خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : به سلم و به تور آمد این آگهی‬‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به سلم و به تور آمد این آگهی‬‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :


‫به سلم و به تور آمد این آگهی‬
‫که شد روشن آن تخت شاهنشهی‬
‫دل هر دو بیدادگر پر نهیب‬
‫که اختر همی رفت سوی نشیب‬
‫نشستند هر دو به اندیشگان‬
‫شده تیره روز جفاپیشگان‬
‫یکایک بران رایشان شد درست‬
‫کزان روی شان چاره بایست جست‬
‫که سوی فریدون فرستند کس‬
‫به پوزش کجا چاره این بود بس‬
‫بجستند از آن انجمن هردوان‬
‫یکی پاک دل مرد چیره زبان‬
‫بدان مرد باهوش و با رای و شرم‬
‫بگفتند با لابه بسیار گرم‬
‫در گنج خاور گشادند باز‬
‫بدیدند هول نشیب از فراز‬
‫ز گنج گهر تاج زر خواستند‬
‫همی پشت پیلان بیاراستند‬
‫به گردونه ها بر چه مشک و عبیر‬
‫چه دیبا و دینار و خز و حریر‬
‫ابا پیل گردونکش و رنگ و بوی‬
‫ز خاور به ایران نهادند روی‬
‫هر آنکس که بد بر در شهریار‬
‫یکایک فرستادشان یادگار‬
‫چو پردخته شان شد دل از خواسته‬
‫فرستاده آمد برآراسته‬
‫بدادند نزد فریدون پیام‬
‫نخست از جهاندار بردند نام‬
‫که جاوید باد آفریدون گرد‬
‫همه فرهی ایزد او را سپرد‬
‫سرش سبز باد و تنش ارجمند‬
‫منش برگذشته ز چرخ بلند‬
‫بدان کان دو بدخواه بیدادگر‬
‫پر از آب دیده ز شرم پدر‬
‫پشیمان شده داغ دل بر گناه‬
‫همی سوی پوزش نمایند راه‬
‫چه گفتند دانندگان خرد‬
‫که هر کس که بد کرد کیفر برد‬
‫بماند به تیمار و دل پر ز درد‬
‫چو ما مانده ایم ای شه رادمرد‬
‫نوشته چنین بودمان از بوش‬
‫به رسم بوش اندر آمد روش‬‬‬
‫هژبر جهانسوز و نر اژدها‬
‫ز دام قضا هم نیابد رها‬
‫و دیگر که فرمان ناپاک دیو‬
‫ببرد دل از ترس کیهان خدیو‬
‫به ما بر چنین خیره شد رای بد‬
‫که مغز دو فرزند شد جای بد‬
‫همی چشم داریم از آن تاجور‬
‫که بخشایش آرد به ما بر مگر‬
‫اگر چه بزرگست ما را گناه‬
‫به بی دانشی برنهد پیشگاه‬
‫و دیگر بهانه سپهر بلند‬
‫که گاهی پناهست و گاهی گزند‬
‫سوم دیو کاندر میان چون نوند‬
‫میان بسته دارد ز بهر گزند‬
‫اگر پادشا را سر از کین ما‬
‫شود پاک و روشن شود دین ما‬
‫منوچهر را با سپاه گران‬
‫فرستد به نزدیک خواهشگران‬
‫بدان تا چو بنده به پیشش به پای‬
‫بباشیم جاوید و اینست رای‬
‫مگر کان درختی کزین کین برست‬
‫به آب دو دیده توانیم شست‬
‫بپوییم تا آب و رنجش دهیم‬
‫چو تازه شود تاج و گنجش دهیم‬
‫فرستاده آمد دلی پر سخن‬
‫سخن را نه سر بود پیدا نه بن‬
‫اباپیل و با گنج و با خواسته‬
‫به درگاه شاه آمد آراسته‬
‫به شاه آفریدون رسید آگهی‬
‫بفرمود تا تخت شاهنشهی‬
‫به دیبای چینی بیاراستند‬
‫کلاه کیانی بپیراستند‬
‫نشست از بر تخت پیروزه شاه‬
‫چو سرو سهی بر سرش گرد ماه‬
‫ابا تاج و با طوق و باگوشوار‬
‫چنان چون بود در خور شهریار‬
‫خجسته منوچهر بر دست شاه‬
‫نشسته نهاده به سر بر کلاه‬
‫به زرین عمود و به زرین کمر‬
‫زمین کرده خورشیدگون سر به سر‬
‫دو رویه بزرگان کشیده رده‬
‫سراپای یکسر به زر آژده‬
‫به یک دست بربسته شیر و پلنگ‬
‫به دست دگر ژنده پیلان جنگ‬
‫برون شد ز درگاه شاپور گرد‬
‫فرستاده ی سلم را پیش برد‬
‫فرستاده چون دید درگاه شاه‬
‫پیاده دوان اندر آمد ز راه‬
‫چو نزدیک شاه آفریدون رسید‬
‫سر و تخت و تاج بلندش بدید‬
‫ز بالا فرو برد سر پیش اوی‬
‫همی بر زمین بر بمالید روی‬
‫گرانمایه شاه جهان کدخدای‬
‫به کرسی زرین ورا کرد جای‬
‫فرستاده بر شاه کرد آفرین‬
‫که ای نازش تاج و تخت و نگین‬
‫زمین گلشن از پایه ی تخت تست‬
‫زمان روشن از مایه ی بخت تست‬
‫همه بنده ی خاک پای توایم‬
‫همه پاک زنده به رای توایم‬
‫پیام دو خونی به گفتن گرفت‬
‫همه راستیها نهفتن گرفت‬
‫گشاده زبان مرد بسیار هوش‬
‫بدو داده شاه جهاندار گوش‬
‫ز کردار بد پوزش آراستن‬
‫منوچهر را نزد خود خواستن‬
‫میان بستن او را بسان رهی‬
‫سپردن بدو تاج و تخت مهی‬
‫خریدن ازو باز خون پدر‬
‫بدینار و دیبا و تاج و کمر‬
‫فرستاده گفت و سپهبد شنید‬
‫مر آن بند را پاسخ آمد کلید‬
‫چو بشنید شاه جهان کدخدای‬
‫پیام دو فرزند ناپاک رای‬
‫یکایک بمرد گرانمایه گفت‬
‫که خورشید را چون توانی نهفت‬
‫نهان دل آن دو مرد پلید‬
‫ز خورشید روشنتر آمد پدید‬
‫شنیدم همه هر چه گفتی سخن‬
‫نگه کن که پاسخ چه یابی ز بن‬
‫بگو آن دو بیشرم ناپاک را‬
‫دو بیداد و بد مهر و ناباک را‬
‫که گفتار خیره نیرزد به چیز‬
‫ازین در سخن خود نرانیم نیز‬
‫اگر بر منوچهرتان مهر خاست‬
‫تن ایرج نامورتان کجاست‬
‫که کام دد و دام بودش نهفت‬
‫سرش را یکی تنگ تابوت جفت‬
‫کنون چون ز ایرج بپرداختید‬
‫به کین منوچهر بر ساختید‬
‫نبینید رویش مگر با سپاه‬
‫ز پولاد بر سر نهاده کلاه‬
‫ابا گرز و با کاویانی درفش‬
‫زمین کرده از سم اسپان بنفش‬
‫سپهدار چون قارون رزم زن‬
‫چو شاپور و نستوه شمشیر زن‬
‫به یک دست شیدوش جنگی به پای‬
‫چو شیروی شیراوژن رهنمای‬
‫چو سام نریمان و سرو یمن‬
‫به پیش سپاه اندرون رای زن‬
‫درختی که از کین ایرج برست‬
‫به خون برگ و بارش بخواهیم شست‬
‫از آن تاکنون کین اوکس نخواست‬
‫که پشت زمانه ندیدیم راست‬
‫نه خوب آمدی با دو فرزند خویش‬
‫کجا جنگ را کردمی دست پیش‬
‫کنون زان درختی که دشمن بکند‬
‫برومند شاخی برآمد بلند‬
‫بیاید کنون چون هژبر ژیان‬
‫به کین پدر تنگ بسته میان‬
‫فرستاده آن هول گفتار دید‬
‫نشست منوچهر سالار دید‬
‫بپژمرد و برخاست لرزان ز جای‬
‫هم آنگه به زین اندر آورد پای‬
‫همه بودنیها به روشن روان‬
‫بدید آن گرانمایه مرد جوان‬
‫که با سلم و با تور گردان سپهر‬
‫نه بس دیر چین اندر آرد بچهر‬
‫بیامد به کردار باد دمان‬
‫سری پر ز پاسخ دلی پرگمان‬
‫ز دیدار چون خاور آمد پدید‬
‫به هامون کشیده سراپرده دید‬
‫بیامد به درگاه پرده سرای‬
‫به پرده درون بود خاور خدای‬
‫یکی خیمه ی پرنیان ساخته‬
‫ستاره زده جای پرداخته‬
‫دو شاه دو کشور نشسته به راز‬
‫بگفتند کامد فرستاده باز‬
‫بیامد هم آنگاه سالار بار‬
‫فرستاده را برد زی شهریار‬
‫نشستنگهی نو بیاراستند‬
‫ز شاه نو آیین خبر خواستند‬
‫بجستند هر گونه ای آگهی‬
‫ز دیهیم و ز تخت شاهنشهی‬
‫ز شاه آفریدون و از لشکرش‬
‫ز گردان جنگی و از کشورش‬
‫و دیگر ز کردار گردان سپهر‬
‫که دارد همی بر منوچهر مهر‬
‫بزرگان کدامند و دستور کیست‬
‫چه مایستشان گنج و گنجور کیست‬
‫فرستاده گفت آنکه روشن بهار‬
‫بدید و ببیند در شهریار‬
‫بهایست خرم در اردیبهشت‬
‫همه خاک عنبر همه زر خشت‬
‫سپهر برین کاخ و میدان اوست‬
‫بهشت برین روی خندان اوست‬
‫به بالای ایوان او راغ نیست‬
‫به پهنای میدان او باغ نیست‬
‫چو رفتم به نزدیک ایوان فراز‬
‫سرش با ستاره همی گفت راز‬
‫به یک دست پیل و به یک دست شیر‬
‫جهان را به تخت اندر آورده زیر‬
‫ابر پشت پیلانش بر تخت زر‬
‫ز گوهر همه طوق شیران نر‬
‫تبیره زنان پیش پیلان به پای‬
‫ز هر سو خروشیدن کره نای‬
‫تو گفتی که میدان بجوشد همی‬
‫زمین به آسمان بر خورشد همی‬
‫خرامان شدم پیش آن ارجمند‬
‫یکی تخت پیروزه دیدم بلند‬
‫نشسته برو شهریاری چو ماه‬
‫ز یاقوت رخشان به سر بر کلاه‬
‫چو کافور موی و چو گلبرگ روی‬
‫دل آزرم جوی و زبان چربگوی‬
‫جهان را ازو دل به بیم و امید‬
‫تو گفتی مگر زنده شد جمشید‬
‫منوچهر چون زاد سرو بلند‬
‫به کردار طهمورث دیوبند‬
‫نشسته بر شاه بر دست راست‬
‫تو گویی زبان و دل پادشاست‬
‫به پیش اندرون قارن رزم زن‬
‫به دست چپش سرو شاه یمن‬
‫چو شاه یمن سرو دستورشان‬
‫چو پیروز گرشاسپ گنجورشان‬
‫شمار در گنجها ناپدید‬
‫کس اندر جهان آن بزرگی ندید‬
‫همه گرد ایوان دو رویه سپاه‬
‫به زرین عمود و به زرین کلاه‬
‫سپهدار چون قارن کاوگان‬
‫به پیش سپاه اندرون آوگان‬
‫مبارز چو شیروی درنده شیر‬
‫چو شاپور یل ژنده پیل دلیر‬
‫چنو بست بر کوهه ی پیل کوس‬
‫هوا گردد از گرد چون آبنوس‬
‫گر آیند زی ما به جنگ آن گروه‬
‫شود کوه هامون و هامون کوه‬
‫همه دل پر از کین و پرچین بروی‬
‫به جز جنگشان نیست چیز آرزوی‬
‫بریشان همه برشمرد آنچه دید‬
‫سخن نیز کز آفریدون شنید‬
‫دو مرد جفا پیشه را دل ز درد‬
‫بپیچید و شد رویشان لاژورد‬
‫نشستند و جستند هرگونه رای‬
‫سخن را نه سر بود پیدا نه پای‬
‫به سلم بزرگ آنگهی تور گفت‬
‫که آرام و شادی بباید نهفت‬
‫نباید که آن بچه ی نره شیر‬
‫شود تیزدندان و گردد دلیر‬
‫چنان نامور بی هنر چون بود‬
‫کش آموزگار آفریدون بود‬
‫نبیره چو شد رای زن بانیا‬
‫ازان جایگه بردمد کیمیا‬
‫بباید بسیچید ما را بجنگ‬
‫شتاب آوریدن به جای درنگ‬
‫ز لشکر سواران برون تاختند‬
‫ز چین و ز خاور سپه ساختند‬
‫فتاد اندران بوم و بر گفتگوی‬
‫جهانی بدیشان نهادند روی‬
‫سپاهی که آن را کرانه نبود‬
‫بدان بد که اختر جوانه نبود‬
‫ز خاور دو لشکر به ایران کشید‬
‫بخفتان و خود اندرون ناپدید‬
‫ابا ژنده پیلان و با خواسته‬
‫دو خونی به کینه دل آراسته‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Ferdowsi 1

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*