خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : به سلم آگهی رفت ازین رزمگاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به سلم آگهی رفت ازین رزمگاه‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

‫به سلم آگهی رفت ازین رزمگاه‬
‫وزان تیرگی کاندر آمد به ماه‬
‫پس پشتش اندر یکی حصن بود‬
‫برآورده سر تا به چرخ کبود‬
‫چنان ساخت کاید بدان حصن باز‬
‫که دارد زمانه نشیب و فراز‬
‫هم این یک سخن قارن اندیشه کرد‬
‫که برگاشتش سلم روی از نبرد‬
‫کالانی دژش باشد آرامگاه‬
‫سزد گر برو بربگیریم راه‬
‫که گر حصن دریا شود جای اوی‬
‫کسی نگسلاند ز بن پای اوی‬
‫یکی جای دارد سر اندر سحاب‬
‫به چاره برآورده از قعر آب‬
‫نهاده ز هر چیز گنجی به جای‬
‫فگنده برو سایه پر همای‬
‫مرا رفت باید بدین چاره زود‬
‫رکاب و عنان را بباید بسود‬
‫اگر شاه بیند ز جنگ آوران‬
‫به کهتر سپارد سپاهی گران‬
‫همان با درفش همایون شاه‬
‫هم انگشتر تور با من به راه‬
‫بباید کنون چاره ای ساختن‬
‫سپه را بحصن اندر انداختن‬
‫من و گردگر شاسپ و این تیره شب‬
‫برین راز بر باد مگشای لب‬
‫چو روی هوا گشت چون آبنوس‬
‫نهادند بر کوهه ی پیل کوس‬
‫همه نامداران پرخاشجوی‬
‫ز خشکی به دریا نهادند روی‬
‫سپه را به شیروی بسپرد و گفت‬
‫که من خویشتن را بخواهم نهفت‬
‫شوم سوی دژبان به پیغمبری‬
‫نمایم بدو مهر انگشتری‬
‫چو در دژ شوم برفرازم درفش‬
‫درفشان کنم تیغ های بنفش‬
‫شما روی یکسر سوی دژ نهید‬
‫چنانک اندر آیید دمید و دهید‬
‫سپه را به نزدیک دریا بماند‬
‫به شیروی شیراوژن و خود براند‬
‫بیامد چو نزدیکی دژ رسید‬
‫سخن گفت و دژدار مهرش بدید‬
‫چنین گفت کز نزد تور آمدم‬
‫بفرمود تا یک زمان دم زدم‬
‫مرا گفت شو پیش دژبان بگوی‬
‫که روز و شب آرام و خوردن مجوی‬
‫کز ایدر درفش منوچهر شاه‬
‫سوی دژ فرستد همی با سپاه‬
‫تو با او به نیک و به بد یار باش‬
‫نگهبان دژ باش و بیدار باش‬
‫چو دژبان چنین گفتها را شنید‬
‫همان مهر انگشتری را بدید‬
‫همان گه در دژ گشادند باز‬
‫بدید آشکارا ندانست راز‬
‫نگر تا سخنگوی دهقان چه گفت‬
‫که راز دل آن دید کو دل نهفت‬
‫مرا و ترا بندگی پیشه باد‬
‫ابا پیشه مان نیز اندیشه باد‬
‫به نیک و به بد هر چه شاید بدن‬
‫بباید همی داستهانها زدن‬
‫چو دژدار و چون قارن رزمجوی‬
‫یکایک بروی اندر آورده روی‬
‫یکی بدسگال و یکی ساده دل‬
‫سپهبد بهر چاره آماده دل‬
‫همی جست آن روز تا شب زمان‬
‫نه آگاه دژدار از آن بدگمان‬
‫به بیگانه بر مهر خویشی نهاد‬
‫بداد از گزافه سر و دژ بباد‬
‫چو شب روز شد قارن رزمخواه‬
‫درفشی برافراخت چون گرد ماه‬
‫خروشید و بنمود یک یک نشان‬
‫به شیروی و گردان گردنکشان‬
‫چو شیروی دید آن درفش یلی‬
‫به کین روی بنهاد با پردلی‬
‫در حصن بگرفت و اندر نهاد‬
‫سران را ز خون بر سر افسر نهاد‬
‫به یک دست قارن به یک دست شیر‬
‫به سر گرز و تیغ آتش و آب زیر‬
‫چو خورشید بر تیغ گنبد رسید‬
‫نه آیین دژ بد نه دژبان پدید‬
‫نه دژ بود گفتی نه کشتی بر آب‬
‫یکی دود دیدی سراندر سحاب‬
‫درخشیدن آتش و باد خاست‬
‫خروش سواران و فریاد خاست‬
‫چو خورشید تابان ز بالا بگشت‬
‫چه آن دژ نمود و چه آن پهن دشت‬
‫بکشتند ازیشان فزون از شمار‬
‫همی دود از آتش برآمد چوقار‬
‫همه روی دریا شده قیرگون‬
‫همه روی صحرا شده جوی خون‬
‫تهی شد ز کینه سر کینه دار‬
‫گریزان همی رفت سوی حصار‬
‫پس اندر سپاه منوچهر شاه‬
‫دمان و دنان برگرفتند راه‬
‫چو شد سلم تا پیش دریا کنار‬
‫ندید آنچه کشتی برآن رهگذار‬
‫چنان شد ز بس کشته و خسته دشت‬
‫که پوینده را راه دشوار گشت‬
‫پر از خشم و پر کینه سالار نو‬
‫نشست از بر چرمه ی تیزرو‬
‫بیفگند بر گستوان و بتاخت‬
‫به گرد سپه چرمه اندر نشاخت‬
‫رسید آنگهی تنگ در شاه روم‬
‫خروشید کای مرد بیداد شوم‬
‫بکشتی برادر ز بهر کلاه‬
‫کله یافتی چند پویی براه‬
‫کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت‬
‫به بار آمد آن خسروانی درخت‬
‫زتاج بزرگی گریزان مشو‬
‫فریدونت گاهی بیاراست نو‬
‫درختی که پروردی آمد به بار‬
‫بیابی هم اکنون برش در کنار‬
‫اگر بار خارست خود کشته ای‬
‫و گر پرنیانست خود رشته ای‬
‫همی تاخت اسپ اندرین گفتگوی‬
‫یکایک به تنگی رسید اندر اوی‬
‫یکی تیغ زد زود بر گردنش‬
‫بدو نیمه شد خسروانی تنش‬
‫بفرمود تا سرش برداشتند‬
‫به نیزه به ابر اندر افراشتند‬
‫بماندند لشکر شگفت اندر اوی‬
‫ازان زور و آن بازوی جنگجوی‬
‫همه لشکر سلم همچون رمه‬
‫که بپراگند روزگار دمه‬
‫برفتند یکسر گروها گروه‬
‫پراگنده در دشت و دریا و کوه‬
‫یکی پرخرد مرد پاکیزه مغز‬
‫که بودش زبان پر ز گفتار نغز‬
‫بگفتند تازی منوچهر شاه‬
‫شوم گرم و باشد زبان سپاه‬
‫بگوید که گفتند ما کهتریم‬
‫زمین جز به فرمان او نسپریم‬
‫گروهی خداوند بر چارپای‬
‫گروهی خداوند کشت و سرای‬
‫سپاهی بدین رزمگاه آمدیم‬
‫نه بر آرزو کینه خواه آمدیم‬
‫کنون سر به سر شاه را بنده ایم‬
‫دل و جان به مهر وی آگنده ایم‬
‫گرش رای جنگ است و خون ریختن‬
‫نداریم نیروی آویختن‬
‫سران یکسره پیش شاه آوریم‬
‫بر او سر بیگناه آوریم‬
‫براند هر آن کام کو را هواست‬
‫برین بیگنه جان ما پادشاست‬
‫بگفت این سخن مرد بسیار هوش‬
‫سپهدار خیره بدو دادگوش‬
‫چنین داد پاسخ که من کام خویش‬
‫به خاک افگنم برکشم نام خویش‬
‫هر آن چیز کان نز ره ایزدیست‬
‫از آهرمنی گر ز دست بدیست‬
‫سراسر ز دیدار من دور باد‬
‫بدی را تن دیو رنجور باد‬
‫شما گر همه کینه دار منید‬
‫وگر دوستدارید و یار منید‬
‫چو پیروزگر دادمان دستگاه‬
‫گنه کار پیدا شد از بیگناه‬
‫کنون روز دادست بیداد شد‬
‫سران را سر از کشتن آزاد شد‬
‫همه مهر جویید و افسون کنید‬
‫ز تن آلت جنگ بیرون کنید‬
‫خروشی بر آمد ز پرده سرای‬
‫که ای پهلوانان فرخنده رای‬
‫ازین پس به خیره مریزید خون‬
‫که بخت جفاپیشگان شد نگون‬
‫همه آلت لشکر و ساز جنگ‬
‫ببردند نزدیک پور پشنگ‬
‫سپهبد منوچهر بنواختشان‬
‫براندازه بر پایگه ساختشان‬
‫سوی دژ فرستاد شیروی را‬
‫جهاندیده مرد جهانجوی را‬
‫بفرمود کان خواسته برگرای‬
‫نگه کن همه هر چه یابی به جای‬
‫به پیلان گردونکش آن خواسته‬
‫به درگاه شاه آور آراسته‬
‫بفرمود تا کوس رویین و نای‬
‫زدند و فرو هشت پرده سرای‬
‫سپه را ز دریا به هامون کشید‬
‫ز هامون سوی آفریدون کشید‬
‫چو آمد به نزدیک تمیشه باز‬
‫نیا را بدیدار او بد نیاز‬
‫برآمد ز در ناله ی کر نای‬
‫سراسر بجنبید لشکر ز جای‬
‫همه پشت پیلان ز پیروزه تخت‬
‫بیاراست سالار پیروز بخت‬
‫چه با مهد زرین به دیبای چین‬
‫بگوهر بیاراسته همچنین‬
‫چه با گونه گونه درفشان درفش‬
‫جهانی شده سرخ و زرد و بنفش‬
‫ز دریای گیلان چو ابر سیاه‬
‫دمادم بساری رسید آن سپاه‬
‫چو آمد بنزدیک شاه آن سپاه‬
‫فریدون پذیره بیامد براه‬
‫همه گیل مردان چو شیر یله‬
‫ابا طوق زرین و مشکین کله‬
‫پس پشت شاه اندر ایرانیان‬
‫دلیران و هر یک چو شیر ژیان‬
‫به پیش سپاه اندرون پیل و شیر‬
‫پس ژنده پیلان یلان دلیر‬
‫درفش درفشان چو آمد پدید‬
‫سپاه منوچهر صف بر کشید‬
‫پیاده شد از باره سالار نو‬
‫درخت نوآیین پر از بار نو‬
‫زمین را ببوسید و کرد آفرین‬
‫بران تاج و تخت و کلاه و نگین‬
‫فریدونش فرمود تا برنشست‬
‫ببوسید و بسترد رویش به دست‬
‫پس آنگه سوی آسمان کرد روی‬
‫که ای دادگر داور راستگوی‬
‫تو گفتی که من دادگر داورم‬
‫به سختی ستم دیده را یاورم‬
‫همم داد دادی و هم داوری‬
‫همم تاج دادی هم انگشتری‬
‫بفرمود پس تا منوچهر شاه‬
‫نشست از بر تخت زر با کلاه‬
‫سپهدار شیروی با خواسته‬
‫به درگاه شاه آمد آراسته‬
‫بفرمود پس تا منوچهر شاه‬
‫ببخشید یکسر همه با سپاه‬
‫چو این کرده شد روز برگشت بخت‬
‫بپژمرد برگ کیانی درخت‬
‫کرانه گزید از بر تاج و گاه‬
‫نهاده بر خود سر هر سه شاه‬
‫پر از خون دل و پر ز گریه دو روی‬
‫چنین تا زمانه سرآمد بروی‬
‫فریدون شد و نام ازو ماند باز‬
‫برآمد برین روزگار دراز‬
‫همان نیکنامی به و راستی‬
‫که کرد ای پسر سود برکاستی‬
‫منوچهر بنهاد تاج کیان‬
‫بزنار خونین ببستش میان‬
‫برآیین شاهان یکی دخمه کرد‬
‫چه از زر سرخ و چه از لاژورد‬
‫نهادند زیر اندرش تخت عاج‬
‫بیاویختند از بر عاج تاج‬
‫بپدرود کردنش رفتند پیش‬
‫چنان چون بود رسم آیین و کیش‬
‫در دخمه بستند بر شهریار‬
‫شد آن ارجمند از جهان زار و خوار‬
‫جهانا سراسر فسوسی و باد‬
‫بتو نیست مرد خردمند شاد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Ferdowsi 1

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*