خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکایک به شاه آمد این آگهی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکایک به شاه آمد این آگهی‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

سام در جستجوی فرزندش زال بسمت جایگاه سیمرغ رفت و سیمرغ زال را به

پدرش رسانید :  

 

‫یکایک به شاه آمد این آگهی‬
‫که سام آمد از کوه با فرهی‬
‫بدان آگهی شد منوچهر شاد‬
‫بسی از جهان آفرین کرد یاد‬
‫بفرمود تا نوذر نامدار‬
‫شود تازیان پیش سام سوار‬
‫کند آفرین کیانی براوی‬
‫بدان شادمانی که بگشاد روی‬
‫بفرمایدش تا سوی شهریار‬
‫شود تا سخن ها کند خواستار‬
‫ببیند یکی روی دستان سام‬
‫به دیدار ایشان شود شادکام‬
‫وزین جا سوی زابلستان شود‬
‫برآیین خسروپرستان شود‬
‫چو نوذر بر سام نیرم رسید‬
‫یکی نو جهان پهلوان را بدید‬
‫فرود آمد از باره سام سوار‬
‫گرفتند مر یکدیگر را کنار‬
‫ز شاه و ز گردان بپرسید سام‬
‫ازیشان بدو داد نوذر پیام‬
‫چو بشنید پیغام شاه بزرگ‬
‫زمین را ببوسید سام سترگ‬
‫دوان سوی درگاه بنهاد روی‬
‫چنان کش بفرمود دیهیم جوی‬
‫چو آمد به نزدیکی شهریار‬
‫سپهبد پذیره شدش از کنار‬
‫درفش منوچهر چون دید سام‬
‫پیاده شد از باره بگذارد گام‬
‫منوچهر فرمود تا برنشست‬
‫مر آن پاکدل گرد خسروپرست‬
‫سوی تخت و ایوان نهادند روی‬
‫چه دیهیم دار و چه دیهیم جوی‬
‫منوچهر برگاه بنشست شاد‬
‫کلاه بزرگی به سر برنهاد‬
‫به یک دست قارن به یک دست سام‬
‫نشستند روشندل و شادکام‬
‫پس آراسته زال را پیش شاه‬
‫برزین عمود و برزین کلاه‬
‫گرازان بیاورد سالار بار‬
‫شگفتی بماند اندرو شهریار‬
‫بران بر ز بالای آن خوب چهر‬
‫تو گفتی که آرام جانست و مهر‬
‫چنین گفت مر سام را شهریار‬
‫که از من تو این را به زنهاردار‬
‫بخیره میازارش از هیچ روی‬
‫به کس شادمانه مشو جز بدوی‬
‫که فر کیان دارد و چنگ شیر‬
‫دل هوشمندان و آهنگ شیر‬
‫پس از کار سیمرغ و کوه بلند‬
‫وزان تا چرا خوار شد ارجمند‬
‫یکایک همه سام با او بگفت‬
‫هم از آشکارا هم اندر نهفت‬
‫وز افگندن زال بگشاد راز‬
‫که چون گشت با او سپهر از فراز‬
‫سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال‬
‫پر از داستان شد به بسیار سال‬
‫برفتم به فرمان گیهان خدای‬
‫به البرز کوه اندر آن زشت جای‬
‫یکی کوه دیدم سراندر سحاب‬
‫سپهریست گفتی ز خارا بر آب‬
‫برو بر نشیمی چو کاخ بلند‬
‫ز هر سوی برو بسته راه گزند‬
‫بدو اندرون بچه ی مرغ و زال‬
‫تو گفتی که هستند هر دو همال‬
‫همی بوی مهر آمد از باد اوی‬
‫به دل راحت آمد هم از یاد اوی‬
‫ابا داور راست گفتم به راز‬
‫که ای آفریننده ی بی نیاز‬
‫رسیده بهر جای برهان تو‬
‫نگردد فلک جز به فرمان تو‬
‫یکی بنده ام با تنی پرگناه‬
‫به پیش خداوند خورشید و ماه‬
‫امیدم به بخشایش تست بس‬
‫به چیزی دگر نیستم دسترس‬
‫تو این بنده ی مرغ پرورده را‬
‫به خواری و زاری برآورده را‬
‫همی پر پوشد بجای حریر‬
‫مزد گوشت هنگام پستان شیر‬
‫به بد مهری من روانم مسوز‬
‫به من باز بخش و دلم برفروز‬
‫به فرمان یزدان چو این گفته شد‬
‫نیایش همانگه پذیرفته شد‬
‫بزد پر سیمرغ و بر شد به ابر‬
‫همی حلقه زد بر سر مرد گبر‬
‫ز کوه اندر آمد چو ابر بهار‬
‫گرفته تن زال را بر کنار‬
‫به پیش من آورد چون دایه ای‬
‫که در مهر باشد ورا مایه ای‬
‫من آوردمش نزد شاه جهان‬
‫همه آشکاراش کردم نهان‬
‫بفرمود پس شاه با موبدان‬
‫ستاره شناسان و هم بخردان‬
‫که جویند تا اختر زال چیست‬
‫بران اختر از بخت سالار کیست‬
‫چو گیرد بلندی چه خواهد بدن‬
‫همی داستان از چه خواهد زدن‬
‫ستاره شناسان هم اندر زمان‬
‫از اختر گرفتند پیدا نشان‬
‫بگفتند باشاه دیهیم دار‬
‫که شادان بزی تا بود روزگار‬
‫که او پهلوانی بود نامدار‬
‫سرافراز و هشیار و گرد و سوار‬
‫چو بنشنید شاه این سخن شاد شد‬
‫دل پهلوان از غم آزاد شد‬
‫یکی خلعتی ساخت شاه زمین‬
‫که کردند هر کس بدو آفرین‬
‫از اسپان تازی به زرین ستام‬
‫ز شمشیر هندی به زرین نیام‬
‫ز دینار و خز و ز یاقوت و زر‬
‫ز گستردنی های بسیار مر‬
‫غلامان رومی به دیبای روم‬
‫همه گوهرش پیکر و زرش بوم‬
‫زبرجد طبق ها و پیروزه جام‬
‫چه از زر سرخ و چه از سیم خام‬
‫پر از مشک و کافور و پر زعفران‬
‫همه پیش بردند فرمان بران‬
‫همان جوشن و ترگ و برگستوان‬
‫همان نیزه و تیر و گرز گران‬
‫همان تخت پیروزه و تاج زر‬
‫همام مهر یاقوت و زرین کمر‬
‫وزان پس منوچهر عهدی نوشت‬
‫سراسر ستایش بسان بهشت‬
‫همه کابل و زابل و مای و هند‬
‫ز دریای چین تا به دریای سند‬
‫ز زابلستان تا بدان روی بست‬
‫به نوی نوشتند عهدی درست‬
‫چو این عهد و خلعت بیاراستند‬
‫پس اسپ جهان پهلوان خواستند‬
‫چو این کرده شد سام بر پای خاست‬
‫که ای مهربان مهتر داد و راست‬
‫ز ماهی بر اندیشه تا چرخ ماه‬
‫چو تو شاه ننهاد بر سر کلاه‬
‫به مهر و به داد و به خوی و خرد‬
‫زمانه همی از تو رامش برد‬
‫همه گنج گیتی به چشم تو خوار‬
‫مبادا ز تو نام تو یادگار‬
‫فرود آمد و تخت را داد بوس‬
‫ببستند بر کوهه ی پیل کوس‬
‫سوی زابلستان نهادند روی‬
‫نظاره برو بر همه شهر و کوی‬
‫چو آمد به نزدیکی نیمروز‬
‫خبر شد ز سالار گیتی فروز‬
‫بیاراسته سیستان چون بهشت‬
‫گلش مشک سارابد و زر خشت‬
‫بسی مشک و دینار برریختند‬
‫بسی زعفران و درم بیختند‬
‫یکی شادمانی بد اندر جهان‬
‫سراسر میان کهان و مهان‬
‫هر آنجا که بد مهتری نامجوی‬
‫ز گیتی سوی سام بنهاد روی‬
‫که فرخنده بادا پی این جوان‬
‫برین پاک دل نامور پهلوان‬
‫چو بر پهلوان آفرین خواندند‬
‫ابر زال زر گوهر افشاندند‬
‫نشست آنگهی سام با زیب و جام‬
‫همی داد چیز و همی راند کام‬
‫کسی کو به خلعت سزاوار بود‬
‫خردمند بود و جهاندار بود‬
‫براندازه شان خلعت آراستند‬
‫همه پایه ی برتری خواستند‬
‫جهاندیدگان را ز کشور بخواند‬
‫سخن های بایسته چندی براند‬
‫چنین گفت با نامور بخردان‬
‫که ای پاک و بیدار دل موبدان‬
‫چنین است فرمان هشیار شاه‬
‫که لشکر همی راند باید به راه‬
‫سوی گرگساران و مازندران‬
‫همی راند خواهم سپاهی گران‬
‫بماند به نزد شما این پسر‬
‫که همتای جانست و جفت جگر‬
‫دل و جانم ایدر بماند همی‬
‫مژه خون دل برفشاند همی‬
‫بگاه جوانی و کند آوری‬
‫یکی بیهده ساختم داوری‬
‫پسر داد یزدان بیانداختم‬
‫ز بی دانشی ارج نشناختم‬
‫گرانمایه سیمرغ برداشتش‬
‫همان آفریننده بگماشتش‬
‫بپرورد او را چو سرو بلند‬
‫مرا خوار بد مرغ را ارجمند‬
‫چو هنگام بخشایش آمد فراز‬
‫جهاندار یزدان بمن داد باز‬
‫بدانید کاین زینهار منست‬
‫به نزد شما یادگار منست‬
‫گرامیش دارید و پندش دهید‬
‫همه راه و رای بلندش دهید‬
‫سوی زال کرد آنگهی سام روی‬
‫که داد و دهش گیر و آرام جوی‬
‫چنان دان که زابلستان خان تست‬
‫جهان سر به سر زیر فرمان تست‬
‫ترا خان و مان باید آبادتر‬
‫دل دوستداران تو شادتر‬
‫کلید در گنج ها پیش تست‬
‫دلم شاد و غمگین به کم بیش تست‬
‫به سام آنگهی گفت زال جوان‬
‫که چون زیست خواهم من ایدر نوان‬
‫جدا پیشتر زین کجا داشتی‬
‫مدارم که آمد گه آشتی‬
‫کسی کو ز مادر گنه کار زاد‬
‫من آنم سزد گر بنالم ز داد‬
‫گهی زیر چنگال مرغ اندرون‬
‫چمیدن به خاک و چریدن ز خون‬
‫کنون دور ماندم ز پروردگار‬
‫چنین پروراند مرا روزگار‬
‫ز گل بهره ی من بجز خار نیست‬
‫بدین با جهاندار پیگار نیست‬
‫بدو گفت پرداختن دل سزاست‬
‫بپرداز و بر گوی هرچت هواست‬
‫ستاره شمر مرد اخترگرای‬
‫چنین زد ترا ز اختر نیک رای‬
‫که ایدر ترا باشد آرامگاه‬
‫هم ایدر سپاه و هم ایدر کلاه‬
‫گذر نیست بر حکم گردان سپهر‬
‫هم ایدر بگسترد بایدت مهر‬
‫کنون گرد خویش اندرآور گروه‬
‫سواران و مردان دانش پژوه‬
‫بیاموز و بشنو ز هر دانشی‬
‫که یابی ز هر دانشی رامشی‬
‫ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ‬
‫همه دانش و داد دادن بسیچ‬
‫بگفت این و برخاست آوای کوس‬
‫هوا قیرگون شد زمین آبنوس‬
‫خروشیدن زنگ و هندی درای‬
‫برآمد ز دهلیز پرده سرای‬
‫سپهبد سوی جنگ بنهاد روی‬
‫یکی لشکری ساخته جنگجوی‬
‫بشد زال با او دو منزل براه‬
‫بدان تا پدر چون گذارد سپاه‬
‫پدر زال را تنگ در برگرفت‬
‫شگفتی خروشیدن اندر گرفت‬
‫بفرمود تا بازگردد ز راه‬
‫شود شادمان سوی تخت و کلاه‬
‫بیامد پر اندیشه دستان سام‬
‫که تا چون زید تا بود نیک نام‬
‫نشست از بر نامور تخت عاج‬
‫به سر بر نهاد آن فروزنده تاج‬
‫ابا یاره و گرزه ی گاو سر‬
‫ابا طوق زرین و زرین کمر‬
‫ز هر کشوری موبدانرا بخواند‬
‫پژوهید هر کار و هر چیز راند‬
‫ستاره شناسان و دین آوران‬
‫سواران جنگی و کین آوران‬
‫شب و روز بودند با او به هم‬
‫زدندی همی رای بر بیش و کم‬
‫چنان گشت زال از بس آموختن‬
‫تو گفتی ستاره ست از افروختن‬
‫به رای و به دانش به جایی رسید‬
‫که چون خویشتن در جهان کس ندید‬
‫بدین سان همی گشت گردان سپهر‬
‫ابر سام و بر زال گسترده مهر‬
حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*