خانه / Biography / شرح حال مختصر سنائی

شرح حال مختصر سنائی

سنایی غزنوی

 

شرح حال مختصر الشیخ الکامل مجدود بن آدم سنائی در ذیل ذکر غزنین‬ ‫ازکتاب شریف حدائق السیاحه‬ ‫حضرت حاج زین العابدین شیروانی مستعلیشاه‬
ذکر غزنین– به فتح غین و سکون زاء ونون معالیاء و سکون نون ثانی شـهری عظـیم بـوده و اکنـون قصبه ایسـت‬ دلگشا و محلی است بهجتفزا آبش معتدل و هوایش به سردی مایل از اقلیم سیم طولش از جزایرخالدات تـدک‬ و عرضش از خـط اسـتوا لحلـد آن شـهر در دامـن کـوه اتفـاق افتـاده و سـمت شـمالش فیالجملـه گرفتـه و سـایر‬ اطــرافش گشــاده اســت وی در راه کابــل و قنــدهار واقــع و قــرب دوهــزار خانــه در اوســت و بیســت قریــه معمــوره‬
‫مضافات اوست، مـردمش حنفـی مـذهب و طایفـه متعصّـب و بی ادبنـد، غلّـه اش فـراوان و میـوه اش ارزان اسـت‬ قدیمالایام دارالملک کشور زابل و دارالسلطنه ملک غزنویـه بـوده، وگوینـد در زمـان دولـت سـلطان محمـود هـزار‬ مسجد وهزار مدرسه دارا بوده و چون سلطان حسین جهانسوز غوری آنجا را مسخّر نمود مـدت هفـت شـبانه روز‬ آتش برافروخت و تمامی عمارات و محلات و بقاع و قلاع آنجا را بسوخت و بعد از آن مدتی که ملوک غزنویه‬
‫حکومت داشتند معمور بود، و بعـد از انقـراض دولـت ایشـان سـیّما در زمـان چنگیزخـان روی بـه خرابـی نمـود،‬ رودی در کنار آن شهر جاری و بر بعضی خانه های آنجا ساری است منبع آن رود از جبال هزار و ازسـمت شـمال‬ آنجا برمی خیزد و به طرف جنوب روان است و طایفـه ای از طوایـف هـزاره قریـب بـدان مکـان اسـت، اشـخاص‬ عظیم الشأن و جلیل القدر از آن دیار بسیار برخاسته اندکه به زیور معانی و فضایل آراسته و پیراسـته منجملـه ملـوک‬
‫غزنویه چهارده نفر بودند و مدت نود و هشـت سـال سـلطنت نمودنـد احـوال ایشـان در کتـب مبسـوطه بـه طریـق‬ تفصیل مسطور وفقیر نیز درکتاب ریاضالسیاحه اجمالاً مذکور نمود، و دیگر از فرقه عرفا شیخ نجمالدین کبری و‬ شیخ سعید پسرعمّ حکیم سنائی بوده و شـیخ مجـدودبن آدم السّـنائی وی بغایـت بـزرگ بـوده و ممـدوح عرفـا و‬ شعراست و سیدحسن واعظ بسیار فاضل بوده از آن دیار ظهور نموده اند، در کتب اخبار آورده اندکه سبب آگاهی‬ حکیم سنائی آن بوده که در بدو حال قصیده ای فرموده در هنگامی که سلطان ابراهیم غزنوی به تسخیر قلاع کفر‬ هندوســتان عــازم بــود آنجنــاب می خواســت بــه عــرض ســلطان رســاند و از آن شــهریار جــایزه ســتاند، در آن شــهر‬ دیوانه ای بود مشهور بلای خوارچه که لای شراب خوردی و سخنان مسـتانه بـر زبـان آوردی، شـیخ بـدر حمّـامی‬ رسید و ازگلخن حمام آوازی شنیدکه لای خوار می گوید، پرکن قدحی بکوری چشم سـلطان تـا بخـورم و از ایـن‬ خیالات بگذرم، ساقی گفت سلطان مردی غازی و سرور میـدان سـرافرازی اسـت، لای خـوارگفـت پـس مـردک‬ ناخوشنود و بی مدرک نامحمود است زیرا که آنچه تحت حکم آورده آن را ضبط نکرده وکار اسلام انجـام نـداده‬ روی به ملک کفار نهاده است و اسلامیان از ظلم عاملان او پریشان و او بـه جهـت مـال عـازم هندوسـتان اسـت،‬ نوبت دیگرگفت پرکن قدحی به کوری چشم سنائی شاعر، سـاقی گفـت سـنائی شـاعرگرانمایـه و فاضـل بلندپایـه‬ مردی لطیف و شخصی ظریف است، لای خوارگفت اگر لطیف طبع بودی به شغلی که به کار وی نمی آیـد و در‬ روز شمار عقده ای ازکار او نمی گشاید اشتغال ننمودی اگر فردا از وی سؤال کنندکه به درگـاه مـا چـه آوردی؟ و‬ برای آخرت در دنیا چه کارکردی؟ خواهدگفت که مدح سلطان آورده ام! وگزاف چند و لاف ناپسندگرد کرده ام!‬
‫نمی داندکه او را برای چه کار آفریده اند و اوبه چه کـار مشـغول گردیـده اسـت، چـون حکـیم ایـن کلمـات بلنـد و‬ سخنان خردپسند از لای خوار بشنید متنبّه گشته حال وی متغیّر گردید و از خواب غفلـت بیـدار و از مسـتی خطـا‬ هشیارگشت و از جهان و منصـب آن یکبـاره درگذشـت، و ماننـد عنقـا در قـاف انـزوا منـزل گرفـت و بهـرام شـاه‬ خواست خواهر خود را به شیخ دهد نپذیرفت، و به سفر حرمین الشریفین عزیمت نمود و در حال مراجعت خواجه‬
‫یوسف همدانی را ملاقات فرمود و ازیمن همت و حسن تربیت خواجه شیخ را درجه عالی حاصل گشـت اللّهـم‬ ارزقنا  منقول است که جناب شـیخ همـواره منـزوی بـودی و از مخالطـت ابنـای زمـان اعـراض نمـودی، یکـی از‬ ارباب شوکت عزیمت آن کرد که به ملازمت شیخ برسد و از فـیض خـدمت و زیـارت آن بزرگـوار بهره منـدگـردد،‬ جناب شیخ مکتوبی نوشته به وی ارسال نمود و در آن بسی لطایف درج فرمود و این چندکلمه از آنجاست؛ ایـن‬
‫داعی را عقل و روح در پیش خدمت است و لیکن بنیه ضعیف دارد که طاقـت تفقّـد و قـوّت تعهـد نـدارد و انّ‬ الملوک اذادخلوا قریهً أفسدوها  کلاته مندرس چه طاقت بارگاه جبّـاران دارد، و شـیرزده ناقـه چـه تـاب پنجـه‬ شیران آرد، باری عزّ اسمه داندکه هر بارکه سراپرده حشمت ایشان دراین خطیره مختصر زدند حاجب آمده است‬ این ضعیف منزوی را رخت عافیت به قرب خانه غولان برده و بضـاعت قناعـت را بـه همراهـان خضـر و الیـاس‬ سرپده، اکنون به بزرگی که ذوالفضل الکبیر به آن بزرگ دین و دنیا کرده است که گوشه دل این گوشه گرفته را به‬ تفقد سایس خود خراب نکند، که چشم حقیر این بنده نه سزای حشم قرین خداوندی است.‬
‫چه خوب مناسب است حال فقیر در این، مخفی نماندکه جمعی از ارباب دولت و اصحاب ثـروت قصـد دیـدن‬ این گوشه گیر می کنند و عزم ملاقات می نمایند فقیر را با لذّات میـل بـه مجالسـت و اخـتلاط ابنـای زمـان نیسـت‬ چون بر وفق تقدیر اتفاق می افتد و مجالست ایشان روی می دهد، مأمول دارندکه مانند سایر اهل زمان بـا ایشـان‬ سلوک شود و بر طبق مسلک ایشان معمـول گـردد، و چـون اکثـر بـل یکسـر ابنـای دنیـا بـا اربـاب جـاه و جـلال و‬
‫صاحبان دولت و اقبال تملّق و مداهنه می کنند و ستایش های بارد و مدح های بی جا و تعظیمات بی موقع وکرنش های ‬ بی موضع می نمایند، و این متملقان و خوش آمدگویان بیشتر در لباس خـواص و درکسـوت دانشـمندان اختصـاص‬ دارند و خود را زبده روزگار و قدوه اهل دیار پندارند، لهذا این مجالست و معاشرت باعث غـرور و سـبب کـبر و‬ نخوت و موجب تفرعن و عجب می شود و از هرکس اینگونه معامله توقع و مامول دارند، و این ضعیف را حـال‬ تملّق و عادت مداهنه و طاقت خوشآمد نیست زیرا که مدتالعمر مرتکـب ایـن طـور مجالسـت نبـوده و تملـق و‬ مداهنه ننموده، از بدایت حال تا نهایت احـوال احـدی را تملـق نکـرده در هنگـام شـباب در عتبـات عالیـات بـه تحصیل علوم مشغول بودم وکسب دانش وکمال می نمودم و چون به سن رشد و تمیز رسیدم طالب حـق شـده در‬ معموره عالم گردیدم، و نفس را به نان خشک و لباس کهنه عادت دادم و پای به درگاه شاه و وزیر و خان و امیر‬ ننهادم، و عجز و نیاز بجز به درگاه خداوند بنده نواز نبردم وکار و بار خـویش را بـه تقـدیر حضـرت بـاری تعـالی‬ سرپدم، به موجب عزّ من قنع و ذلّ من طمع دامن قناعت را به لوث طمع نیالودم و قرب چهـل و هشـت سـال‬ از عمر فقیر می گذرد در این مدت هرگز در قید امور دنیا نبودم، جمعی که لمرضات الله و لوجه الله با این ضعیف‬ معاشرت می نمایند و لوازم مودّت و محبت و مروّت و مردمی را به تقدیم می رسانند و بعضـی دیگـر بنـابر تبـاین‬ حال و عدم ارتباط معنوی و حاصل نشدن مامول ایشان وحشت و نفرت می کنند، و بعضی دیگـر بـه موجـب آیـه‬ کریمه یحسدون النّاس علی ماآتهم الله من فضله حسد می برند و برخی دیگر به مصداق آیه اولئک کالانعام‬ بلهم أضلّ سیرت نادانی و شرارت خود را به ظهور می آورند، و گروهی که فقیر را ندیده انـد و بـه صـحبت حقیـر‬ نرسیده اند به گفته اراذل چند ورنود خودپسند رجماً للغیت از مضمون آیه کریمه یـا ایهـا الّـذین آمنـوا اجتنبـوا‬ کثیراً من الظّن إنّ بعض الظّن اثم اندیشه ننموده به مجرّد ظن و گمان کلماتی که دور از حـال فقیـر و بعیـد از‬ ‬روش حقیر است می گویند و می شنوند، نه از باری تعالی شرم و نه از رسول خدا آزرم دارند، و فقیر جزای ایشان‬ را حواله به تقدیر نموده و سزای آنها را به ایزد تعالی حواله کرده ام:‬

‫چه می گویم که دور افتاده ام از راه‬
‫فذرهم بعدما جائت قل الله‬

*
کــه بــود آنکــه فــرو کوفــت کــوس در غــزنین
‫کـــه بـــود آنکـــه علـــم بـــر فراشـــت در غـــزنین‬
‫محـــــیط فقـــــر ســـــنائی کـــــه از حدیقـــــه او‬ ‫
تـــــوان گرفـــــت عروســـــان خلـــــد را کـــــابین‬
چــه رازهــا اســت در آن نامــه حکــم مضــمر‬ ‫
چـــه گنجهـــا اســـت در آن دفـــترکمـــال دفـــین‬
ز ابتـــــدای جهـــــان تـــــا بـــــانقراض ســـــپهر‬
‫ز صــــــبح اول آفــــــاق تــــــا بشــــــام مبــــــین‬
‫ در این گروه چه او نیست هیچ خورد و بزرگ‬
‫در ایــن میانــه از ای ـن نیســت هــیچ فــرد مهــین‬

‫آن بزرگوار از عظماء روزگار و ازکبرای شعرا و صوفیه عالى مقدار است از مبدأ به فیض خاص مخصوص بـوده‬ و در جمیع السنه آنجناب ستوده است عارف قیومی مولانا رومی با وجود آن فضل وکمال خود را از متابعـان آن‬ بزرگوار می داند و می گوید:‬
‫‬
‫مــــــا از پــــــی ســــــنائی و عطــــــار آمــــــدیم‬
‫عطـــــار روح بـــــود و ســـــنائی دو چشـــــم او‬
‫و جای دیگر در مثنوی می فرماید‬
‫از حکــــــــیم غزنــــــــوی بشــــــــنو تمــــــــام‬
‫تــــرک جوشــــی کــــرده ام مــــن نــــیم خــــام‬
‫و فرقه شعرا حکیم انوری و حکیم خاقانی کمال اعتقاد بدان جناب دارند اسم شریفش مجدود و کنیتش ابوالمجد‬ و تخلصش سنائی است با پدر شیخ رضی الدین علی لالا پسر عم بوده و از مریـدان خواجـه ابویعقـوب یوسـف‬ همدانی است.‬

‫وفات جناب شیخ اتمام حدیقه بوده یعنی در سنه پانصد و بیست و پنج روی نموده در همان دیار مـدفون گردیـد‬. ‫وفات جناب شیخ اتمام حدیقه بوده یعنی در سنه پانصد و بیست و پنج روی نموده در همان دیار مـدفون گردیـد‬.
‫آن جناب کتب مفیده تصنیف فرموده است ماننـد: حدیقـه، و طریـق التحقیـق، وکارنامـه بلـخ، والـه نامـه همگـی‬ منتظم است و دیوان نیز از آن بزرگوار در صفحۀ روزگار یادگار اسـت، الحـق جمیـع تالیفـات آن جنـاب عـدیل و‬ نظیر ندارد سیما کتاب حدیقه آن مقدار بیان اذواق و مواجیـد و اظهـار معرفـت و توحیـد ننمـوده کـه کسـی بیـان‬ نموده باشد‬ .

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*