‫که گردد به فرزند روشن روان‬
‫چو هنگام رفتن فراز آیدش‬
‫به فرزند نو روز بازآیدش‬
‫به گیتی بماند ز فرزند نام‬
‫که این پور زالست و آن پور سام‬
‫بدو گردد آراسته تاج و تخت‬
‫ازان رفته نام و بدین مانده بخت‬
‫کنون این همه داستان منست‬
‫گل و نرگس بوستان منست‬
‫که از من رمیدست صبر و خرد‬
‫بگویید کاین را چه اندر خورد‬
‫نگفتم من این تا نگشتم غمی‬
‫به مغز و خرد در نیامد کمی‬
‫همه کاخ مهراب مهر منست‬
‫زمینش چو گردان سپهر منست‬
‫دلم گشت با دخت سیندخت رام‬
‫چه گوینده باشد بدین رام سام‬
‫شود رام گویی منوچهر شاه‬
‫جوانی گمانی برد یا گناه‬
‫چه مهتر چه کهتر چو شد جفت جوی‬
‫سوی دین و آیین نهادست روی‬
‫بدین در خردمند را جنگ نیست‬
‫که هم راه دینست و هم ننگ نیست‬
‫چه گوید کنون موبد پیش بین‬
‫چه دانید فرزانگان اندرین‬
‫ببستند لب موبدان و ردان‬
‫سخن بسته شد بر لب بخردان‬
‫که ضحاک مهراب را بد نیا‬
‫دل شاه ازیشان پر از کیمیا‬
‫گشاده سخن کس نیارست گفت‬
‫که نشنید کس نوش با نیش جفت‬
‫چو نشنید از ایشان سپهبد سخن‬
‫بجوشید و رای نو افگند بن‬
‫که دانم که چون این پژوهش کنید‬
‫بدین رای بر من نکوهش کنید‬
‫ولیکن هر آنکو بود پر منش‬
‫بباید شنیدن بسی سرزنش‬
‫مرا اندرین گر نمایش کنید‬
‫وزین بند راه گشایش کنید‬
‫به جای شما آن کنم در جهان‬
‫که با کهتران کس نکرد از مهان‬
‫ز خوبی و از نیکی و راستی‬
‫ز بد ناورم بر شما کاستی‬
‫همه موبدان پاسخ آراستند‬
‫همه کام و آرام او خواستند‬
‫که ما مر ترا یک به یک بنده ایم‬
‫نه از بس شگفتی سرافگنده ایم‬
‫ابا آنکه مهراب ازین پایه نیست‬
‫بزرگست و گرد و سبک مایه نیست‬
‫بدانست کز گوهر اژدهاست‬
‫و گر چند بر تازیان پادشاست‬
‫اگر شاه رابد نگردد گمان‬
‫نباشد ازو ننگ بر دودمان‬
‫یکی نامه باید سوی پهلوان‬
‫چنان چون تو دانی به روشن روان‬
‫ترا خود خرد زان ما بیشتر‬
‫روان و گمانت به اندیشتر‬
‫مگر کو یکی نامه نزدیک شاه‬
‫فرستد کند رای او را نگاه‬
‫منوچهر هم رای سام سوار‬
‫نپردازد از ره بدین مایه کار‬
‫سپهبد نویسنده را پیش خواند‬
‫دل آگنده بودش همه برفشاند‬
‫یکی نامه فرمود نزدیک سام‬
‫سراسر نوید و درود و خرام‬
‫ز خط نخست آفرین گسترید‬
‫بدان دادگر کو جهان آفرید‬
‫ازویست شادی ازویست زور‬
‫خداوند کیوان و ناهید و هور‬
‫خداوند هست و خداوند نیست‬
‫همه بندگانیم و ایزد یکیست‬
‫ازو باد بر سام نیرم درود‬
‫خداوند کوپال و شمشیر و خود‬
‫چماننده ی دیزه هنگام گرد‬
‫چراننده ی کرگس اندر نبرد‬
‫فزاینده ی باد آوردگاه‬
‫فشاننده ی خون ز ابر سیاه‬
‫گراینده ی تاج و زرین کمر‬
‫نشاننده ی زال بر تخت زر‬
‫به مردی هنر در هنر ساخته‬
‫خرد از هنرها برافراخته‬
‫من او را بسان یکی بنده ام‬
‫به مهرش روان و دل آگنده ام‬
‫ز مادر بزادم بران سان که دید‬
‫ز گردون به من بر ستمها رسید‬
‫پدر بود در ناز و خز و پرند‬
‫مرا برده سیمرغ بر کوه هند‬
‫نیازم بد آنکو شکار آورد‬
‫ابا بچه ام در شمار آورد‬
‫همی پوست از باد بر من بسوخت‬
‫زمان تا زمان خاک چشمم بدوخت‬
‫همی خواندندی مرا پور سام‬
‫به اورنگ بر سام و من در کنام‬
‫چو یزدان چنین راند اندر بوش‬
‫بران بود چرخ روان را روش‬
‫کس از داد یزدان نیابد گریغ‬
‫وگر چه بپرد برآید به میغ‬
‫سنان گر بدندان بخاید دلیر‬
‫بدرد ز آواز او چرم شیر‬
‫گرفتار فرمان یزدان بود‬
‫وگر چند دندانش سندان بود‬
‫یکی کار پیش آمدم دل شکن‬
‫که نتوان ستودنش بر انجمن‬
‫پدر گر دلیرست و نراژدهاست‬
‫اگر بشنود راز بنده رواست‬
‫من از دخت مهراب گریان شدم‬
‫چو بر آتش تیز بریان شدم‬
‫ستاره شب تیره یار منست‬
‫من آنم که دریا کنار منست‬
‫به رنجی رسیدستم از خویشتن‬
‫که بر من بگرید همه انجمن‬
‫اگر چه دلم دید چندین ستم‬
‫نیارم زدن جز به فرمانت دم‬
‫چه فرماید اکنون جهان پهلوان‬
‫گشایم ازین رنج و سختی روان‬
‫ز پیمان نگردد سپهبد پدر‬
‫بدین کار دستور باشد مگر‬
‫که من دخت مهراب را جفت خویش‬
‫کنم راستی را به آیین و کیش‬
‫به پیمان چنین رفت پیش گروه‬
‫چو باز آوریدم ز البرز کوه‬
‫که هیچ آرزو بر دلت نگسلم‬
‫کنون اندرین است بسته دلم‬
‫سواری به کردار آذر گشسپ‬
‫ز کابل سوی سام شد بر دو اسپ‬
‫بفرمود و گفت ار بماند یکی‬
‫نباید ترا دم زدن اندکی‬
‫به دیگر تو پای اندر آور برو‬
‫برین سان همی تاز تا پیش گو‬
‫فرستاده در پیش او باد گشت‬
‫به زیر اندرش چرمه پولاد گشت‬
‫چو نزدیکی گرگساران رسید‬
‫یکایک ز دورش سپهبد بدید‬
‫همی گشت گرد یکی کوهسار‬
‫چماننده یوز و رمنده شکار‬
‫چنین گفت با غمگساران خویش‬
‫بدان کار دیده سواران خویش‬
‫که آمد سواری دمان کابلی‬
‫چمان چرمه ی زیر او زابلی‬
‫فرستاده ی زال باشد درست‬
‫ازو آگهی جست باید نخست‬
‫ز دستان و ایران و از شهریار‬
‫همی کرد باید سخن خواستار‬
‫هم اندر زمان پیش او شد سوار‬
‫به دست اندرون نامه ی نامدار‬
‫فرود آمد و خاک را بوس داد‬
‫بسی از جهان آفرین کرد یاد‬
‫بپرسید و بستد ازو نامه سام‬
‫فرستاده گفت آنچه بود از پیام‬
‫سپهدار بگشاد از نامه بند‬
‫فرود آمد از تیغ کوه بلند‬
‫سخنهای دستان سراسر بخواند‬
‫بپژمرد و بر جای خیره بماند‬
‫پسندش نیامد چنان آرزوی‬
‫دگرگونه بایستش او را به خوی‬
‫چنین داد پاسخ که آمد پدید‬
‫سخن هر چه از گوهر بد سزید‬
‫چو مرغ ژیان باشد آموزگار‬
‫چنین کام دل جوید از روزگار‬
‫ز نخچیر کامد سوی خانه باز‬
‫به دلش اندر اندیشه آمد دراز‬
‫همی گفت اگر گویم این نیست رای‬
‫مکن داوری سوی دانش گرای‬
‫سوی شهریاران سر انجمن‬
‫شوم خام گفتار و پیمان شکن‬
‫و گر گویم آری و کامت رواست‬
‫بپرداز دل را بدانچت هواست‬
‫ازین مرغ پرورده وان دیوزاد‬
‫چه گویی چگونه برآید نژاد‬
‫سرش گشت از اندیشه ی دل گران‬
‫بخفت و نیاسوده گشت اندران‬
‫سخن هر چه بر بنده دشوارتر‬
‫دلش خسته تر زان و تن زارتر‬
‫گشاده تر آن باشد اندر نهان‬
‫چو فرمان دهد کردگار جهان‬
حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*