خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپیده چو از تیره شب بردمید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپیده چو از تیره شب بردمید‬

poem-book-128

 چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

‫سپیده چو از تیره شب بردمید‬
‫میان شب تیره اندر خمید‬
‫منوچهر برخاست از قلبگاه‬
‫ابا جوشن و تیغ و رومی کلاه‬
‫سپه یکسره نعره برداشتند‬
‫سنانها به ابر اندر افراشتند‬
‫پر از خشم سر ابروان پر ز چین‬
‫همی بر نوشتند روی زمین‬
‫چپ و راست و قلب و جناح سپاه‬
‫بیاراست لشکر چو بایست شاه‬
‫زمین شد به کردار کشتی برآب‬
‫تو گفتی سوی غرق دارد شتاب‬
‫بزد مهره بر کوهه ی ژنده پیل‬
‫زمین جنب جنبان چو دریای نیل‬
‫همان پیش پیلان تبیره زنان‬
‫خروشان و جوشان و پیلان دمان‬
‫یکی بزمگاهست گفتی به جای‬
‫ز شیپور و نالیدن کره نای‬
‫برفتند از جای یکسر چو کوه‬
‫دهاده برآمد ز هر دو گروه‬
‫بیابان چو دریای خون شد درست‬
‫تو گفتی که روی زمین لاله رست‬
‫پی ژنده پیلان بخون اندرون‬
‫چنان چون ز بیجاده باشد ستون‬
‫همه چیزگی با منوچهر بود‬
‫کزو مغز گیتی پر از مهر بود‬
‫چنین تا شب تیره سر بر کشید‬
‫درخشنده خورشید شد ناپدید‬
‫زمانه بیک سان ندارد درنگ‬
‫گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ‬
‫دل تور و سلم اندر آمد بجوش‬
‫به راه شبیخون نهادند گوش‬
‫چو شب روز شد کس نیامد به جنگ‬
‫دو جنگی گرفتند ساز درنگ‬
‫چو از روز رخشنده نیمی برفت‬
‫دل هر دو جنگی ز کینه بتفت‬
‫به تدبیر یک با دگر ساختند‬
‫همه رای بیهوده انداختند‬
‫که چون شب شود ما شبیخون کنیم‬
‫همه دشت و هامون پر از خون کنیم‬
‫چو کارآگهان آگهی یافتند‬
‫دوان زی منوچهر بشتافتند‬
‫رسیدند پیش منوچهر شاه‬
‫بگفتند تا برنشاند سپاه‬
‫منوچهر بشنید و بگشاد گوش‬
‫سوی چاره شد مرد بسیار هوش‬
‫سپه را سراسر به قارن سپرد‬
‫کمینگاه بگزید سالار گرد‬
‫ببرد از سران نامور سی هزار‬
‫دلیران و گردان خنجرگزار‬
‫کمینگاه را جای شایسته دید‬
‫سواران جنگی و بایسته دید‬
‫چو شب تیره شد تور با صدهزار‬
‫بیامد کمربسته ی کارزار‬
‫شبیخون سگالیده و ساخته‬
‫بپیوسته تیر و کمان آخته‬
‫چو آمد سپه دید بر جای خویش‬
‫درفش فروزنده بر پای پیش‬
‫جز از جنگ و پیکار چاره ندید‬
‫خروش از میان سپه بر کشید‬
‫ز گرد سواران هوا بست میغ‬
‫چو برق درخشنده پولاد تیغ‬
‫هوا را تو گفتی همی برفروخت‬
‫چو الماس روی زمین را بسوخت‬
‫به مغز اندرون بانگ پولاد خاست‬
‫به ابر اندرون آتش و باد خاست‬
‫برآورد شاه از کمین گاه سر‬
‫نبد تور را از دو رویه گذر‬
‫عنان را بپیچید و برگاشت روی‬
‫برآمد ز لشکر یکی های هوی‬
‫دمان از پس ایدر منوچهر شاه‬
‫رسید اندر آن نامور کینه خواه‬
‫یکی نیزه انداخت بر پشت او‬
‫نگونسار شد خنجر از مشت او‬
‫ز زین برگرفتش بکردار باد‬
‫بزد بر زمین داد مردی بداد‬
‫سرش را هم آنگه ز تن دور کرد‬
‫دد و دام را از تنش سور کرد‬
‫بیامد به لشکرگه خویش باز‬
‫به دیدار آن لشکر سرفراز‬
‫به شاه آفریدون یکی نامه کرد‬
‫ز مشک و ز عنبر سر خامه کرد‬
‫نخست از جهان آفرین کرد یاد‬
‫خداوند خوبی و پاکی و داد‬
‫سپاس از جهاندار فریادرس‬
‫نگیرد به سختی جز او دست کس‬
‫دگر آفرین بر فریدون برز‬
‫خداوند تاج و خداوند گرز‬
‫همش داد و هم دین و هم فرهی‬
‫همش تاج و هم تخت شاهنشهی‬
‫همه راستی راست از بخت اوست‬
‫همه فر و زیبایی از تخت اوست‬
‫رسیدم به خوبی بتوران زمین‬
‫سپه برکشیدیم و جستیم کین‬
‫سه جنگ گران کرده شد در سه روز‬
‫چه در شب چه در هور گیتی فروز‬
‫از ایشان شبیخون و از ماکمین‬
‫کشیدیم و جستیم هر گونه کین‬
‫شنیدم که ساز شبیخون گرفت‬
‫ز بیچارگی بند افسون گرفت‬
‫کمین ساختم از پس پشت اوی‬
‫نماندم بجز باد در مشت اوی‬
‫یکایک چو از جنگ برگاشت روی‬
‫پی اندر گرفتم رسیدم بدوی‬
‫بخفتانش بر نیزه بگذاشتم‬
‫به نیرو ازان زینش برداشتم‬
‫بینداختم چون یکی اژدها‬
‫بریدم سرش از تن بی بها‬
‫فرستادم اینک به نزد نیا‬
‫بسازم کنون سلم را کیمیا‬
‫چنان چون سر ایرج شهریار‬
‫به تابوت زر اندر افگند خوار‬
‫به نامه درون این سخن کرد یاد‬
‫هیونی برافگند برسان باد‬
‫فرستاده آمد رخی پر ز شرم‬
‫دو چشم از فریدون پر از آب گرم‬
‫که چون برد خواهد سر شاه چین‬
‫بریده بر شاه ایران زمین‬
‫که فرزند گر سر بپیچید ز دین‬
‫پدر را بدو مهر افزون ز کین‬
‫گنه بس گران بود و پوزش نبرد‬
‫و دیگر که کین خواه او بود گرد‬
‫بیامد فرستاده ی شوخ روی‬
‫سر تور بنهاد در پیش اوی‬
‫فریدون همی بر منوچهر بر‬
‫یکی آفرین خواست از دادگر‬
حکیم ابوالقاسم فردوسی

Ferdowsi 3

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*