خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر – زاده شدن کیخسرو‬

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر – زاده شدن کیخسرو‬

کیخسرو-2

 

زاده شدن کیخسرو‬
‫از اقامت فرنگیس در کاخ پیران مدتی گذشته بود که شبی از شبها، او‬ سیاوش را به خواب

دید. سیاوش در حالی که در یـک دسـت شمشـیر‬ داشت و در دستی دیگر شمعی روشـن،

بـه پیـران گفـت: “برخیـز کـه‬ هنگامه جشن و سرور است، زیرا کیخسرو به دنیا می آید.”‬

پیران از خواب برخاست و زنش گلشهر را بیدار کرد و با شـادمانی‬ گفت: “برخیز و نزد

فرنگیس برو! من هم اکنـون سـیاوش را بـه خـواب‬ دیدم و او از دنیاآمدن پسرش خبر داد.”

گلشهر برخاست و شتابان نزد فرنگیس رفت. هنگامی که به اتاق او‬ رسید، کودکی

خورشیدگون را در کنارش دید. پس، به تندی بازگشت و‬ با لبی خندان به پیران گفت: “بیا و

ببین که یزدان پاک چه آفریده اسـت.‬ این کودک چنان است که گویی هم اکنون شایسـته

تاجگـذاری اسـت.”

پیران نزد فرنگیس آمد و از دیدن آن کودک زیبا و درشت اندام شاد شد.‬ پس از سپاس

آفریدگار به فرنگیس گفت: “مهر این کـودک سـخت بـه‬ دلم نشسته است. اگر افراسیاب بند

از بندم جدا کند، نخـواهم گذاشـت‬ به او آسیبی برساند.”

چون شب گذشت و بامداد رسید، پیران نزد افراسیاب رفت و پـس‬ از ستایش او گفت:

“شاها! مژده بده که بر خدمتگزاران و چاکرانت یکی‬ دیگر افزون شد. از فرنگیس کودکی به

دنیا آمده که از زیبایی مانند مـاه‬ می درخشد. او به رخساره همانند نیایت فریدون گـرد

اسـت، چنـان کـه‬ گویی او زنده شده و به دوران کودکی بازگشته است.”‬

سخنان پیران چنان امیددهنده و نویدبخش بود کـه افراسـیاب را در‬ اندیشه فرو برد.

افراسیاب می اندیشید که بـا ایـن نـوزاد چـه کنـد؟ امـا‬ ناگهان:‬

چنـان کـرد روشـن جهـان آفریـن‬

کزو دور شد جور و بیداد و کین‬

خداوند چنان کرد که افراسیاب از ستمی که به سـیاوش و فـرنگیس‬ کرده بود، پشیمان شد

و از کشتن کیخسرو چشم پوشید. شاه توران گـر‬ چه کیخسرو را بخشید، اما چون از پایان

کار خود بیم داشت، به پیـران‬ سفارش کرد که کودک را به کوه ببرد و بـه شـبانان بسـپرد تـا

در آنجـا‬ بزرگ شود و از دانش و هنر چیزی نیاموزد. ضمناً از نـژاد خـویش نیـز‬ آگاه نشود.‬

سپردن کیخسرو به شبان‬

پیران با شادمانی به سرای خود رفت و یکی از چوپانان کوهستان را که‬ از آشنایانش بود،

نزد خـود خواسـت. سـپس بـه او سـفارش کـرد کـه‬ کیخسـرو را بـه کـوه ببـرد و در نگهـداری

و تـربیتش بسـیار بکوشـد.‬

بدینسان پیران، کودک را به چوپان سپرد و او را بـا سـیم و زر فـراوان‬ روانه کوه کرد.‬

کیخسرو در هفت سالگی بسیار شجاع بـود. او از چـوب و پوسـت‬ حیوانات برای خود

تیروکمان میساخت و به شکار می رفت، اما:‬

چو ده ساله شد، گشت گردی سترگ‬

به جنگ گراز آمد و رزم گرگ‬

چوپان که چنین دید، بیمناک شد. پس به نزد پیران آمد و بـا شـکوه‬ گفت: “من تاکنون چنین

کودکی ندیده ام. تا چندی پیش به شـکار آهـو‬ می رفت، ولی اکنون به شکار شیر و پلنگ

میرود. درکار او چاره ای کن‬ تا مبادا به وی گزندی رسد و من نزد تو شرمنده شوم.”‬

چو بشنید پیــران، بخندید و گفت:‬

“نماند نژاد و هنــر در نهفـت”‬

سپس بر اسب نشست و همراه چوپان به کوه رفت و نوجوان را نزد‬ خود خواست. کیخسرو

پیش دوید و بر دست پیران بوسه زد. پیـران از‬ دیدن چنان نوجوان بلندبالا و نیکورخساری،

بسیار شادمان شد. او را در‬ آغوش گرفت و آفریدگار بی همتا را ستایش بسیار گفت.

کیخسرو که تا‬ آن هنگام از کسی مهری ندیده بود، از رفتار پیران بسـیار شـادمان شـد.‬

گفت: “تو مرد مهربان و بزرگی هستی که بـا شـبانزاده ای چنـین رفتـار‬ میکنی. من

نمیدانم چگونه از تو سپاسگزاری کنم.” و چشمانش خانـه‬ اشک شد. پیران از سخن

کیخسرو به یاد سـیاوش افتـاد و دلـش پـر از‬ اندوه شد. گفت: ” ای فرزند! با سخنت آتش به

جانم زدی. چنـین مگـو‬ که تو از خاندان بزرگی هستی.” کیخسرو با شگفتی پرسـید:

“چگونـه؟”‬

پیران گفت: “من سخنان بسیار با تو دارم. پس به سرای من بیا تا آنچـه‬ میدانم با تو

بگویم.” کیخسرو شاد شد و گفت: “آنچـه تـو بگـویی بـه‬ گوش جان می شنوم.”

پیران از شبان اسبی گرفت و کیخسرو را بر آن نشاند. سپس او را با‬ خود به سرای خویش

برد. در آنجا، او را در کنار خود نشاند و داسـتان‬ زنـدگی پـدرش، سـیاوش را بـرای او

بازگفـت. کیخسـرو از دانسـتن‬ سرگذشت پدر اندوهگین شد و کینه افراسیاب را به دل

گرفت.‬

روزگاری سپری شد تا شبی افراسیاب پیران را نزد خود خواسـت و‬ با پریشانی به او گفت:

“بدان که من از پایان کار خود سخت بیمناکم.‬

کز اندیشه بـد همیشــه دلـــم‬ ‫

بپیچد، همی غم ز دل نگسلم‬

از این کودکی کز سیاوش رسید‬ ‫

تـو گویی مرا روز شد ناپدید‬

بیم دارم که او بتواند نیاکـان خـود را بشناسـد، از سرگذشـت پـدر‬ خویش آگاه شود و آنگاه

در پی کین خواهی او برآید، اما اگر بـدانم کـه‬ او از گذشته پدرش چیزی نمیداند، نمی گذارم

نزد شبانی پرورش یابد،‬ زیرا چنین کاری شایسته من نیسـت، بلکـه او را نـزد مـادرش

خـواهم‬ فرستاد و هر دو به آسودگی روزگار خواهیم گذراند.” پیران گفـت: “در‬ شگفتم که

چرا شهریار دانا بدین گونه می اندیشد! زیرا کودکی که به دور‬ از مردم و در میان جانوران

کوه روزگار گذرانده است، چگونه می تواند‬ از گذشته خود آگاه شده باشد؟ اگر شاه سوگند

یاد کند کـه آسـیبی بـه‬ کیخسرو نمی رساند، او را بیدرنگ به درگاه خواهم آورد تا خـود بـا او‬

به گفتگو بنشیند و از خرد و دانشش آگاه شود.”‬

افراسیاب پس از شنیدن سخن پیران، به آفریدگار بزرگ سوگند یـاد‬ کرد که به کیخسرو

آسیبی نخواهد رساند. پیران از شاه سپاسگزاری کرد‬ و بی درنگ به سرای خـود آمـد و

کیخسـرو را فراخوانـد و گفـت: “ای‬ فرزند! خوب به سخنم گوش بده. اکنون می خواهم تو را

نزد افراسـیاب‬ ببرم. او می خواهد تو را بیازماید و از دانش و خردت آگاه شـود. پـس،‬

در برابر پرسشهای او تا میتوانی سخنان بیهوده بر زبان آور و خود را‬ همچون دیوانگان بنما.

به یاد داشته باش که آزادی و سـرافرازی تـو در‬ این کار است و بس.”‬

کیخسرو سـخن پیـران را پـذیرفت و بـا او بـه درگـاه شـاه رفـت.‬

افراسیاب با دیدن کیخسـرو، از او پرسـش آغـاز کـرد و کیخسـرو نیـز‬ پاسخ های بیخردانه و

بیهوده بر زبان آورد. شاه توران با شنیدن سـخنان‬ آشفته و بی مایه کیخسرو، لبخندی زد و

به پیران گفت: “اکنـون خـاطرم‬ آسوده شد، زیرا دانستم که این نوجوان دیوانه اسـت و از

خـوب و بـد‬ روزگار هیچ نمیداند. به طورحتم از او به ما آسیبی نخواهد رسید. اکنون‬

میتوانی کیخسرو را نزد مادرش بفرستی تا با او زندگی کند.”‬

پیران همراه کیخسرو به سـرای خـود بازگشـت. او بـا شـادمانی در‬ خزانه را باز کرد و بـه

کیخسـرو، سـیم و زر فـراوان و اسـب و سـلاح‬ بخشید. سپس او و مـادرش را بـه

سـیاوشگـرد فرسـتاد. کیخسـرو بـه‬ سیاوشگرد رفت و در جایگاه پدر زندگی آغاز کرد.‬

در ادامه داستان : رستم و افراسیاب‬ – ‫لشکرکشی افراسیاب به ایران‬

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*