خانه / Literature / داستان سیاوش از سری داستان های شاهنامه – ‫جنگ افراسیاب با سیاوش و کشته شدن سیاوش بفرمان افراسیاب

داستان سیاوش از سری داستان های شاهنامه – ‫جنگ افراسیاب با سیاوش و کشته شدن سیاوش بفرمان افراسیاب

1362508284_siyavash6659644

 

 ‫جنگ افراسیاب با سیاوش
‫افراسیاب چون سخنان گرسیوز را شنید، کینه هـای گذشـته ای را کـه از‬ ایرانیان در دل داشت، به یاد آورد و از خشم به خود لرزید. او بی درنگ‬ فرمان داد تا سپاه برای جنگ آماده شود. از آن سو، سیاوش با تنی لرزان‬ و رخساری زرد نزد فرنگیس رفت. فرنگیس با دیدن حال زار سـیاوش‬ پرسید: “چه شده است؟ چرا چنین هراسانی؟” سیاوش با انـدوه گفـت:‬
‫”پدرت افراسیاب بر من بدگمان شده اسـت و مانـده ام کـه چـه کـنم و‬ چگونه او را به راه آورم.” فرنگیس اندوهگین شد، مـوی از سـر کنـد و‬ رخسار به ناخن خراشید و بسیار گریست. او گفت: “در این جهان، تنها‬ پدرم پشت و پناه تو بود که او هم از تـو رو برگردانـد. اکنـون بگـو تـا‬ بدانم که بدون پشت و پناه و یار و یاور میخواهی چه کنی؟” سـیاوش‬
‫گفت: “ای زن خوبکردار! بدان که پشت و پناه همـه مـا یـزدان پـاک‬ است. پس، اندوهگین مباش که هر چه او خواهد، همان شود.”
‫سیاوش این گفت و زبـان در کـام کشـید. سـه روز از بـی وفـایی و‬ نامهربانی این جهان خاکی نالید. شب چهارم از خستگی و آزردگی تـن‬ و روان، بـه خـواب رفـت، ولـی ناگهـان خروشـید و از خـواب پریـد.‬
‫فرنگیس با فریاد سیاوش از بستر برخاست و شمعی روشن کرد. در پناه‬ نور لرزان آن به رخسار رنگ پریده سیاوش دیده دوخـت و پرسـید: “در‬ خواب چه دیده ای که چنین آشفته شده ای؟” سیاوش گفت: »خـوب بـه‬ سخنم گوش فرا ده و از این خواب با هیچکس سخن مگو! بـه خـواب‬ دیدم که در یک سویم دریایی بیکران است و در سـوی دیگـرم کـوهی‬ آتش. آتش دم به دم به سیاوش گرد نزدیـکتـر مـی شـد. در ایـن حـال‬ گرسیوز برآتش می دمید و افراسیاب به من نزدیک می شد. گمان من بـر‬ این است که گرسیوز آتش این دشمنی را روشـن کـرده و افراسـیاب را‬ به من بدبین ساخته است.”‬
‫فردای آنشب، سیاوش پیکـی بـه سـوی تـوران فرسـتاد تـا از کـار‬ افراسیاب آگاه شود. پیک رفت و باز آمد و خبـر داد کـه افراسـیاب بـا‬ سپاهی بزرگ در راه است. از سوی دیگر، گرسیوز کسی را نزد سیاوش‬ فرستاد و پیام داد: “من درباره تو با افراسیاب بسیار سخن گفتم، ولـی از‬ بخت بد، گفتار من در او اثر نکرد و او برای جنگ و کشـتن تـو در راه‬ است. پس آمـاده رو بـه رو شـدن بـا او بـاش!” سـیاوش افسـرده دل و‬ پریشان شد. فرنگیس که چنین دید، گفت: “بـه جـای غـم خـوردن، بـر‬ اسب بنشین و از توران زمین بگریز. برو و در اندیشـه مـن نبـاش، زیـرا‬ شادی من از زنده بودن توست.” سـیاوش بـا دلـی شکسـته نگـاهی بـه‬ فرنگیس کرد و گفـت: “بـدان کـه خـواب مـن بـه حقیقـت پیوسـت و‬ زندگانیم به سر آمد. میدانم که توکودکی پنج ماهـه در راه داری. پـس‬ سفارش می کنم که اگر پسر بود، نام کیخسرو بر او بگذاری!”‬
‫سپس خاموش شـد و دقـایقی چشـم در چشـم فـرنگیس دوخـت،‬ اندکی بعد مژگان پرآب کـرد و گفـت: “بـدرود! مـن رفـتم ای همسـر‬ مهربان.”‬

فرنگیـس رخ خستـه و کنـده موی

روان کرد بر رخ ز دو دیده جوی

سیاوش سوار بر اسب شد و با ایرانیـان همـراهش، راه ایـران را در‬ پیش گرفت. چون نیم فرسنگ پیش رفت، سپاه افراسیاب رسید و راه بر‬ آنها بست. شاه توران با دیدن سیاوش و سپاهیانش با خود گفت: “پـس‬ گفتار گرسیوز دروغ نبـود و سـیاوش خیـال جنـگ بـا مـا را داشـت.”‬
‫سپاهیان توران، سیاوش و یارانش را در میان گرفتند. سرداران سـیاوش‬ وقتی چنین دیدند، گفتند: “ای شهریار! اجازه بده تا دسـت بـه شمشـیر‬ بریم و تا کشته نشده ایم، با آنها نبرد کنیم.” سیاوش گفـت: “نـه، چنـین‬ نکنید! زیرا ما برای جنگ به اینجا نیامده ایـم.” او بـه نزدیـک افراسـیاب‬ رفت و گفت: “ای شاه! مگر من چه کرده ام که با سپاهی جنگی آمـده ای‬ و قصد کشتنم را داری؟”‬
‫گرسیوز که در کنار افراسیاب بر اسب نشسته بـود، بـی درنـگ لـب‬ گشود و گفت: “تو اگر راست میگویی و عزم جنـگ نـداری، چـرا بـا‬ شمشیر و زره و تیر و کمان به پیشباز شـاه آمـده ای؟” سـیاوش بـا ایـن‬ سخن دانست که همه افسونها از گرسـیوز بـوده اسـت. آشـفته شـد و‬ گفت: “ای ابلیس زشت کردار! تو بودی که چنین کردی.تو گفتی که شاه‬
‫به من بدگمان شده است و برای کشتنم به اینجا می آید.” سـپس رو بـه‬ افراسیاب کرد و گفت: “ای شاه! خون مرا بی گناه مریز که تـاوان خـون‬ بی گناه سنگین است. گرسیوز بدخواه توست. پـس بـه سـخنش گـوش‬ مده و خود را گرفتار مکن!‬

به گفتـار گرسیــوز بـد نـژاد‬

مده شهر توران و خود را به باد”‬

گرسیوز که گفتار سیاوش را به زیان خود می دید، آشـفته شـد و بـه‬ افراسیاب گفت:

“گفت و شنود با این دشمن پیمان شکن برای چیسـت؟‬ با او جز با زبان شمشیر نباید سخن گفت.”
‫سپاهیان توران به فرمان افراسیاب تیغ از میان کشیدند و به سـیاوش‬ و یارانش یورش بردند، ولی سیاوش پیمان خود با افراسیاب نشکسـت‬ و شمشیر از نیام بیرون نکشید. سپاهیان توران گروهی از یاران سـیاوش‬ را کشتند و خود او را نیز زخمی و خسته برخاک انداختنـد. گـرویزره‬ وقتی چنین دید، با شادمانی پیش رفت و دست سیاوش را بست. سپس‬ بر گردنش پالهنگ نهاد و او را نزد افراسیاب برد. به فرمـان افراسـیاب،‬ سپاه روانه سیاوش گرد شد و سیاوش را نیز کشان کشان به آنجـا بردنـد.‬
‫در سیاوش گرد، افراسـیاب فرمـان داد تـا سـیاوش را کنـاره راه و روی‬ خاکی که در آن هیچ گیاهی نمی روید، گردن بزنند.‬
‫فرمان افراسیاب سبب نگرانی و پریشانی گروهی از سپاهیان تـوران‬ شد. یکی از پهلوانان به نام “پیلسم” برای میانجیگـری نـزد افراسـیاب‬ رفت وگفت: “ای شهریار! سیاوش گناهی ندارد. پس درکشتن او شتاب‬ مکن که این کار پشیمانی و رنج به دنبال دارد. سیاوش بی کـس و تنهـا‬ نیست و پسر کاووس شاه و دست پرورده رستم زال اسـت. رسـتمی کـه‬
‫اگر تیـغ بـردارد، بـه تنهـایی میـدان نبـرد را از خـون تورانیـان رنگـین‬ خواهدکرد.‬

به یاد آور آن تیـغ المــاس گـون‬ ‫

کزان تیغ گردد جهان پر ز خـون‬

وز آن نامــداران ایـران گـروه‬

‫که از خشمشان گشت گیتی ستوه‬

بدین کیـن ببنـدنـد یکسـر کمـر‬ ‫

در و دشت گردد پر از نیــزه ور‬

بدان که اگر رستم و دیگر پهلوانان ایران به ما بتازند، نه مـن یـارای‬ پایداری در برابر آنها را دارم و نه مانند من. پس در این کار شتاب مکن‬ که شتاب کار ابلیس است.” افراسیاب از گفتـار پیلسـم نـرم شـد، ولـی‬ گرسیوز با خشم گفت: “ای شاه! به گفته جوانی همچون او گوش مـده‬ و دشمن را از پیش پایت بردار، زیرا اگر چنین نکنی، من از کشـور تـو‬ خواهم رفت.”‬
‫سپس دمور و گرویزره نیز پیش رفتند و در برابر افراسیاب روی بر‬ خاک مالیدند و گفتند: “شهریارا! سخنان سردار بزرگ، گرسیوز را بپذیر‬ و دشمن را رها مکن و خونش را بریز.” افراسیاب به گرسـیوز و دیگـر‬ سرداران گفت: “من به چشم خودم از سیاوش گناهی ندیده ام. ولـی بـه‬ گفته ستاره شناسان، هم از کشتن او سختی پدید میآید، هم از مانـدنش.‬
‫ولی اکنون که شما خواهان کشتن او هستید، به این کار تن می دهم.”‬
‫فرنگیس چون از تصمیم افراسیاب آگاه شد، پیـاده نـزد پـدر رفـت.‬ خاک بر سر ریخت و اشک از دیدگان بارید و با ناله و زاری گفت: “ای‬ پدر! چرا می خواهی مرا به خـاک سـیاه بنشـانی و شـوهر بـی گنـاهم را‬ بکشی؟ مگر او به تو چه کرده است؟ مگـر سـیاوش همـان نیسـت کـه‬ پیمان خود را با تو نشکست و به سبب وفاداریاش به پیمانی که بسـته‬ بود، از تخت و تاج ایران زمین گذشت. اکنون چـه شـده کـه فرمـان بـه‬ کشتنش داده ای؟ ای پدر! فریب سخنان گرسیوز نابکار را نخور، زیرا:‬

که تا زنده ای بـر تـو نفــرین بـود‬

به سوگ سیاوش همی جـوشد آب‬

پـس از مـردنت دوزخ آئین بود‬

کنــد چرخ نفرین بر افراسیـاب‬

از خشم رستم و پهلوانان ایران بتـرس و از کشـتن سـیاوش چشـم‬ بپوش!‬

زمین از تهمتن بلــرزد همــی‬

که توران به جنگش نیرزد همی”‬

آنگاه به سیاوش که با سر و تن خونین در خاک افتاده بود، روکرد و‬ با ناله و زاری گفـت: “ای شـاهزاده دلیـر و پهلـوان! ای سـرافراز و ای‬ سرور و سالار من! ایران را رها کردی و به توران آمدی. از کاووس دل‬ کندی و افراسیاب را همچون پدر خود دانستی، ولی دیدی چه به سرت‬
‫آمد؟«‬
‫کنـون دست بستـه پیـاده کشـان‬

‫کجـا افسـر و گاه گـــردنکشان‬

کجا آنهمه عهـد و سوگند شـاه‬ ‫

که لرزنده شد مهـر و کیوان و ماه‬

کجا شاه کـاووس و گردنکشـان‬

‫که بینند این دم تـو را زین نشان‬

مرا از پـدر ایـن کجـا بـد امیـد‬
‫‬
‫که پردخته مانـد کنارم ز شید‬

‫فرنگیس در کنار تن به خاک افتاده و رخسار خون آلود سیاوش بسیار‬ گریست و نالید، به گونه ای که دل افراسـیاب بـه حـال او سـوخت. امـا‬ ناگهان سخنان گرسـیوز را بـه یـاد آورد و چشـم دل خـود را بسـت و‬ ناله های دختر را از یاد برد. پس، دستور داد تا او را در یکی از اتاقهای‬ تنگ و تاریک کاخ به بند کشند.‬

کشته شدن سیاوش به فرمان افراسیاب‬

چون میدان شهر سیاوش گرد از ناله های فرنگیس ساکت شد، افراسیاب‬ فرمان به کشتن سیاوش داد. گرویزره که از سیاوش دلی پرکین داشت،‬ پیش رفت و او را کشان کشان به کنجی برد و آماده کشتن کرد. سیاوش‬ چون خود را بی کس و تنها دید، سر بـه سـوی آسـمان بلنـد کـرد و از‬ درگاه خداوند خواست تا پـس از مـرگ، دارای فرزنـدی شـود کـه بـه‬
‫کین خواهی پدر برخیزد. در آن هنگام که سیاوش سرگرم راز و نیـاز بـا‬ پروردگار خود بود، پیلسم از سپاهیان افراسیاب جدا شد و با چشـمانی‬ گریان نزد او رفت. سیاوش با دیدن او گفت: “بـدرود ای پهلـوان! درود‬ مرا به برادرت پیران برسان و به او بگو که پایان کار من چگونه شد. بـه‬ او بگو که خوب به عهد خود وفا کرد! بگو تو پیمان بسته بودی کـه در‬ روز سختی با صدهزار سوار یار و یاورم باشی، ولی اکنون کجـایی کـه‬ ببینی چگونه در برابر گرسیوز بی کس و تنها به خاک افتاده ام.”‬
‫سیاوش خاموش شد و پیلسم بسیار گریست. گرویزره، سیاوش را‬ به همان میدانی برد که روزی او را در کشـتی بـه خـاک افکنـده بـود و‬ سرش را بر تشتی زرین نهـاد و از تـن جـدا کـرد، سـپس بـه خواسـته‬ افراسیاب، خون را در جایی خشک و بی علف ریخت، ولی ساعتی بعد،‬ گیاهی از آن خون روئید که “خون سیاوشان” نام گرفته است.‬
‫با کشته شدن سیاوش، ناگهان بادی تند وزید و چنان گـرد و غبـاری‬ به هوا برخاست که روی خورشید را پوشاند. ناگاه همه جا در تـاریکی‬ فرو رفت، به گونه ای که چشم، چشم را نمـی دیـد. سـپاهیان افراسـیاب‬ پریشان و دلنگران به گرد خویش مـی گشـتند و بـه گـرویزره دشـنام‬ میدادند، از آن سو:‬

ز کـاخ سیـاوش برآمـد خـروش‬

جهانی زگرسیوز آمد به جوش‬

فرنگیس موی افشان، بر سـرزنان و نالـه کنـان بـه سـوی افراسـیاب‬ شتافت و به او نفرین بسیار کرد. افراسیاب از گفتار فرنگیس خشـمگین‬ شد و دستور داد تا او را با چوب بزنند. بزرگـان و فرمانـدهان سـپاه بـا‬ شنیدن ایـن فرمـان سـخت انـدوهگین شـدند و بـه افراسـیاب نفـرین‬ فرستادند. از آن میان، پیلسم با اندوه فراوان و چشـمان گریـان از سـپاه‬ جدا شد و به سوی پیران حرکت کرد تا او را از فرمان شاه تـوران آگـاه‬ کند.‬
‫پیران چون از کشته شدن سـیاوش و گرفتـاری فـرنگیس آگـاه شـد،‬ روانش از اندوه و خشم به جوش آمد. او بی درنگ به راه افتاد و پس از‬ دو روز و دو شب اسب تاختن، خود را به لشکرگاه افراسیاب رساند. در‬ آنجا آگاه شد که افراسیاب به دو تن از نگهبانـان خـود، دسـتور کشـتن‬ فرنگیس را داده است. پس خود را به نگهبانان رساند و به آنـان سـیم و‬
‫زر داد و خواست تا ساعتی در کار خود درنگ کننـد. پـس از آن، نـزد‬ افراسیاب رفت و گفت: “تو از خدا شرم نکـردی کـه افسـون اهـریمن‬ شدی و به کشتن سیاوش بی گناه فرمان دادی؟ بدان که این خبر دیر یـا‬ زود به ایران می رسـد و پهلوانـان ایـران بـه کـین خـواهی سـیاوش بـه‬ توران زمین خواهند تاخت و روزگار را بر ما سیاه خواهند کرد. ای مرد!‬
‫تو را چه شده است! آیا کشتن داماد کافی نبود که اکنون فرمان به کشتن‬ دخترت داده ای؟ بدان که اگر فرنگیس را بـا کـودک بـی گنـاهی کـه در‬ شکم دارد، بکشی، جهان به بدی از تو یاد خواهـد کـرد! ای شـاه! اگـر‬ دیدن فرنگیس برایت رنج آور شده است، او را به من بسپار تا به سـرای‬ خود ببرم و از او نگهداری کنم. آن هنگام که کودکش پا بـه ایـن جهـان‬ گذاشت، او را نزد تو می آورم تا هر چه خواهی در حقش روا داری.”‬
‫افراسیاب سخن پیران را پذیرفت و فرنگیس را بـه او سـپرد. پیـران‬ شادمان شد و فرنگیس را از دست نگهبانان رهانید و بـه خـتن بـرد. در‬ آنجا، او را به زنش “گلشهر” سپرد. پیران به زنش گفت:‬

همـی باش پیشش پرستار وار‬

ببیـن تا چه بازی کند روزگار‬

 

در ادامه داستان : زاده شدن کیخسرو‬‬  …..

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*