خانه / Literature / شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار دهم : ‫بقای انرژی از نظر فروید ‬

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار دهم : ‫بقای انرژی از نظر فروید ‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

بقای انرژی از نظر فروید‬ :
‫فروید به طور کلی تحت نفوذ عقاید فیزیکدان آلمانی هرمان فون‬ هلمهولتس قرار داشت که معتقد بود پدیده های فیزیولوژی را می توان با‬ همان اصولی که در مورد پدیده های علم فیزیک توفیق داشته است تبیین‬ کرد. فروید به ویژه تحت تاثیر نظریه بقای انرژی قرار گرفت. به این مفهوم‬ که انرژی ممکن است تغییر شکل پیدا کند ولی نه ساخته می شود و نه از‬
‫بین می رود. او معتقد بود که انسانها هم سیستم های بسته انرژی هستند.‬
‫در هر انسانی مقدار ثابتی انرژی روانی وجود دارد که فروید آن را لیبیدو‬ نامید. یکی از نتایج طبیعی اصل بقای انرژی این است که اگر تکانه یا عملی‬ ناکام بماند انرژی مربوط به آن مفری برای آزاد شدن از راه های دیگر که‬ احتمالا دگرگونه است می جوید. در خواسته های نهاد انرژیهای روانی وجود‬ دارد که باید به نحوی آزاد شود، و جلو گیری از آزادشدن آنها باعث از بین‬ رفتنشان نمی گردد.(کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد)
‫چنانچه از منظر آن انرژی نهفته در وجود انسان به وجود نگاه داشته‬ باشیم، اهمیت فکر بر اعمال و رفتار انسان نمود بیشتری پیدا می کند. مهم‬ این نیست که فکری به عمل درآید یا در نیاید، مهم این است که بخشی از‬ آن انرژی نهفته در وجود انسان ، مصرف شده است. و این مصرف، با توجه‬ به قانون بقای انرژی، به چیزی دیگر تبدیل خواهد شد.‬
‫حال خود فکر چیست؟ فکر یک گزاره یا تصویری در ذهن است که ذهن‬ می تواند بر آن آگاه باشد. آیا ذهن همزمان با خلق اندیشه بر آنها آگاه است‬ یا اینکه ابتدا تصویری یا گفتگویی در ذهن شکل می گیرد و بعد از پایان‬ یافتن آن فرایند ذهنی ، ذهن آن تصویر را به یاد می آورد؟ به یاد آوردن‬ فکر قبلی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ آن فکر تمام شد و رفت، و این‬ فکر جدید که به ظاهر یادآوری فکر قبلی است در واقع فکر جدیدی است و‬ به فکر قبلی هم هیچ ارتباطی از منظر حرکت در طول زمان را ندارد. آیا می‬ توان انرژی فکر را اندازه گرفت؟ بنظر می رسد فکر دارای انرژی خیلی‬ بالایی باشد، زیرا که انرژی منبع فکر، انرژیی از جنس بی نهایت است.‬
‫توجه داشته باشید که ما در باره انسان خاصی و افکار خاصی بحث نمی‬ کنیم، بلکه سعی بر آن داریم تا ماهیت فکر و انرژی قبل از فکر را بصورت‬ شناختی دریابیم. فرض کنید مغز یک انسان را از بدنش جدا کرده ایم و‬ بردیم در آزمایشگاه و بر روی آن تحقیق می کنیم. تحقیق نه از رویکرد‬ زیست شناختی ، بلکه تحقیق از رویکرد فرآیندهای ذهنی ، آنهم مختص به‬
‫فکر نه حواس دیگر ، چون چنان فرض کرده ایم که حواسی هم وجود‬ ندارد.‬
‫حال تحقیق را از نو آغاز می کنیم. یک محقق باید صبور و مصمم باشد.‬
‫با توجه به اینکه می خواهیم به ماهیت فکر آگاه شویم ، مغز را از ُبعد ذهن‬ در نظر می گیریم. ذهنی وجود دارد که فرایندهایی در آن اتفاق می افتد‬ که نام آن فرایند ها را پردازش اطلاعات می گذاریم. خروجی این فرایند ها‬ چیزی است که نام آن را فکر می گذاریم.‬
‫وقتیکه به مغز آزمایشگاهی نظر می افکنیم متوجه می شویم که دائما‬ انرژی اصلی ذهن، از طریق فکر که در واقع محصول فرایند ذهن است ، در‬ فضا منتشر می گردد. بررسیهای خود را ادامه می دهیم تا بدانیم این افکار‬ منتشر شده در فضا ،که معتقدیم دارای انرژی بالایی نیز هستند، در چه‬ راهی خرج می شوند. آیا محو می شوند یا تبدیل به انرژی دیگری می‬ شوند؟ یا اینکه به همان صورت باقی می مانند؟ بنظر نمی رسد محو شدنی‬
‫مطرح باشد زیرا که همه چیز در این جهان بر هم دیگر اثر می گذارند و‬ دائما در حال تغییرند. پس طی آزمایشات مشاهدیی متوجه می شویم که‬ افکاری مدام از ذهن خارج می شوند و در فضا منتشر می شوند.‬
‫حال تحقیقاتمان را بدین شکل پیش می بریم که بدون توجه به تاثیرات‬ مثبت و منفی افکار ذهن آزمایشگاهی ، سعی می کنیم ابتدا کاری کنیم که‬ ذهن هیچ گونه پردازشی نداشته باشد تا فکری هم تولید نشود و به طبع آن‬ از هدر رفتن آن انرژی قبل از فکر نیز جلوگیری کرده باشیم تا ببینیم در‬ این وضعیت چه اتفاقی می افتد.‬
‫در این مرحله پس از تلاشهای مکرر با دستکاری در سیستم عامل ذهن‬ سعی می کنیم حرکت ذهن را بطور کل متوقف کنیم که درمی یابیم که‬ گویی ذهن چنان کوک شده است که باید دائما در حال پردازش و تولید‬ اندیشه باشد. کار که به اینجا می رسد در نگاهی سطحی این فرایند را‬ حالت طبیعی مغز و ذهن می پنداریم. ولی با توجه به کنجکاویمان مبنی بر‬ مشاهده چگونگی ذهن در حالتی که فکری در آن نیست، بر تحقیقاتمان‬
‫ادامه می دهیم. چه کاری می توانیم بکنیم تا این مغز آزماشگاهی از تولید‬ فکر دست بردارد؟ آیا نیازی برای این ذهن مطرح است که چنین با‬ شتابندگی فکر می سازد؟ نیاز نمی تواند بیرونی باشد چون مغز را از بدن‬ جدا کرده ایم. پس حتما نیازی درونی وجود دارد. آن نیاز چه چیزی می‬ تواند باشد؟ آیا خود فکر که محصول فرایند ذهنی است برای رفع نیاز، می‬ تواند نیاز باشد؟ اگر اینگونه باشد که نیاز ذهن، فکر است پس نتیجه می‬ گیریم که با هر بار تولید فکر، نیاز نیز همچنان مطرح است. این یعنی چه؟‬ یعنی اینکه با هر بار تولید فکر در واقع نیاز شکل می گیرد. بنظر می رسد‬ نیاز و عامل رفع نیاز یک جوری در هم مخلوط شده اند و با هم خلق می‬ شوند. حال سوال این است که آیا می توان به این مغز آزمایشگاهی فهماند‬ که نیاز درونی اش چیزی نیست به غیر از همان افکارش. و چنانچه علاقه‬ مندی اش به فکر کردن کاسته شود در واقع نیاز نیز مطرح نخواهد شد و‬ در نتیجه از هدر رفتن انرژی جلو گیری خواهد شد. چنانچه بتوانیم این‬ آگاهی را بر ذهن القاء کنیم پس از آن است که کنترل صورت می گیرد.‬
‫حال که توانستیم مانع از انتشار افکار شویم، در گام بعدی درصدد آن بر می‬ آئیم که آن انرژی درونی عظیم را در جهت اهداف خاصی که از پیش تعیین‬ شده اند هدایت کنیم.‬
‫اگر دقت کرده باشید در گامهای ششم و هفتم سعی کردیم پاسخ‬ سوالهای مطروحه گام پنجم را داده باشیم. برای ورود به گامهای ششم و‬ هفتم می توانید سوالات را در پیش رویتان قرار دهید و تنها به حافظه اتکا‬ نکنید. ادراکات شناختی ای از این دست ابتدا مشکل می نماید زیرا که‬ ذهن عادت نکرده تا فعل و انفعلات خودش را نیز مورد کاوش و بررسی قرار‬
‫دهد ولی چنانچه عزم بر شناخت و آگاهی باشد این خوگیری حاصل می‬ شود. یکی از انگیزه های قوی برای استمرار در خواسته ها، همان راه‬ اندازیهای هیجانات درونی در درک عنایات معنوی است.‬

عقــل جــزو از کــل ، گویــا نیســتی‬

چــون تقاضــا بــر تقاضــا مــی رســد‬

‫گـــر تقاضـــا بـــر تقاضـــا نیســـتی‬

مــوج آن دریــا بــدین جــا مــی رســد‬

گام هشتم : نتیجه گیری از داستان‬

‫زندگی و حیات انسان بدون درک وجود خداوند، حتی با ظاهری‬ فریبنده، بی محتواست. و این خلاء زمانی نمود پیدا می کند که‬ فشار القائات از ذهن بر داشته شود(القائات یا تمجید هستند یا‬ تحقیر)‬ تغییر و تحولات ادراکی و شناختی ذهن در رویکرد به حقیقت‬ هستی، آغاز می شود و در حل شدن با آن حقیقت، به کمال خود‬ می رسد.‬
‫در شرایط حساس زندگی، مرحله گذر از جزئی نگری به کلی‬ نگری، حالتی شبیه به حالت خواب که در واقع تداعی کننده‬ ارتباطات معنوی است برای انسان بوجود می آید که بسیار‬ مغتنم است. چنانچه از قبل آمادگی ورود به فضای بینش و آگاهی‬ را نداشته باشیم، ضمن عدم درک آن حالت و کیفیت پذیرندگی‬ مثبت وجودی، نمی توانیم از آن فرصت بدست آمده بهره ای‬ ببریم.‬
‫اتفاقات و حوادث زندگی تنها برای ذهنی که دغدغه رهایی از‬ کلاف جهل حاکم بر خودش را دارد، می تواند مفید باشد.‬
‫تغییر و تحولات عملکرد ذهن در روند پرهیز از تفکرات زائد، از‬ آگاهی اولیه آغاز می شود ، در آگاهی جریان می یابد ، با ملامت‬ بر گذشته به اوج هیجانی و شدت درک وخامت موضوع می رسد و‬ با سکوت ذهن به بهترین و متعادل ترین وضعیت عملکردیش نائل‬ می گردد.‬‬‬
‫با توجه به اینکه خطاهای متعددی در سوگیریها و قضاوتهای سر‬ انگشتی و دسترسی پذیری سریع برای ذهن وجود دارد، از اعتماد‬ زیاد به اندوخته های ذهنی فاصله بگیریم و بر خالق توکل کنیم.‬
‫دانش کم عجین شده با هیجانات درونی که بیشتر پس از گریه ها‬ بوقوع می پیوندد، انگیزه های بیشتری نسبت به حالتی که صرفا به‬ دانش اکتفا شود، خلق می کنند.‬
‫هر چقدر نگاه انسان به هستی از مرتبه ای بالاتر باشد به همان‬ اندازه ادراکاتش گسترده و عمیق تر خواهند بود. اطلاعات شناختی‬ ذهن در واقع هسته مرکزی سیستم عامل ذهن را تشکیل می‬ دهند. و چنانچه کدی برای آن سیستم عامل از بخشی از هستی‬ تعریف نشده باشد، پردازشها بدون در نظر گرفتن آن منظر خاص،‬ صورت خواهد گرفت. وچنانچه فرض بر آن باشد که پردازشهای‬ ذهن کامل و صحیح نیز بوده است، اشکال وارده بر آن این است که‬ هیچ توجهی به آن منظر خاص نداشته است، که خود همین بی‬ توجهی نقص سیستم عامل را نمایان می کند. برای درک بهتر‬ موضوع مثالی را طرح ریزی می کنیم.‬
‫فرض بگیریم دو سیستم عامل برای ذهن تهیه شده است با‬ نامهای قرآن و مکتب بوداییسم. هر دوی این سیستم عاملها پس از‬ نصب کامل و صحیح در ذهن خروجی های فوق العاده ای خواهند‬ داشت. فرض می گیریم که تنها تفاوت این دو سیستم عامل در نرم‬
‫افزار “قیامت” باشد. که بر روی سیستم عامل قرآن قرار گرفته ولی‬ سیستم عامل مکتب بودیسم، به هر دلیلی، مجهز به آن نشده‬ است. شاید در طول استفاده از سیستم عامل قرآن، نیازی هم به‬ رجوع به نرم افزار “قیامت” مطرح نشود، ولی چنانچه در مقطعی‬ این نیاز حس شود ولی نرم افزار مربوطه وجود نداشته باشد، چه‬ اتفاقی می افتد؟ ضمن ندیدن بخش اعظمی از جهان هستی،‬ متوجه می شویم که این سیستم عامل نیز نقصهایی را دارد. شاید‬ به سادگی نتوان در آن مقطع سیستم عامل دیگری را جایگزین‬ کرد. و چنانچه بخواهیم از هر دو سیستم عامل بطور موازی بهره‬ ببریم، خطاهای آن نسبت به پردازشهای صحیحش بیشتر خواهد‬ بود.‬
‫اعتقاد مولانا در جایگزینی سیستم عامل جدید در ذهن، اینست‬ که سیستم عامل قبلی باید به کل از ذهن برداشته شود تا امکان‬ نصب سیستم عامل جدید مهیا شود.‬
‫از نظر مولانا بهترین سیستم عاملها را می توان در بازار پیامبران‬ یافت. و جالب این که سیستم عامل همه پیامبران یک شکل است.‬

برای درک لایه های مختلف داستانهای مثنوی مباحثمان را با گام نهم : بازخوانی ابیات داستان‬‬ در گفتار یازدهم پیش خواهیم برد  …..

گفتاری از مهندس هادی بیگدلی

 

Down

درباره محمد دایی زاده

 • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
 • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

۲ نظر

 1. سلام و خدا قوت به شما
  خداوند این عنایت را به این بنده حقیر مبذول داشته است تا بتوانم هم گام با این حرکت قشنگ شما مطالب کتاب روانکاوی پیر بلخ را بازخوانی کنم.
  پیروز و موفق و پاینده باشید

  • سلام و سپاس از محبت شما
   لطف خدا شامل حال بنده شده تا دوست بزرگواری چون شما با نظر لطف مطالب پست شده در سایت را بازدید و مورد محبت دهند , از اینکه بزرگوارانه برای سایت و مطالب آن وقت می گذارید سپاسگزارم , امید به اینکه پیشنهادات سازنده خود را چراغ راهی برای پیشبرد این سایت نو بنیاد قرار دهید .
   انشاالله که حال و هوای زندگیتان همیشه بهاری و پر از عطر شکوفه های شادی و موفقیت باشد .

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*