خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که روزی چنان کرد رای‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که روزی چنان کرد رای‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

دیدار سام با مهراب  شاه کابل :  

 

‫‫چنان بد که روزی چنان کرد رای‬
‫که در پادشاهی بجنبد ز جای‬
‫برون رفت با ویژه گردان خویش‬
‫که با او یکی بودشان رای و کیش‬
‫سوی کشور هندوان کرد رای‬
‫سوی کابل و دنبر و مرغ و مای‬
‫به هر جایگاهی بیاراستی‬
‫می و رود و رامشگران خواستی‬
‫گشاده در گنج و افگنده رنج‬
‫برآیین و رسم سرای سپنج‬
‫ز زابل به کابل رسید آن زمان‬
‫گرازان و خندان و دل شادمان‬
‫یکی پادشا بود مهراب نام‬
‫زبر دست با گنج و گسترده کام‬
‫به بالا به کردار آزاده سرو‬
‫به رخ چون بهار و به رفتن تذرو‬
‫دل بخردان داشت و مغز ردان‬
‫دو کتف یلان و هش موبدان‬
‫ز ضحاک تازی گهر داشتی‬
‫به کابل همه بوم و برداشتی‬
‫همی داد هر سال مر سام ساو‬
‫که با او به رزمش نبود ایچ تاو‬
‫چو آگه شد از کار دستان سام‬
‫ز کابل بیامد بهنگام بام‬
‫ابا گنج و اسپان آراسته‬
‫غلامان و هر گونه ای خواسته‬
‫ز دینار و یاقوت و مشک و عبیر‬
‫ز دیبای زربفت و چینی حریر‬
‫یکی تاج با گوهر شاهوار‬
‫یکی طوق زرین زبرجد نگار‬
‫چو آمد به دستان سام آگهی‬
‫که مهراب آمد بدین فرهی‬
‫پذیره شدش زال و بنواختش‬
‫به آیین یکی پایگه ساختش‬
‫سوی تخت پیروزه باز آمدند‬
‫گشاده دل و بزم ساز آمدند‬
‫یکی پهلوانی نهادند خوان‬
‫نشستند بر خوان با فرخان‬
‫گسارنده ی می میآورد و جام‬
‫نگه کرد مهراب را پورسام‬
‫خوش آمد هماناش دیدار او‬
‫دلش تیز تر گشت در کار او‬
‫چو مهراب برخاست از خوان زال‬
‫نگه کرد زال اندر آن برز و یال‬
‫چنین گفت با مهتران زال زر‬
‫که زیبنده تر زین که بندد کمر‬
‫یکی نامدار از میان مهان‬
‫چنین گفت کای پهلوان جهان‬
‫پس پرده ی او یکی دخترست‬
‫که رویش ز خورشید روشنترست‬
‫ز سر تا به پایش به کردار عاج‬
‫به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج‬
‫بران سفت سیمنش مشکین کمند‬
‫سرش گشته چون حلقه ی پایبند‬
‫رخانش چو گلنار و لب ناردان‬
‫ز سیمین برش رسته دو ناروان‬
‫دو چشمش بسان دو نرگس بباغ‬
‫مژه تیرگی برده از پر زاغ‬
‫دو ابرو بسان کمان طراز‬
‫برو توز پوشیده ازمشک ناز‬
‫بهشتیست سرتاسر آراسته‬
‫پر آرایش و رامش و خواسته‬
‫برآورد مر زال را دل به جوش‬
‫چنان شد کزو رفت آرام وهوش‬
‫شب آمد پر اندیشه بنشست زال‬
‫به نادیده برگشت بیخورد و هال‬
‫چو زد بر سر کوه بر تیغ شید‬
‫چو یاقوت شد روی گیتی سپید‬
‫در بار بگشاد دستان سام‬
‫برفتند گردان به زرین نیام‬
‫در پهلوان را بیاراستند‬
‫چو بالای پرمایگان خواستند‬
‫برون رفت مهراب کابل خدای‬
‫سوی خیمه ی زال زابل خدای‬
‫چو آمد به نزدیکی بارگاه‬
‫خروش آمد از در که بگشای راه‬
‫بر پهلوان اندرون رفت گو‬
‫بسان درختی پر از بار نو‬
‫دل زال شد شاد و بنواختش‬
‫ازان انجمن سر برافراختش‬
‫بپرسید کز من چه خواهی بخواه‬
‫ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه‬
‫بدو گفت مهراب کای پادشا‬
‫سرافراز و پیروز و فرمان روا‬
‫مرا آرزو در زمانه یکیست‬
‫که آن آرزو بر تو دشوار نیست‬
‫که آیی به شادی سوی خان من‬
‫چو خورشید روشن کنی جان من‬
‫چنین داد پاسخ که این رای نیست‬
‫به خان تو اندر مرا جای نیست‬
‫نباشد بدین سام همداستان‬
‫همان شاه چون بشنود داستان‬
‫که ما می گساریم و مستان شویم‬
‫سوی خانه ی بت پرستان شویم‬
‫جزان هر چه گویی تو پاسخ دهم‬
‫به دیدار تو رای فرخ نهم‬
‫چو بشنید مهراب کرد آفرین‬
‫به دل زال را خواند ناپاک دین‬
‫خرامان برفت از بر تخت اوی‬
‫همی آفرین خواند بر بخت اوی‬
‫چو دستان سام از پسش بنگرید‬
‫ستودش فراوان چنان چون سزید‬
‫ازان کو نه هم دین و هم راه بود‬
‫زبان از ستودنش کوتاه بود‬
‫برو هیچکس چشم نگماشتند‬
‫مر او را ز دیوانگان داشتند‬
‫چو روشن دل پهلوان را بدوی‬
‫چنان گرم دیدند با گفت وگوی‬
‫مر او را ستودند یک یک مهان‬
‫همان کز پس پرده بودش نهان‬
‫ز بالا و دیدار و آهستگی‬
‫ز بایستگی هم ز شایستگی‬
‫دل زال یکباره دیوانه گشت‬
‫خرد دور شد عشق فرزانه گشت‬
‫سپهدار تازی سر راستان‬
‫بگوید برین بر یکی داستان‬
‫که تا زنده ام چرمه جفت منست‬
‫خم چرخ گردان نهفت منست‬
‫عروسم نباید که رعنا شوم‬
‫به نزد خردمند رسوا شوم‬
‫از اندیشگان زال شد خسته دل‬
‫بران کار بنهاد پیوسته دل‬
‫همی بود پیچان دل از گفت وگوی‬
‫مگر تیره گردد ازین آبروی‬
‫همی گشت یک چند بر سر سپهر‬
‫دل زال آگنده یکسر بمهر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*