خانه / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : مدح بهرامشاه کند

سروده ای از سنایی غزنوی : مدح بهرامشاه کند

سنایی غزنوی

 

مدح بهرامشاه کند‬

دیـــــده نبینـــــد همـــــی نقـــــش نهـــــان تـــــرا‬

بوســـــه نیابـــــد همـــــی شـــــکل دهـــــان تـــــرا‬

حســـن بـــدان تاکنـــد جلـــوه گهـــت بـــر همـــه‬

پـــیرهن هســـت و نیســـت ســـاخت نهـــان تـــرا‬

در همــــــــه بنیتــــــــت از تــــــــری و تــــــــازگی‬

نیســـــت نهانخانـــــهای ثـــــروت جـــــان تـــــرا‬

زان لــــب تــــو هــــر دمــــی گــــردد باریــــک تــــر‬

کــــــز شــــــکر و آب کــــــرد روح لبــــــان تــــــرا‬

هــــیچ اگــــر بینمــــی، شــــکل میانــــت بچشــــم‬

جــــان نهمــــی بــــر میــــان، بهــــر میــــان تــــرا‬

بوســـه زنـــان خلـــد و حـــور پـــای و رکیـــب تـــرا‬

ســجده کنــان عقــل و روح دســت و عنــان تــرا‬

چـــون تـــو بآمـــاج گـــاه، تـــیر نهـــی بـــرکمـــان‬

تـــــیر فلـــــک زه کنـــــد، تـــــیر و کمـــــان تـــــرا‬

پــــرده زنــــان روز و شــــب حلقــــۀ زلــــف تــــرا‬

غاشـــیه کـــش چـــرخ پـــیر بخـــت جـــوان تـــرا‬

پـــیش دل وگـــوش و هـــوش بهـــر جـــواز لبـــت‬

نـــام شـــکرگر شـــده اســـت کـــام و زبـــان تـــرا‬

قبلــۀ خــود ســاخت عشــق از پــی ایمــان وکفــر‬ ‫

زلــــــف نگــــــون تــــــرا، روی ســــــتان تــــــرا‬

فتنــــۀ جــــان کــــرد صــــنع نــــرگس شــــوخ تــــرا‬

‫انــــس روان ســــاخت طبــــع ســــرو روان تــــرا‬

پیشـــــروان بهشـــــت بـــــر پـــــر و بـــــال خـــــرد‬

نســـخۀ دیـــن خوانـــدهانـــد ســـیرت و ســـان تـــرا‬

دیـــدۀ جانهـــا بخـــورد نـــوک ســـنانت ولیـــک‬

جـــــان ســـــنائی کنـــــد شـــــکر ســـــنان تـــــرا‬

‫از پـــی ضـــعف میـــان خرزچـــه جـــوئی ز مـــن‬

خـــدمت خســـرو نـــه بـــس، حـــرز میـــان تــــرا‬

ســــــلطان بهرامشــــــاه آنکــــــه بتأییــــــد حــــــق‬

هســــت بحــــق پاســــبان خانــــه و جــــان تــــرا‬

هیبــــــتش از نیســــــتی شــــــحنه وجــــــود تــــــرا‬

جــــان ز عــــدم جویــــدی نــــام و نشــــان تــــرا‬

سنایی غزنوی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*