خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر – رفتن سیاوش به توران زمین و عروسی کردن با فرنگیس، دختر افراسیاب‬

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر – رفتن سیاوش به توران زمین و عروسی کردن با فرنگیس، دختر افراسیاب‬

1362508284_siyavash6659644

 

رفتن سیاوش به توران زمین‬
‫خبر آمدن سـیاوش همچـون بـاد در تـوران زمـین پیچیـد و بـه گـوش‬ افراسیاب رسید. شاه توران شادمان شد و دستور داد تا پیران بـا سـپاه و‬ پیل و تخت فیروزه و درفش پرنیانی و صـد اسـب تنـدرو و بـا شـکوه‬ بسیار به پیشباز سیاوش برود. پیران چنین کرد. چون به سیاوش رسـید،‬ از اسب فرود آمد و سر و رویش را بوسید. سپس گفت: “یزدان پـاک را‬
‫سپاس که تو را تندرست میبینم. به توران زمین خوش آمدی. امیـدوارم‬ همیشه شادمان باشی. من نیـز در خـدمت تـو هسـتم و همیشـه یـار و‬ غمخوارت خواهم بود.” سیاوش از گفتار پیران شاد شد و همپای او بـه‬ راه افتاد. از شهرهای بسـیاری گذشـتند. در هـر شـهر مـرم بـه پیشـباز‬ سیاوش میشتافتند و از شوق دیـدارش شـادی و پـایکوبی مـیکردنـد.‬
‫سیاوش با دیدن آن منظره هـا بـه یـاد زمـانی افتـاد کـه از زابلسـتان بـه‬ کابلستان و به مهمانی رستم میرفت. پس، بی اختیار اشک از چشـمانش‬ روان شد. یاد ایران دمی از خاطرش پاک نمی شد و اشک حسـرت نیـر‬ پیوسته از جویبار چشمانش جاری بود. در این هنگام، او رو بـه سـوی‬ دیگر گرداند تا پیران از غم دلش آگاه نشود. امـا پیـران کـه پنهـانی بـه‬ سیاوش می نگریست، از حال زار او آگاه شد و بـرای دلـداریش چنـین‬ گفت: “ای فرزند! سخن دل با من بگو که میدانـم از چـه انـدوهگینی.‬
‫دوری از سرزمین ایران آزارت می دهد و آینده را تاریک می بینـی. ولـی من از تو میخواهم که در توران بمانی و افراسیاب را همچون پدر خود‬ بدانی. گر چه او به بدی شهره است، ولی بدان که سخت آرزوی دیدار‬ تو را دارد. من نیز از خویشـان و سـرداران او هسـتم و نـزد او آبرویـی دارم. افراسیاب در کارها به راهنمایی من نیازمند است. از اینها گذشـته،‬ من گنج و زر و مال و گوسـفندان بسـیار دارم و هـر چـه بخـواهی در‬ اختیارت میگذارم. پس، گره از ابرو بگشا و در توران زمین بمـان و بـه‬ جایی دیگر مرو!”‬
‫سیاوش اشک از دیدگان پاک کرد و به پیران گفت: “ای پیر فرزانه!‬ با من پیمان دوستی ببند تا بدانم که در این سرزمین آسوده دل هسـتم و‬ گزندی به من نخواهد رسید. اگرچنین نکنی، من از توران زمین خـواهم‬ رفت.” پیران با سیاوش پیمان بست و به مهر خود و افراسیاب دلگرمش‬ ساخت. سیاوش از گفتار پیران شاد شد و روانش آرام گرفـت. آنهـا بـه‬
‫راهشان ادامه دادند و خندان و شـادمان بـه درگـاه افراسـیاب رسـیدند.‬
‫افراسیاب با دیدن سیاوش، پیاده به پیشبازش آمـد، بـر سـر و چشـمش‬ بوسه زد و گفت: “خوش آمدی که با آمدنت جنگ و دشمنی از میان مـا‬ رخت بربست. بدان که:‬

کنون شهر توران تو را بنده اند‬

همـه دل به مهر تو آکنده انـد‬

من و وزیرم پیران، با جان و دل کمر بـه خـدمت تـو مـی بنـدیم. او‬ همچون خویش و یار توست و من نیز مانند پدر در کنارت هستم.”‬

سیاوش به افراسیاب آفرین گفت و از او سپاسگزاری کرد.
‫افراسیاب خشنود و شادمان دست سیاوش را در دست گرفت و او را به‬ کاخ خود برد. اندکی با او به گفتگو نشست و سپس فرمان داد تا کاخی‬ آراستند و در اختیار سیاوش گذاشتند. سیاوش به جایگاه خـود رفـت و‬ در تنهایی سرگرم اندیشه شد.‬
‫چند روزی که از اقامت سیاوش در سرزمین توران گذشت، مهـر او‬ چنان در دل افراسیاب نشسـت کـه شـبی بـدون دیـدار او، خـواب بـه‬ چشمانش نمی آمد. یکی از شبها افراسیاب به سیاوش گفت: “شنیده ام‬ تو در چوگان بازی مانند نداری. دلم میخواهد پگاه فردا به میدان برویم‬ و زمانی را به بازی بپردازیم و شاد باشـیم.” سـیاوش گفـت: “ای شـاه!‬
‫همیشه شادمان و جاودان باشی. من گوش به فرمـان تـو دارم، ولـی در‬ چوگان یارای برابری با شما را نـدارم، زیـرا شـنیده ام کـه تـو در بـازی‬ چوگان سرآمد روزگار هستی.”‬
‫افراسیاب خندید و گفت: “بهانه نیاور و با من به میدان چوگـان بیـا!‬
‫میخواهم هنر خود را به من و سـردارانم نشـان بـدهی و دل مـرا شـاد‬ کنی.”‬
‫سیاوش ناگزیر سخن افراسیاب را پذیرفت و بامداد روز بعـد بـا او‬ به میدان چوگان رفت. در میدان، افراسیاب چند تن از تورانیان را بـرای‬ بازی برگزید و چند تن را نزد سیاوش فرستاد. سیاوش که چنـین دیـد،‬ به افراسیاب گفت: “اگر شاه اجازه فرماید، یاران خود را از میان ایرانیان‬ همراهم برگزینم.” افراسیاب پذیرفت و سیاوش هفت تن از یاران خـود‬ را برای بازی برگزید. وقتی او پا به میدان گذاشت، چنان از خـود هنـر‬ نشان داد که افراسیاب و تورانیان شـگفت زده و حیـران شـدند. پـس از‬ پایان بازی، همه شاد و خندان به کاخ بازگشتند. افراسیاب برای سیاوش‬ بزمی آراست و به او خلعت فراوان داد. سپس به سـیاوش گفـت: “روز‬ خوبی را به سر آوردیم. میخواهم روزی را نیز در شکارگاه کنـار هـم‬ باشیم.” سیاوش گفت: »هرروز که شاه فرماید، میپذیرم.«‬ افراسیاب روزی را برگزید و در آن روز با هم به نخجیرگـاه رفتنـد.‬
‫سیاوش در نخجیرگاه نیز همچون زمین چوگان از خود هنر بسیار نشان‬ داد و چشم افراسیاب و یارانش را خیره کرد.‬
عروسی کردن سیاوش با فرنگیس، دختر افراسیاب‬
‫روزی سیاوش و پیران نشسته بودنـد و از هـر دری سـخن مـی گفتنـد.‬
‫پیران گفت: “فرزندم! تو نه برادری داری و نه زنی! پدرت کـاووس نیـز‬ پیر شده است و دیر یا زود از جهان خواهد رفت و تو بر جای او تکیـه‬ خواهی زد. پس شایسته نیست که تنها باشـی، بنـابراین بایـد همسـری‬ برگزینی. دختری که شایسته همسری تو باشد، کسی نیست جز یکی از‬ دختران افراسیاب به نام فرنگیس. این را نیز بدان که افراسـیاب بـه تـو‬
‫دلبستگی فراوان دارد. اگر دختر او را به همسری برگزینی، این‬ دلبستگی و مهر او به تو، دو چندان خواهد شد:‬
‫چنان دان که خرم بهـارش تـویی‬ ‫

نگارش تویی، غمگسارش تویی‬

شب و روز روشـن روانش تویـی‬ ‫

دل و جان و هوش توانش تویی‬

چو با او تو پیوستـه خـون شـوی‬

‫از این پایه هر دم به افزون شوی‬

پــس پــرده شهریـــار جهــان‬ ‫

سـه ماهسـت با زیور اندر نهان‬

فرنگیـس بهتــر ز خوبـــان اوی ‫

نبینی به گیتی چنان روی و موی‬

از میان سه دختر شاه، فرنگیس هم زیباست و هم خردمند و دانـا و‬هنرپرور. در توران زمین دختری جز او نمی یابم که شایسته همسری تـو‬ باشد. پس اگر اجازه دهی، نزد افراسیاب روم و با او در اینبـاره سـخن‬ گویم.” سیاوش اندیشه ای کرد و گفت: “اکنون که بناست مـن از ایـران‬ دور باشم و در این جایگاه بمانم، بهتر است به سـخنت گـوش دهـم و‬ آنچه میگویی همان کنم.” سپس آهی کشید و اشک از دیـدگانش روان‬ شد. پیران، سیاوش را دلداری داد و سپس نزد افراسیاب رفـت و بـه او‬ گفت: “سیاوش، دخترت فرنگیس را خواستگاری کـرده اسـت و پاسـخ‬ شاه را میخواهد.” افراسیاب اندیشه ای کرد و گفت: “تو در اینباره چـه‬
‫میگویی؟” پیران گفت: “من این پیونـد را بسـیار نیکـو مـی بیـنم.” شـاه‬ توران پاسخ داد: »اکنون که چنین است، میپذیرم.”‬
‫پیران، شادمان نزد سیاوش رفت و پاسخ شاه را به آگاهی او رسـاند.‬ سپس به سرای خود رفت تا مقدمات عروسی را فـراهم کنـد. او هـزار‬ دست جامه زربفت، طبق هـایی از زبرجـد و جامـهای از فیـروزه پـر از‬ مشک و عود، شصت بار شتر گستردنی، مقدار زیادی طـلا و جـواهر و‬ سیصد کنیز و غلام روانه کاخ افراسیاب کرد. چون یک هفته از عروسی‬ سیاوش و فرنگیس گذشت، افراسیاب مقـدار زیـادی پـول و جـواهر و‬ اسب و گوسفند به سیاوش بخشید و حکومت بخشی از سرزمین توران‬ را هم به او واگذار کرد. پس از یـکسـال، افراسـیاب کسـی را نـزد او‬ فرستاد و پیام داد که اگر از ماندن در سـرزمین تـوران خسـته و دلگیـر‬ شده است، میتواند به سرزمین دیگری برود. سیاوش از این پیام بسـیار‬ خشنود شد و مقدمات سفر را فراهم کرد. سپاهی آراسـت و بـه همـراه‬ فرنگیس و پیران، راه مقصدی ناپیدا را در پیش گرفت.‬
‫آنان در راه خود از سرزمین های بسیاری گذشتند تا به ختن ، زادگاه‬ پیران رسیدند. یک ماه در ختن ماندند و روزها و شبهـا را بـه شـادی‬ گذراندند. سپس، دوباره بار سفر بستند و به سوی جایگـاه دیگـری بـه‬ حرکت درآمدند. مدتی اسب تاختند تا به جایی خوش آب و هوا و سبز‬ و خرم رسیدند که:‬

به یکسویش دریا و یکسوی کوه‬ ‫

به یکسوی نخجیر، دور از گروه‬

درختـــان بسیــــار و آب روان‬ ‫

همـی شد دل سالخورده جـوان‬

سیاوش به دیدن آنجا دلشـاد شـد و بـه پیـران گفـت: “ایـن همـان‬ جایگاهی است که در پی آن بودم. میخواهم در اینجا شهری بسازم که‬ مانند نداشته باشد و در آن به نیکی روزگار بگذرانم.”
ساخته شدن گنگ دژ به دست سیاوش‬
‫سیاوش مدتی کوشید و شهری به نام گنگ دژ را بنا نهاد. گنگ دژ هوایی‬ دلپذیر، زمینـی سـبز و خـرم و جویبارهـایی فـراوان داشـت. سـیاوش،‬ گرداگرد شـهر دیـواری بلنـد کشـید و در آن کـاخ و ایـوان و میـدان و‬ ساختمانهای دیدنی بسیار ساخت:‬

بسازید جایی چنان چون بهشت‬ ‫

گل و سنبل و نرگس و لاله کشت‬

خوش وخرم و خوب و آراسته‬ ‫

به هـرجـای گنجی پر از خواسته‬

وقتی شهر ساخته شد، سیاوش ستاره شناسان را نزد خود خواست و‬ گفت: “اکنون بگویید تا بدانم روزگار من در اینجا چگونه سپری خواهد‬ شد؟‬

از او فرّ و بختم به سامـان بود‬

و یا دل ز کرده پشیمان بود؟”

ستاره شناسان اندیشه کردند و گفتند: “سـاختن ایـن شـهر بـرای تـو‬ فرخنده نیست و در آن به خوبی روزگار نخواهی گذراند.”
‫سیاوش از گفتار ستاره شناسان دل آزرده و پریشان شد و اشک خانـه‬ دیدگانش را پرکرد. از کـاخ بـه در آمـد و وارد بـاغ شـد. در بـاغ گـام‬ برمیداشت و میگریست که ناگهان پیران را بر سر راه خود دید. پیـران‬ شگفت زده شد و از سـیاوش، سـبب پریشـانی اش را پرسـید. سـیاوش‬ گفت: “از بخت بد خود میگـریم. دل خـوش کـرده بـودم کـه شـهری‬ ساخته ام و در آن به آرامی روزگار می گذرانم، اما چـرخ بـازیگر چنـین‬ نمی خواهـد و دل مـن بایـد پیوسـته آشـیانه رنـج و درد باشـد. گـویی‬ شادیها از آن من نیست و وجودم را با غم سرشته اند. من فرجـام کـار‬ خویش را تیره و تار میبینم. دلم گـواهی مـی دهـد کـه زنـدگی درازی‬ ندارم و روزی افراسیاب خون مرا خواهد ریخـت. پیـران دسـتی برسـر‬ سیاوش کشید، اشک از دیدگانش پاک کرد و گفـت: “فرزنـدم! آسـوده‬ باش و این اندیشه های بی اساس را از سر بیرون کـن کـه هرگـز چنـین‬ نخواهد شد. افراسیاب پشت و پناه توست و چون جـان شـیرین تـو را‬ دوست دارد. من نیز تا جان در بدن دارم، یار و یاور تو خواهم بود.”‬
‫سیاوش آهی جگرسوز کشید و گفت: “ای پیر فرزانه، از تو‬ سپاسگزارم! تو مردی نیکوگفتار و خوب کرداری. تو رازدار منـی. پـس،‬ امروز رازی را با تو در میان می گذارم و بیهـوده نیـر نمـیگـویم. بـرایم‬ چون روز روشن است که زمـانی نـه چنـدان دور، بـیگنـاه بـه دسـت‬
‫افراسیاب کشته میشوم. تو در آن زمان، پیمانت را با مـن نمـی شـکنی،‬ ولی روزگار پیمان شکن است. پس از مرگ من، جنگی سخت بین ایران‬ و توران درخواهد گرفت. مردمان زیادی بـه خونخـواهی مـن از ایـران‬ برخواهند خواست و روزگار روشن را در برابر چشم افراسیاب تیـره و‬ ‫تار خواهند کرد:‬

از ایران و توران برآیـد خـروش‬

جهانی ز خون من آید به جوش‬

در آن روز، افراسیاب از گفتار و کردار خود پشـیمان خواهـد شـد،‬ ولی پشیمانی دیگر سودی ندارد.”‬
‫پیران از سخنان سیاوش بر خود لرزید. دلش پردرد شـد و بـا خـود‬ گفت: “براستی اگرچنین شود که او میگوید، گناهی بزرگ به گردن من‬ است، زیرا من بودم که سـیاوش را بـا امیـد فـراوان بـه ایـن سـرزمین‬ کشاندم.” پیران سخت دل آزرده شد، ولی غـم خـویش نهـان کـرد و بـا‬ مهربانی گفت: “ای فرزند، بـی تردیـد دوری از ایـران و یـاد آشـنایان و‬ یاران، تو را چنین اندوهگین ساخته است. پس غم از دل به درکن و بـه‬ آینده امیدوار باش که تخت شاهی ایران در انتظار توست.” پـس از آن،‬ پیران سخنان دلگرم کننده بسیاری به سیاوش گفت و خانـه دلـش را بـه‬ چراغ امید روشن کرد و او را به کاخ بازگرداند.‬
‫چون از این گفتگو هفته ای گذشت، نامـه ای از افراسـیاب بـه پیـران‬ رسید. افراسیاب در نامه از پیران خواسته بود تا با سپاهی گران بـه مـرز‬ هند و شهرهای اطراف رود سند سـفر کنـد و از مـردم آن سـامان بـاج‬ سالانه را بگیرد. پیران سپاه آراست و به سیاوش بـدرود گفـت و آنگـاه‬ راهی سرزمین هند شد.‬

در ادامه داستان : ‫‫ ‫بناکردن شهر سیاوش گرد‬  ‬ و …..

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*