خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد – خواست رودابه جهت دیدار زال : پرستنده برخاست از پیش اوی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد – خواست رودابه جهت دیدار زال : پرستنده برخاست از پیش اوی‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

خواست رودابه جهت دیدار زال  :  

‫پرستنده برخاست از پیش اوی‬
‫بدان چاره بی چاره بنهاد روی‬
‫به دیبای رومی بیاراستند‬
‫سر زلف برگل بپیراستند‬
‫برفتند هر پنج تا رودبار‬
‫ز هر بوی و رنگی چو خرم بهار‬
‫مه فرودین وسر سال بود‬
‫لب رود لشکرگه زال بود‬
‫همی گل چدند از لب رودبار‬
‫رخان چون گلستان و گل در کنار‬
‫نگه کرد دستان ز تخت بلند‬
‫بپرسید کاین گل پرستان کیند‬
‫چنین گفت گوینده با پهلوان‬
‫که از کاخ مهراب روشن روان‬
‫پرستندگان را سوی گلستان‬
‫فرستد همی ماه کابلستان‬
‫به نزد پری چهرگان رفت زال‬
‫کمان خواست از ترک و بفراخت یال‬
‫پیاده همی رفت جویان شکار‬
‫خشیشار دید اندر آن رودبار‬
‫کمان ترک گلرخ به زه بر نهاد‬
‫به دست جهان پهلوان در نهاد‬
‫نگه کرد تا مرغ برخاست ز آب‬
‫یکی تیره بنداخت اندر شتاب‬
‫ز پروازش آورد گردان فرود‬
‫چکان خون و وشی شده آب رود‬
‫بترک آنگهی گفت زان سو گذر‬
‫بیاور تو آن مرغ افگنده پر‬
‫به کشتی گذر کرد ترک سترگ‬
‫خرامید نزد پرستنده ترک‬
‫پرستنده پرسید کای پهلوان‬
‫سخن گوی و بگشای شیرین زبان‬
‫که این شیر بازو گو پیلتن‬
‫چه مردست و شاه کدام انجمن‬
‫که بگشاد زین گونه تیر از کمان‬
‫چه سنجد به پیش اندرش بدگمان‬
‫ندیدیم زیبنده تر زین سوار‬
‫به تیر و کمان بر چنین کامگار‬
‫پری روی دندان به لب برنهاد‬
‫مکن گفت ازین گونه از شاه یاد‬
‫شه نیمروزست فرزند سام‬
‫که دستانش خوانند شاهان به نام‬
‫بگردد جهان گر بگردد سوار‬
‫ازین سان نبیند یکی نامدار‬
‫پرستنده با کودک ماه روی‬
‫بخندید و گفتش که چندین مگوی‬
‫که ماهیست مهراب را در سرای‬
‫به یک سر ز شاه تو برتر بپای‬
‫به بالای ساج است و همرنگ عاج‬
‫یکی ایزدی بر سر از مشک تاج‬
‫دو نرگس دژم و دو ابرو به خم‬
‫ستون دو ابرو چو سیمین قلم‬
‫دهانش به تنگی دل مستمند‬
‫سر زلف چون حلقه ی پایبند‬
‫دو جادوش پر خواب و پرآب روی‬
‫پر از لاله رخسار و پر مشک موی‬
‫نفس را مگر بر لبش راه نیست‬
‫چنو در جهان نیز یک ماه نیست‬
‫پرستندگان هر یکی آشکار‬
‫همی کرد وصف رخ آن نگار‬
‫بدین چاره تا آن لب لعل فام‬
‫کند آشنا با لب پور سام‬
‫چنین گفت با بندگان خوب چهر‬
‫که با ماه خوبست رخشنده مهر‬
‫ولیکن به گفتن مگر روی نیست‬
‫بود کاب را ره بدین جوی نیست‬
‫دلاور که پرهیز جوید ز جفت‬
‫بماند بسانی اندر نهفت‬
‫بدان تاش دختر نباشد ز بن‬
‫نباید شنیدنش ننگ سخن‬
‫چنین گفت مر جفت را باز نر‬
‫چو بر خایه بنشست و گسترد پر‬
‫کزین خایه گر مایه بیرون کنم‬
‫ز پشت پدر خایه بیرون کنم‬
‫ازیشان چو برگشت خندان غلام‬
‫بپرسید از و نامور پور سام‬
‫که با تو چه گفت آن که خندان شدی‬
‫گشاده لب و سیم دندان شدی‬
‫بگفت آنچه بشنید با پهلوان‬
‫ز شادی دل پهلوان شد جوان‬
‫چنین گفت با ریدک ماه روی‬
‫که رو مر پرستندگان را بگوی‬
‫که از گلستان یک زمان مگذرید‬
‫مگر با گل از باغ گوهر برید‬
‫درم خواست و دینار و گوهر ز گنج‬
‫گرانمایه دیبای زربفت پنج‬
‫بفرمود کاین نزد ایشان برید‬
‫کسی را مگوئید و پنهان برید‬
‫نباید شدن شان سوی کاخ باز‬
‫بدان تا پیامی فرستم براز‬
‫برفتند زی ماه رخسار پنج‬
‫ابا گرم گفتار و دینار و گنج‬
‫بدیشان سپردند زر و گهر‬
‫پیام جهان پهلوان زال زر‬
‫پرستنده با ماه دیدار گفت‬
‫که هرگز نماند سخن در نهفت‬
‫مگر آنکه باشد میان دو تن‬
‫سه تن نانهانست و چار انجمن‬
‫بگوی ای خردمند پاکیزه رای‬
‫سخن گر به رازست با ما سرای‬
‫پرستنده گفتند یک با دگر‬
‫که آمد به دام اندرون شیر نر‬
‫کنون کار رودابه و کام زال‬
‫به جای آمد و این بود نیک فال‬
‫بیامد سیه چشم گنجور شاه‬
‫که بود اندر آن کار دستور شاه‬
‫سخن هر چه بشنید از آن دلنواز‬
‫همی گفت پیش سپهبد به راز‬
‫سپهبد خرامید تا گلستان‬
‫بر امید خورشید کابلستان‬
‫پری روی گلرخ بتان طراز‬
‫برفتند و بردند پیشش نماز‬
‫سپهبد بپرسید ازیشان سخن‬
‫ز بالا و دیدار آن سرو بن‬
‫ز گفتار و دیدار و رای و خرد‬
‫بدان تا به خوی وی اندر خورد‬
‫بگویید با من یکایک سخن‬
‫به کژی نگر نفگنید ایچ بن‬
‫اگر راستیتان بود گفتوگوی‬
‫به نزدیک من تان بود آبروی‬
‫وگر هیچ کژی گمانی برم‬
‫به زیر پی پیلتان بسپرم‬
‫رخ لاله رخ گشت چون سندروس‬
‫به پیش سپهبد زمین داد بوس‬
‫چنین گفت کز مادر اندر جهان‬
‫نزاید کس اندر میان مهان‬
‫به دیدار سام و به بالای او‬
‫به پاکی دل و دانش و رای او‬
‫دگر چون تو ای پهلوان دلیر‬
‫بدین برز بالا و بازوی شیر‬
‫همی می چکد گویی از روی تو‬
‫عبیرست گویی مگر بوی تو‬
‫سه دیگر چو رودابه ی ماه روی‬
‫یکی سرو سیمست با رنگ و بوی‬
‫ز سر تا به پایش گلست وسمن‬
‫به سرو سهی بر سهیل یمن‬
‫از آن گنبد سیم سر بر زمین‬
‫فرو هشته بر گل کمند از کمین‬
‫به مشک و به عنبر سرش بافته‬
‫به یاقوت و زمرد تنش تافته‬
‫سر زلف و جعدش چو مشکین زره‬
‫فگندست گویی گره بر گره‬
‫ده انگشت برسان سیمین قلم‬
‫برو کرده از غالیه صدرقم‬
‫بت آرای چون او نبیند بچین‬
‫برو ماه و پروین کنند آفرین‬
‫سپهبد پرستنده را گفت گرم‬
‫سخنهای شیرین به آوای نرم‬
‫که اکنون چه چارست با من بگوی‬
‫یکی راه جستن به نزدیک اوی‬
‫که ما را دل و جان پر از مهر اوست‬
‫همه آرزو دیدن چهر اوست‬
‫پرستنده گفتا چو فرمان دهی‬
‫گذاریم تا کاخ سرو سهی‬
‫ز فرخنده رای جهان پهلوان‬
‫ز گفتار و دیدار روشن روان‬
‫فریبیم و گوییم هر گونه ای‬
‫میان اندرون نیست واژونه ای‬
‫سرمشک بویش به دام آوریم‬
‫لبش زی لب پور سام آوریم‬
‫خرامد مگر پهلوان با کمند‬
‫به نزدیک دیوار کاخ بلند‬
‫کند حلقه در گردن کنگره‬
‫شود شیر شاد از شکار بره‬
‫برفتند خوبان و برگشت زال‬
‫دلش گشت با کام و شادی همال‬
‫رسیدند خوبان به درگاه کاخ‬
‫به دست اندرون هر یک از گل دو شاخ‬
‫نگه کرد دربان برآراست جنگ‬
‫زبان کرد گستاخ و دل کرد تنگ‬
‫که بیگه ز درگاه بیرون شوید‬
‫شگفت آیدم تا شما چون شوید‬
‫بتان پاسخش را بیاراستند‬
‫به تنگی دل از جای برخاستند‬
‫که امروز روزی دگر گونه نیست‬
‫به راه گلان دیو واژونه نیست‬
‫بهار آمد ازگلستان گل چنیم‬
‫ز روی زمین شاخ سنبل چنیم‬
‫نگهبان در گفت کامروز کار‬
‫نباید گرفتن بدان هم شمار‬
‫که زال سپهبد بکابل نبود‬
‫سراپرده ی شاه زابل نبود‬
‫نبینید کز کاخ کابل خدای‬
‫به زین اندر آرد بشبگیر پای‬
‫اگرتان ببیند چنین گل بدست‬
‫کند بر زمینتان هم آنگاه پست‬
‫شدند اندر ایوان بتان طراز‬
‫نشستند و با ماه گفتند راز‬
‫نهادند دینار و گوهر به پیش‬
‫بپرسید رودابه از کم و بیش‬
‫که چون بودتان کار با پور سام‬
‫بدیدن بهست ار بواز و نام‬
‫پری چهره هر پنج بشتافتند‬
‫چو با ماه جای سخن یافتند‬
‫که مردیست برسان سرو سهی‬
‫همش زیب و هم فر شاهنشهی‬
‫همش رنگ و بوی و همش قد و شاخ‬
‫سواری میان لاغر و بر فراخ‬
‫دو چشمش چو دو نرگس قیرگون‬
‫لبانش چو بسد رخانش چو خون‬
‫کف و ساعدش چو کف شیر نر‬
‫هیون ران و موبد دل و شاه فر‬
‫سراسر سپیدست مویش برنگ‬
‫از آهو همین است و این نیست ننگ‬
‫سر جعد آن پهلوان جهان‬
‫چو سیمین زره بر گل ارغوان‬
‫که گویی همی خود چنان بایدی‬
‫وگر نیستی مهر نفزایدی‬
‫به دیار تو داده ایمش نوید‬
‫ز ما بازگشتست دل پرامید‬
‫کنون چاره ی کار مهمان بساز‬
‫بفرمای تا بر چه گردیم باز‬
‫چنین گفت با بندگان سرو بن‬
‫که دیگر شدستی به رای و سخن‬
‫همان زال کو مرغ پرورده بود‬
‫چنان پیر سر بود و پژمرده بود‬
‫به دیدار شد چون گل ارغوان‬
‫سهی قد و زیبا رخ و پهلوان‬
‫رخ من به پیشش بیاراستی‬
‫به گفتار و زان پس بهاخواستی‬
‫همی گفت و لب را پر از خنده داشت‬
‫رخان هم چو گلنار آگنده داشت‬
‫پرستنده با بانوی ماهروی‬
‫چنین گفت کاکنون ره چاره جوی‬
‫که یزدان هر آنچت هوا بود داد‬
‫سرانجام این کار فرخنده باد‬
‫یکی خانه بودش چو خرم بهار‬
‫ز چهر بزرگان برو بر نگار‬
‫به دیبای چینی بیاراستند‬
‫طبق های زرین بپیراستند‬
‫عقیق و زبرجد برو ریختند‬
‫می و مشک و عنبر برآمیختند‬
‫همه زر و پیروزه بد جامشان‬
‫به روشن گلاب اندر آشامشان‬
‫بنفشه گل و نرگس و ارغوان‬
‫سمن شاخ و سنبل به دیگر کران‬
‫از آن خانه ی دخت خورشید روی‬
‫برآمد همی تا به خورشید بوی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*