خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون پرشگفتی یکی داستان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون پرشگفتی یکی داستان‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

 

‫‫کنون پرشگفتی یکی داستان‬
‫بپیوندم از گفته ی باستان‬
‫نگه کن که مر سام را روزگار‬
‫چه بازی نمود ای پسر گوش دار‬
‫نبود ایچ فرزند مرسام را‬
‫دلش بود جوینده ی کام را‬
‫نگاری بد اندر شبستان اوی‬
‫ز گلبرگ رخ داشت و ز مشک موی‬
‫از آن ماهش امید فرزند بود‬
‫که خورشید چهر و برومند بود‬
‫ز سام نریمان همو بارداشت‬
‫ز بارگران تنش آزار داشت‬
‫ز مادر جدا شد بران چند روز‬
‫نگاری چو خورشید گیتی فروز‬
‫به چهره چنان بود تابنده شید‬
‫ولیکن همه موی بودش سپید‬
‫پسر چون ز مادر بران گونه زاد‬
‫نکردند یک هفته بر سام یاد‬
‫شبستان آن نامور پهلوان‬
‫همه پیش آن خرد کودک نوان‬
‫کسی سام یل را نیارست گفت‬
‫که فرزند پیر آمد از خوب جفت‬
‫یکی دایه بودش به کردار شیر‬
‫بر پهلوان اندر آمد دلیر‬
‫که بر سام یل روز فرخنده باد‬
‫دل بدسگالان او کنده باد‬
‫پس پرده ی تو در ای نامجوی‬
‫یکی پور پاک آمد از ماه روی‬
‫تنش نقره ی سیم و رخ چون بهشت‬
‫برو بر نبینی یک اندام زشت‬
‫از آهو همان کش سپیدست موی‬
‫چنین بود بخش تو ای نامجوی‬
‫فرود آمد از تخت سام سوار‬
‫به پرده درآمد سوی نوبهار‬
‫چو فرزند را دید مویش سپید‬
‫ببود از جهان سر به سر ناامید‬
‫سوی آسمان سربرآورد راست‬
‫ز دادآور آنگاه فریاد خواست‬
‫که ای برتر از کژی و کاستی‬
‫بهی زان فزاید که تو خواستی‬
‫اگر من گناهی گران کرده ام‬
‫وگر کیش آهرمن آورده ام‬
‫به پوزش مگر کردگار جهان‬
‫به من بر ببخشاید اندر نهان‬
‫بپیچد همی تیره جانم ز شرم‬
‫بجوشد همی در دلم خون گرم‬
‫چو آیند و پرسند گردنکشان‬
‫چه گویم ازین بچه ی بدنشان‬
‫چه گویم که این بچه ی دیو چیست‬
‫پلنگ و دورنگست و گرنه پریست‬
‫ازین ننگ بگذارم ایران زمین‬
‫نخواهم برین بوم و بر آفرین‬
‫بفرمود پس تاش برداشتند‬
‫از آن بوم و بر دور بگذاشتند‬
‫بجایی که سیمرغ را خانه بود‬
‫بدان خانه این خرد بیگانه بود‬
‫نهادند بر کوه و گشتند باز‬
‫برآمد برین روزگاری دراز‬
‫چنان پهلوان زاده ی بیگناه‬
‫ندانست رنگ سپید از سیاه‬
‫پدر مهر و پیوند بفگند خوار‬
‫جفا کرد بر کودک شیرخوار‬
‫یکی داستان زد برین نره شیر‬
‫کجا بچه را کرده بد شیر سیر‬
‫که گر من ترا خون دل دادمی‬
‫سپاس ایچ بر سرت ننهادمی‬
‫که تو خود مرا دیده و هم دلی‬
‫دلم بگسلد گر زمن بگسلی‬
‫چو سیمرغ را بچه شد گرسنه‬
‫به پرواز بر شد دمان از بنه‬
‫یکی شیرخواره خروشنده دید‬
‫زمین را چو دریای جوشنده دید‬
‫ز خاراش گهواره و دایه خاک‬
‫تن از جامه دور و لب از شیر پاک‬
‫به گرد اندرش تیره خاک نژند‬
‫به سر برش خورشید گشته بلند‬
‫پلنگش بدی کاشکی مام و باب‬
‫مگر سایه ای یافتی ز آفتاب‬
‫فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ‬
‫بزد برگرفتش از آن گرم سنگ‬
‫ببردش دمان تا به البرز کوه‬
‫که بودش بدانجا کنام و گروه‬
‫سوی بچگان برد تا بشکرند‬
‫بدان ناله ی زار او ننگرند‬
‫ببخشود یزدان نیکی دهش‬
‫کجا بودنی داشت اندر بوش‬
‫نگه کرد سیمرغ با بچگان‬
‫بران خرد خون از دو دیده چکان‬
‫شگفتی برو بر فگندند مهر‬
‫بماندند خیره بدان خوب چهر‬
‫شکاری که نازکتر آن برگزید‬
‫که بی شیر مهمان همی خون مزید‬
‫بدین گونه تا روزگاری دراز‬
‫برآورد داننده بگشاد راز‬
‫چو آن کودک خرد پر مایه گشت‬
‫برآن کوه بر روزگاری گذشت‬
‫یکی مرد شد چون یکی زاد سرو‬
‫برش کوه سیمین میانش چو غرو‬
‫نشانش پراگنده شد در جهان‬
‫بد و نیک هرگز نماند نهان‬
‫به سام نریمان رسید آگهی‬
‫از آن نیک پی پور با فرهی‬
‫شبی از شبان داغ دل خفته بود‬
‫ز کار زمانه برآشفته بود‬
‫چنان دید در خواب کز هندوان‬
‫یکی مرد بر تازی اسپ دوان‬
‫ورا مژده دادی به فرزند او‬
‫بران برز شاخ برومند او‬
‫چو بیدار شد موبدان را بخواند‬
‫ازین در سخن چندگونه براند‬
‫چه گویید گفت اندرین داستان‬
‫خردتان برین هست همداستان‬
‫هر آنکس که بودند پیر و جوان‬
‫زبان برگشادند بر پهلوان‬
‫که بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ‬
‫چه ماهی به دریا درون با نهنگ‬
‫همه بچه را پروراننده اند‬
‫ستایش به یزدان رساننده اند‬
‫تو پیمان نیکی دهش بشکنی‬
‫چنان بیگنه بچه را بفگنی‬
‫بیزدان کنون سوی پوزش گرای‬
‫که اویست بر نیکویی رهنمای‬
‫چو شب تیره شد رای خواب آمدش‬
‫از اندیشه ی دل شتاب آمدش‬
‫چنان دید در خواب کز کوه هند‬
‫درفشی برافراشتندی بلند‬
‫جوانی پدید آمدی خوب روی‬
‫سپاهی گران از پس پشت اوی‬
‫بدست چپش بر یکی موبدی‬
‫سوی راستش نامور بخردی‬
‫یکی پیش سام آمدی زان دو مرد‬
‫زبان بر گشادی بگفتار سرد‬
‫که ای مرد بیباک ناپاک رای‬
‫دل و دیده شسته ز شرم خدای‬
‫ترا دایه گر مرغ شاید همی‬
‫پس این پهلوانی چه باید همی‬
‫گر آهوست بر مرد موی سپید‬
‫ترا ریش و سرگشت چون خنگ بید‬
‫پس از آفریننده بیزار شو‬
‫که در تنت هر روز رنگیست نو‬
‫پسر گر به نزدیک تو بود خوار‬
‫کنون هست پرورده ی کردگار‬
‫کزو مهربانتر ورا دایه نیست‬
‫ترا خود به مهر اندرون مایه نیست‬
‫به خواب اندرون بر خروشید سام‬
‫چو شیر ژیان کاندر آید به دام‬
‫چو بیدار شد بخردانرا بخواند‬
‫سران سپه را همه برنشاند‬
‫بیامد دمان سوی آن کوهسار‬
‫که افگندگان را کند خواستار‬
‫سراندر ثریا یکی کوه دید‬
‫که گفتی ستاره بخواهد کشید‬
‫نشیمی ازو برکشیده بلند‬
‫که ناید ز کیوان برو بر گزند‬
‫فرو برده از شیز و صندل عمود‬
‫یک اندر دگر ساخته چوب عود‬
‫بدان سنگ خارا نگه کرد سام‬
‫بدان هیبت مرغ و هول کنام‬
‫یکی کاخ بد تارک اندر سماک‬
‫نه از دست رنج و نه از آب و خاک‬
‫ره بر شدن جست و کی بود راه‬
‫دد و دام را بر چنان جایگاه‬
‫ابر آفریننده کرد آفرین‬
‫بمالید رخسارگان بر زمین‬
‫همی گفت کای برتر از جایگاه‬
‫ز روشن روان و ز خورشید و ماه‬
‫گرین کودک از پاک پشت منست‬
‫نه از تخم بد گوهر آهرمنست‬
‫از این بر شدن بنده را دست گیر‬
‫مرین پر گنه را تو اندرپذیر‬
‫چنین گفت سیمرغ با پور سام‬
‫که ای دیده رنج نشیم و کنام‬
‫پدر سام یل پهلوان جهان‬
‫سرافرازتر کس میان مهان‬
‫بدین کوه فرزند جوی آمدست‬
‫ترا نزد او آب روی آمدست‬
‫روا باشد اکنون که بردارمت‬
‫بی آزار نزدیک او آرمت‬
‫به سیمرغ بنگر که دستان چه گفت‬
‫که سیر آمدستی همانا ز جفت‬
‫نشیم تو رخشنده گاه منست‬
‫دو پر تو فر کلاه منست‬
‫چنین داد پاسخ که گر تاج و گاه‬
‫ببینی و رسم کیانی کلاه‬
‫مگر کاین نشیمت نیاید به کار‬
‫یکی آزمایش کن از روزگار‬
‫ابا خویشتن بر یکی پر من‬
‫خجسته بود سایه ی فر من‬
‫گرت هیچ سختی بروی آورند‬
‫ور از نیک و بد گفت وگوی آورند‬
‫برآتش برافگن یکی پر من‬
‫ببینی هم اندر زمان فر من‬
‫که در زیر پرت بپرورده ام‬
‫ابا بچگانت برآورده ام‬
‫همان گه بیایم چو ابر سیاه‬
‫بی آزارت آرم بدین جایگاه‬
‫فرامش مکن مهر دایه ز دل‬
‫که در دل مرا مهر تو دلگسل‬
‫دلش کرد پدرام و برداشتش‬
‫گرازان به ابر اندر افراشتش‬
‫ز پروازش آورد نزد پدر‬
‫رسیده به زیر برش موی سر‬
‫تنش پیلوار و به رخ چون بهار‬
‫پدر چون بدیدش بنالید زار‬
‫فرو برد سر پیش سیمرغ زود‬
‫نیایش همی بفرین برفزود‬
‫سراپای کودک همی بنگرید‬
‫همی تاج و تخت کی را سزید‬
‫برو و بازوی شیر و خورشید روی‬
‫دل پهلوان دست شمشیر جوی‬
‫سپیدش مژه دیدگان قیرگون‬
‫چو بسد لب و رخ به مانند خون‬
‫دل سام شد چون بهشت برین‬
‫بران پاک فرزند کرد آفرین‬
‫به من ای پسر گفت دل نرم کن‬
‫گذشته مکن یاد و دل گرم کن‬
‫منم کمترین بنده یزدان پرست‬
‫ازان پس که آوردمت باز دست‬
‫پذیرفته ام از خدای بزرگ‬
‫که دل بر تو هرگز ندارم سترگ‬
‫بجویم هوای تو ازنیک و بد‬
‫ازین پس چه خواهی تو چونان سزد‬
‫تنش را یکی پهلوانی قبای‬
‫بپوشید و از کوه بگزارد پای‬
‫فرود آمد از کوه و بالای خواست‬
‫همان جامه ی خسرو آرای خواست‬
‫سپه یکسره پیش سام آمدند‬
‫گشاده دل و شادکام آمدند‬
‫تبیره زنان پیش بردند پیل‬
‫برآمد یکی گرد مانند نیل‬
‫خروشیدن کوس با کرنای‬
‫همان زنگ زرین و هندی درای‬
‫سواران همه نعره برداشتند‬
‫بدان خرمی راه بگذاشتند‬
‫چو اندر هوا شب علم برگشاد‬
‫شد آن روی رومیش زنگی نژاد‬
‫بران دشت هامون فرود آمدند‬
‫بخفتند و یکبار دم بر زدند‬
‫چو بر چرخ گردان درفشنده شید‬
‫یکی خیمه زد از حریر سپید‬
‫به شادی به شهر اندرون آمدند‬
‫ابا پهلوانی فزون آمدند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*