خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر – بناکردن شهر سیاوش گرد‬‬

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر – بناکردن شهر سیاوش گرد‬‬

1362508284_siyavash6659644

 

بناکردن شهر سیاوش گرد‬
‫چند روزی پس از رفتن پیران، نامه ای از افراسیاب بـه دسـت سـیاوش‬ رسید. افراسیاب در نامه نوشته بود: “بدان که با رفتن تو، روی شـادمانی‬ به خود ندیده ام. اندوه مهمان دلم شده است و پیوسته اندیشه دیدار تـو‬ را دارم، ولی آسایش و خرمی تو غم از دلم می کاهد و رنج دوری تو را‬ برایم آسان می سازد. پس، شادباش و زندگی را به شادمانی بگـذران کـه‬ من جز این برای تو نمی خواهم.”

سیاوش با خواندن نامه افراسیاب بسیار خشنود شد و نهال امیـد در‬ بوسـتان دلـش جوانـه زد. دگـر بـار بـه زنـدگی امیـد بسـت و بـرای فراموش کردن گفتار ستاره شناسان درباره گنگدژ، سرگرم ساختن شـهر‬ دیگری شـد. در آن شـهر، ایـوان و میـدان و کـاخ بلنـد سـاخت و در‬ زیبایی اش بسیار کوشید، به گونه ای که چون بهشـت بـرین شـد. بـالای‬ ایوانهای کاخ را با نگاره ها و کنده کاریهـا و نقاشـیهـای زیبـا آذیـن‬ بست. در سویی پیکر کاووس، رسـتم و زال، گـودرز و دیگـر پهلوانـان‬ ایران را نقش زد و در سوی دیگر پیکـر افراسـیاب، پیـران، گرسـیوز و‬ سپاهش را. آنگاه نام “سیاوش گرد” را برآن گذاشت.‬
‫چون پیران از سفر هنـد بـاز آمـد، بـه هرجـا کـه رسـید، سـخن از‬ سیاوش گرد و زیبایی های آن شنید. او مشتاقانه بـه سـوی سـیاوش گـرد‬ روانه شد تا از نزدیک آن را ببیند. به نزدیک شهر که رسید، سیاوش بـه‬ پیشبازش رفت. هر دو سوار با هم از اسـب پیـاده شـدند و یکـدیگر را‬ تنگ در آغوش گرفتند. سیاوش، پیران را به کـاخ خـود بـرد. پیـران بـا‬ دیدن شهر و کاخ زیبای آن بر سیاوش آفرین گفت و او را ستود. سپس‬ به کاخ فرنگیس رفت تا با او دیداری تازه کند. فرنگیس به گرمی پیـران‬ را پذیرفت و زر و گوهر در پایش ریخت. پیران که چنین دیـد، ره آورد‬ سفر پیش آورد و هدیه های فراوان به فرنگیس و سیاوش داد.‬
‫پیران یک هفته در سیاوش گرد ماند و پس از آن بار سفر بست و به‬ سوی کاخ افراسـیاب بـه راه افتـاد. نـزد افراسـیاب کـه رسـید، پـول و‬ جواهری را که به عنوان باج از مردم هند گرفته بود، تقـدیم شـاه کـرد.‬
‫افراسیاب شادمان شد و به او آفرین گفـت. سـپس از حـال سـیاوش و‬ دختر پرسید. پیران گفت: “حال سیاوش و دخترت بسیار خوب است و‬ روزگار را به شادی می گذرانند. سیاوش شـهری سـاخته اسـت کـه در‬ توران و چین مانند آن نیست. باغ و ایوان و کاخهای بسیار در آن است‬ که کـاخ دختـر تـو فـرنگیس ماننـد جـواهری چشـم نـواز در میـان آن‬ میدرخشد.”‬
‫شاه توران از گفتار پیران شاد شد، ولی در همان حال اندیشـه ای بـه‬ مغزش راه یافت. او دیگر روز برادرش را نزد خود خواست و آنچـه از‬ پیران شنیده بود، برای گرسیوز بازگو کرد و گفت: “به سیاوش گرد بـرو‬ و ببین سیاوش چه میکند؟ آیا به ما و توران دلبسته اسـت و یـا هنـوز‬ هوای کاووس و رستم و ایران زمین را در سر دارد؟” گرسیوز دست بـر‬ دیده نهاد و به رفتن شتاب کرد. هزار سوار برگزید و راه سیاوش گرد را‬ در پیش گرفت. چون به نزدیک شهر رسید، سیاوش به پیشبازش آمد و‬ او را به گرمی پذیرفت و به کاخ خود برد. شبی بـه شـادی سـپری شـد.‬
‫پگاه فردا، گرسیوز هدیـه هـای افراسـیاب را بـه سـیاوش داد. سـیاوش‬ شادمان شد. سپس برای دلشادکردن گرسیوز همه جای شهر و کاخهای‬ آن را به او نشان داد. گرسیوز با دیدن آن همه زیبایی و گنج و گـوهر و‬ سپاه، آتش حسد در دلش زبانه کشید و با خود گفـت: “اگـر سـالی بـر‬ همین منوال بگذرد، سـیاوش همـه جـای تـوران را زیـر فرمـان خـود‬ می گیرد و دیگر افراسیاب و مرا به هیچ می انگارد.”‬ گرسیوز از این اندیشه برخود پیچید و رخسارش زرد شـد. فـردای‬ آن روز، سیاوش مهمان را به میدان چوگان بـرد. پـس از آن نوبـت بـه‬ نیزه پرانـی رسـید. سـیاوش و ایرانیـان در چوگـان و نیـزه پرانـی چنـان‬ هنرنمایی کردند که چشم تورانیان بر آن کار خیره ماند. گرسـیوز وقتـی‬ چنان دید، گفت: “شهریارا! در این دو میدان تـو بـر مـا برتـری یـافتی.‬ اکنون بیا با هم کشتی بگیریم تا پهلوان برتر شناخته شود.” سـیاوش کـه‬ می دانست برگرسیوز پیروز مـی شـود و نمـی خواسـت او را شـرمنده و‬ سرافکنده کند، گفت: “نه! من یارای کشتی گرفتن با تـو را نـدارم. از آن‬ گذشته، تو برادر شاه هستی و از بزرگی، چرخ گردون را زیر پای اسب‬ خود می آوری. پس، سزاوار نیست که تو پـا بـه میـدان گـذاری. پـس،‬ همچنان در کنار زمین بر تخت بنشین و یارانت را برای کشتی با من به‬ میدان بفرست.”‬ گرسیوز سخن سیاوش را پذیرفت، رو به تورانیان کرد و گفت: “چه‬ کسی از شما برای کشتی گرفتن با سیاوش به میدان مـی رود؟”

سـرداران‬ تورانی سخن گرسیوز را شنیدند، ولی از بیم شکست هیچ یک لـب بـه‬ سخن نگشود. گرسیوز از خشم چین به پیشانی آورد و رو بـه یکـی از‬ پهلوانان نیرومند خود به نام “گرویزره” کـرد و از او خواسـت تـا بـه‬ میدان برود. گرویزره به میدان رفت، ولی سیاوش با او کشتی نگرفـت.‬
‫او دمی با خود اندیشید: “اگر من با یک پهلـوان تـورانی کشـتی بگیـرم،‬ ارزشم کاسته خواهد شد.« پس به گرسیوز رو کرد و گفت: »ای پهلوان!‬ ازتو می خواهم که دو تن از سردارانت را برای کشتی با من روانه میدان‬ کنی.”‬
‫گرسیوز از این سخن سیاوش خشمگین شـد، ولـی بـه روی خـود‬ نیاورد. ناگزیر یکی دیگر از پهلوانان بزرگ خود به نام “دمور” را نیز بـه‬ میدان فرستاد. کشتی آغاز شد. گرویزره به سوی سیاوش یورش بـرد،‬ ولی او به چابکی جست و کمربند پهلوان تورانی را گرفـت و همچـون‬ پرکاهی به بالای سر برد و بر زمین کوبید. پس از آن، به سوی دمور گام‬ برداشت و در چشم برهمزدنـی پشـت او را نیـز بـا خـاک آشـنا کـرد.‬
‫گرسیوز از شکست پهلوانان زورمند خود سخت اندوهگین شـد. آتـش‬ خشم در جانش زبانه کشید و رخسارش را خـونرنـگ کـرد، ولـی دم‬ برنیاورد.‬
‫گرسیوز یک هفته در سیاوش گرد مانـد و در ایـن مـدت از دریـای‬ بیکران مهر سیاوش بهره مند شد. روز هشتم بار سفر بست و آماده رفتن‬ شد. سیاوش نامه ای برای افراسیاب نوشت و در آن از او سـتایش کـرد.‬ سپس به نامه مهر زد و همـراه هدیـه هـای فـراوان بـه گرسـیوز سـپرد.‬
‫گرسیوز به راه افتاد، در حالی که در تمام راه پیوسته در اندیشه سیاوش‬ و شکست سرداران نیرومند خود بود. او زیر لب میگفـت: “بـرادر مـن‬ کسی را به توران زمین راه داده و دل به مهرش بسـته کـه سـرداران مـرا‬ خوار و سرافکنده کرده است. چنین که من می بینم ، او بدین هم بسـنده‬ نخواهد کرد و سرانجام من و افراسیاب را به خاک سیاه خواهد نشـاند.‬ پس، چاره آن است که تا دیر نشده، دست به کاری بـزنم و او را خـوار‬ کنم.”‬

چنیــن تابـه درگـاه افـراسیــاب‬

برفت و نکرد هیچ آرام و خواب‬

بدگویی گرسیوز از سیاوش نزد افراسیاب‬

گرسیوز با دلی پرخشم به درگاه افراسیاب رسید و نامه و هدیه هـای‬ سیاوش را به او داد. افراسیاب نامه را خواند و شاد شد. او همانطور که‬ نامه را در دست خود تکان مـی داد و مـی خندیـد، بـه گرسـیوز گفـت:‬
‫”می بینی برادر! سیاوش در این نامه از ما به بزرگی یاد کـرده و خـود را‬ فرمانبردار ما دانسته است.”‬
‫گرسیوز پوزخندی زد و خشم دل را به زبان آورد. او گفـت: “سـاده‬ نباش و خود را به نامه ای دلخوش نکن! سیاوش با این سخنان بیهوده،‬ قصد فریب تو را دارد. او به ظاهر دم از وفاداری به تـو و فرمـانبرداری‬ تــو مــیزنــد، ولــی در درون، ســوداهای دیگــری در ســر دارد. او‬ پسر کاووس شاه است و هیچگاه پدر را رها نخواهـد کـرد. شـنیده ام کـه‬ پنهانی از شاه، با پدرش سازش کرده و هر ازگاه فرسـتادگانی بـین آنهـا‬ در رفت و آمد هستند. همچنین شاه روم و چین نیز به او پیوسـته انـد و‬ فرستادگانی نزدش فرستاده اند. من خود چندین تـن از آنهـا را در آنجـا‬ دیدم. ای برادر! از سیاوش بترس که او قصد جان تو را دارد.”‬
‫دل افراسیاب از گفتار گرسیوز شکست و به سیاوش سخت بدگمان‬ شد. او سری جنبانـد و گفـت: “از تـو سپاسـگزارم کـه مـرا از نیرنـگ‬ سیاوش آگاه کردی. اما اینکار بس بزرگ است و مـن بایـد دربـاره آن‬ اندیشه کنم. اکنون به سرای خود برو و پس از سه روز نزد مـن بیـا تـا‬
‫بگویم که در اینباره چه باید کرد.”‬
‫گرسیوز وقتی تیر نیرنگش را در افراسیاب کـارگر دیـد، دلـش آرام‬ گرفت و با شادمانی به کاخ خود رفت. سه روز را به شـادی گذرانـد و‬ روز چهارم با لباس رزم به کاخ افراسـیاب بازگشـت. افراسـیاب چـون‬ گرسیوز را آماده جنگ دید، او را در کنار خود نشاند و به آرامی گفـت:‬ “ای برادر! تو پشت و پناه من هستی و به تو امید فراوان دارم، اما بـدان‬ که من در این سه روز اندیشه بسیار کـردم و دریـافتم کـه مـا نبایـد در‬ جنگ با سیاوش پیشدستی کنیم، زیرا تاکنون از سیاوش بد ندیـده ایـم.‬
‫همانگونه که میدانی، مـن خـوابی دیـدم و بـه سـبب آن بـا سـیاوش‬ نجنگیدم. او نیز با ما از در آشتی درآمد، چنانکه از تخـت و تـاج پـدر‬ چشم پوشید و به توران آمد. من به سیاوش نیکویی کـردم و دختـرم را‬ به همسری او درآوردم. اکنون اگر بی بهانه او را بیازارم، هم مردم از من‬ به بدی یاد خواهند کرد و هم آفریدگار بـزرگ بـر مـن خشـم خواهـد‬ گرفت. پس، جز این چاره ندارم که او را به ایران زمـین و نـزد پـدرش‬ بازگردانم.”‬
‫گرسیوز که دلش پر از کین سیاوش بود، به افراسـیاب خیـره شـد و‬ به تندی گفت: “برادر! کار را ساده نگیر و از سیاوش بترس! بدان کـه او‬ اکنون چیزهای بسیاری از ما و کشورمان می دانـد. پـس اگـر بـه ایـران‬ بازگردد، دیری نخواهد گذشت که با سپاهی گران به توران زمین بتازد و‬ کشور ما را ویرانه سـازد.” افراسـیاب دقـایقی خـاموش مانـد. سـخنان‬ گرسیوز بر روان و جانش سایه بـدبینی گسـترده بـود. او پـس از دمـی‬ اندیشه گفت: :شتاب در این کار روا نیست. باید شکیبایی کنیم و ببینیم‬ آفریدگار چه می خواهد. » گرسیوز باز هم زبان به بـدگویی از سـیاوش‬ گشود و گفت: “ای شاه! درنگ در کار سیاوش روا نیست. او دیگـر آن‬ جوان بی یار و یاوری نیست کـه بـه تـو پناهنـده شـد. او اکنـون سـپاه‬ بی شمار زیر فرمان خـود دارد و گنجینـه هـای فـراوان نیـز بـرای خـود‬ اندوخته است. پس، از او بترس و هرچه زودتر در اندیشه چـاره بـاش!‬
‫”افراسیاب باز هم از برادر خواست تا شکیبا باشد، ولی گرسـیوز کـه از‬ سیاوش سخت کینه به دل داشت، آرام نگرفت، او آنقدر از سیاوش بـه‬ بدی یاد کرد که افراسیاب گفت: “چون بـه سـیاوش گـرد رسـیدی، بـه‬ سیاوش بگو که دل شاه برای تو و فرنگیس تنگ شده اسـت. پـس هـر‬ چه زودتر به پایتخت بیا و با دیدارت دل او را شاد کن.”‬
‫گرسیوز که نیرنگش کارگر افتاده بود، شادمان به سوی سیاوش گـرد‬ شتافت. نزدیک شهر که رسید، کسی را نزد سیاوش فرسـتاد و پیـام داد:‬
‫”تو را به سرکاووس و شاه توران سوگند که به پیشباز من نیا که از ایـن‬ کار سخت دلگیر می شوم.” وقتی پیام به سیاوش رسید، در اندیشه شـد.‬
‫او که جوانی زیرک بود، با خود گفت: “بی گمـان نیرنگی در ایـن کـار‬ نهفته است، زیرا گرسیوز بیهوده دست به کاری نمی زند.”‬
‫با رسیدن گرسیوز به نزدیک کاخ، سیاوش به پیشـباز او رفـت و در‬ آغوشش گرفت و به گرمی پذیرایش شـد. سـیاوش از حـال افراسـیاب‬ پرسید. گرسیوز گفت: “خوب اسـت و تنهـا آرزویـش دیـدار توسـت.”
‫سپس، پیام شاه را به او رساند. سیاوش با شادمانی گفـت: “مـن نیـز در‬ آرزوی دیدار شـاه هسـتم. پـس هـر چـه زودتـر بـه نـزد آن بزرگـوار‬ می رویم.” گرسیوز از پاسخ سیاوش سخت آشفته شد و به خود گفـت:‬
‫”اگر او نزد افراسیاب بیاید، تمام نقشه های من نقش برآب خواهد شـد.‬
‫پس باید چاره ای کنم و او را به افراسیاب بدگمان سازم تا از آمـدن بـه‬ پایتخت درگذرد.” گرسیوز دقایقی به سیاوش چشم دوخـت و پـس از‬ آن آهی کشید و شروع به گریستن کرد. سیاوش وقتی چنین دید، زبـان‬ به دلداری گرسیوز گشـود و گفـت: »چـه شـده اسـت پهلـوان؟ درد و‬ رنجـت چیسـت کـه چنـین زاری مـی کنـی؟” گرسـیوز همچنـان کـه‬ میگریست، گفت: “من دردی ندارم. برای تو است که مـی گـریم. بـدان‬ که افراسیاب به تو بدگمان شده است و ایـن بـدگمانی بـرای تـو آخـر‬ خوشی ندارد. او پیشتر به برادرش بدگمان شد و او را بـی گنـاه کشـت.‬ بسیاری از پهلوانان دیگر نیـز تـاکنون قربـانی سـنگدلی و بـدگمانی او‬ شـده انـد. اکنـون ایـن مـرد دیوسـیرت و اهـریمن پرسـت بـه سـبب‬ راست کرداری و مردم داری تو، کینه ات را به دل گرفته و قصـد کشـتنت‬ را دارد. من به پاس دوستی و مهری کـه از تـو بـه دل دارم، از ایـن راز‬ آگاهت کردم. اکنون بیندیش و چاره ای درکارخود کن.”‬
‫سیاوش بی آنکه از سخنان گرسیوز آشفته شود، گفت: “تو برای مـن‬ نگران مباش که آفریدگار بزرگ در همه حال یار من است. من از گفتـه‬ تو در شگفتم، زیرا اگر شاه از من دل آزرده و بدگمان بود، هرگز:‬

نــدادی به من کشور و تاج وگاه‬ ‫

بر و بــوم و فـرزند و گنج و سپاه‬

کنــون با تو آیـم به درگـاه اوی‬

‫درخشـان کنم تیـره گون مـاه اوی‬

هرآنجا که روشــن شود راستـی‬ ‫

فـروغ دروغ آور کــــاستــــی‬

کسی که فرزند و سپاه و کشور خود را به من بخشیده است، دشمنم‬ نخواهد بود، مگر اینکه دروغی در کار باشد. پس من اکنون مـی آیـم تـا‬ ابرهای سیاه دروغ را به کنـاری بـزنم و خورشـید راسـتی و درسـتی را‬ آشکار کنم.”‬
‫دل گرسیوز از سخنان سیاوش آتـش گرفـت، ولـی دم نیـاورد و بـا‬ لحنی به ظاهر مهربانانه گفت: “تو هنوز جوانی و از خوب و بد روزگار‬ به درستی آگاهی نداری. هنوز زود است که تو افراسیاب را بشناسـی. او‬ چنان سنگدل است که بـرادر خـود را بـا خنجـر بـه دو نـیم کـرد. تـو‬ می خواهی چنین آدمی به دامادش رحم کند؟ اصلاً اشتباه کـردی کـه از‬ پدرت گسستی و به چنین مرد کینه توز و پیمان شکنی پیوستی.” گرسیوز‬ باز هم به سخنان خود ادامه داد. او پیوسته از افراسـیاب بـد گفـت و از‬ مژگـان اشـک ریخـت، در حـالی کـه در دل شـاد بـود و بـه سـیاوش‬ مـی خندیـد. سـخنان گرسـیوز سـایه غـم را در دل سـیاوش گسـترد و ناخودآگاه سخن ستاره شناسان را به یادآورد که گفته بودند:‬

به روز جوانی سرآیـدش، کار‬

بسی برنیایــد بر و روزگــار‬

دلش پردرد شد و رخسارش زرد. با وجودی پر انـدوه بـه گرسـیوز‬ گفت: “من هرچه اندیشه می کنم، مـی بیـنم گنـاهی نکـرده ام کـه سـبب‬ مجازاتم شود. نه به کسی بدگفته ام و نه دلـی را آزرده ام. بـا ایـن حـال،‬ نگرانی شاه از من چیست، نمیدانم. پس، نزد او مـی آیـم تـا دلـیلش را‬ بدانم.”‬
‫گرسیوز سری به چپ و راست چرخانـد و پوزخنـدی زد و گفـت:‬
‫”چه میگویی ای جوان؟ نزد افراسیاب آمدن مانند گام نهادن در آتش یا‬ خود را به گرداب دریا سپردن است. نه، هرگزچنین مکن! به جای اینکه‬ خود پا در دام بگذاری، نامه ای بنویس و از آمـدن پـوزش بخـواه. مـن‬ خود نامه را به دست شاه می رسانم. با او نیز سخن می گویم و کوشـش‬ میکنم مهر تو را به دلش بازگردانم. امیـدوارم او بـه راه راسـت آیـد و‬ سخن مرا بپذیرد که اگر چنین نشود، نامه ای برایت می نویسم تا بتـوانی‬ به کشورت بازگردی و جان خود را برهانی.”‬
‫سخنان فریبنده گرسیوز در سیاوش کـارگر افتـاد و او را نـرم کـرد.‬ نامه ای نوشت و در آن نخست از آفریدگار بزرگ یاد کرد و سپس شـاه‬ را ستود و گفت: »ای شاه بزرگ! از اینکه من و فـرنگیس را نـزد خـود‬ خواسته بودی، بسیار شاد شدم، ولی از بخت بد، فرنگیس سخت بیمـار‬ است و باید پرستار او باشم. به همین سبب از آمدن به نـزد تـو پـوزش‬ می خواهم، ولی شاه بداند که:‬

مرا دل پر از رای دیدار توست‬

روانم فروزان ز گفتـار توست‬

سیاوش نامه را مهر کرد و به دسـت گرسـیوز داد. گرسـیوز بـه راه‬ افتاد. در راه دمی درنگ نکرد. سه اسب با خود برداشت و به نوبـت بـر‬ آنها نشست و شب و روز تاخت.‬
‫بـه ســه روز پیمــود راه دراز‬ ‫چنان سخت راهی نشیب و فراز‬

چهــارم بیـامد به درگـاه شـاه‬ ‫

زبان پـر دروغ و روان پـر گناه‬

افراسیاب با دیدن برادر با شـگفتی پرسـید: “چـرا چنـین بـا شـتاب‬ آمدی؟”‬ گرسیوز گفت: »مپرس برادر که ناچار بـودم. بـدان کـه کـار بسـیار‬ سخت شده است. سیاوش خیره سرتر از آن است که مـا مـی پنداشـتیم.‬
‫هنگامی که به سیاوش گرد رسیدم، به پیشـبازم نیامـد و نگـاهی بـه مـن‬ نکرد. با من سخنی نگفت و نامه تو را نیز نخواند. مرا بر زمین نشـاند و‬ سرگرم پذیرایی از فرستادگان شاهان ایـران و روم و چـین شـد. او بـه‬ کمک پدرش و شاهان روم و چین دلگرم شده اسـت و خـود را بـرای‬ جنگ با ما آماده می کند. پس، درنگ مکن که اگر چنین کنی، کشـورت‬ به دست سیاوش خواهد افتاد.”‬
در ادامه داستان : جنگ افراسیاب با سیاوش‬  …..
 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*