خانه / Literature / شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار هشتم : ‫خواب‬

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار هشتم : ‫خواب‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

 ‫خواب‬
‫مولانا توجه خاصی به خواب و حالت درونی انسان در خواب را دارد. بنظر‬ می رسد حالت

درونی انسان در خواب به گونه ای است که منفک شدگی از‬ عالم ماده و اتصال به عالم

ماورا طبیعت رخ می دهد. و آنجاست که انسان از‬ سنگینی فشار افکارش رهایی می یابد

و در فضای جان سبک و آزاد ، بدون‬ هیچ محدود کننده ای به پرواز در می آید. و معمولا

کسب چنین حالتهای‬ در طول روز و یا بیداری شبانه، پس از گریستن های متوالی و

جگرسوز‬ اتفاق می افتد.‬

مولانا اعتقاد بر این دارد که انسانها با کسب ادراکات شناختی وسیع و عمیق – البته پس

از تمرینات و مجاهدتهای طولانی – می توانند در زمان‬ بیداری بطور خود خواسته و اختیاری

به کیفیت و حالت خواب بروند. که در‬ آن صورت به ادارکات و مشاهدات خاصی از جهان نائل

می شوند.‬

هـــــر شـــــبی از دام تـــــن ، ارواح را‬

مــی رهـــانی، مـی َکنـــی الـــواح را‬

مـی رهنـد ارواح هـر شـب، زیـن قفـس‬

فارغــان، نــه حــاکم و محکــوم کــس‬

نـــه غـــم و اندیشـــه ســـود و زیـــان‬

نــه خیــال ایــن فــلان و آن فــلان‬

حال عـارف ایـن بـود، بـی خـواب هـم‬

گفــت ایــزد: ُهــم رقــود ، زیــن مــرم‬

برای دست یابی به تجربه احساس لذت و خشنودی از وضعیت خویش‬ که مولانا معرف آن

است، می توان از راه تمرینات مراقبه، به آن حالت و‬ کیفیت شعف انگیز درونی نایل گشت.

این تجربه درونی بر علاقه ما در‬ جهت طی کردن مسیر خواهد افزود.‬

روانشناسی نوین در رابطه با مراقبه چنین اظهار نظر می کند ؛‬ “مراقبه کوششی است

برای دگرگونی هشیاری از طریق اجرای آیین ها یا‬ تمرینهای خاصی. حاصل مراقبه، رسیدن

به نوعی حالت عرفانی است که در‬ آن آرامش عمیق به فرد دست می دهد و احساس می

کند که رابطه اش با‬ جهان خارج قطع شده است.‬

شکلهای سنتی مراقبه از مناسک یوگا اقتباس شده اند. یوگا نظامی فکری‬ است متکی بر

مذهب هندو یا آیین ذن ، که خود ریشه در بوداییسم چینی‬ و ژاپنی دارد. دو شیوه متداول

مراقبه عبارتند از:‬

1- مراقبه راهگشا : از طریق آن شخص ذهن خود را پالوده می سازد‬ تا آماده دریافت تجارب

نو شود.‬

2- مراقبه متمرکز: در آن از طریق توجه فعال به یک شیء ، واژه ، یا‬ فکر ، نتیجه مطلوب به

دست می آید. (کتاب زمینه روانشناسی‬ هیلگارد)”‬

مولانا ضمن اینکه وضعیت خواب شبانه را عاملی برای پاک سازی افکار‬ زائد انباشته شده

در طول روز بر می شمارد و آن را مفید برای ارگانیسم‬ می داند – بطوریکه نداشتن خواب

شبانه می تواند آثار سویی بر جسم‬ بگذارد – اشاره ای بر این موضوع نیز دارد که به محض

بیداری، افکار‬ پراکنده ذهن بلافاصله به جریان می افتند و ذهن را مجددا به اسارت خود‬

در می آورند.‬

هــر خیــالی را خیــالی مــی خـــورد‬

فکــر آن فکــر دگر را می چرد‬

تـــو نتـــانی کـــز خیـــالی وارهـی

یــا بخســبی، کــه از آن بیــرون جهــی‬

فکــر زنبــور اســت، آن خــواب تــو آب‬

چــون شــوی بیــدار، بــاز آیــد ذبــاب‬

چنــــد زنبــــور خیــــالی در پــــرد‬

می کشد ایـن سـو و آن سـو مـی بـرد‬

‫از نظر مولانا بیداری پس از خواب شبانه در واقع چیزی شبیه به حشر و‬ قیامت است. بنظر

می رسد ساختار کلی جهان در تمام مراحل از یک الگوی‬ واحدی تبعیت می کند. هرصبحی

تولدی تازه در همان قالب روز گذشته‬ است. شب هنگام در حالت خواب روح ها از بدنها جدا

می شوند و به طیران‬ خود می پردازند، و در وقت بیداری دوباره هر روحی تن خود را می

شناسد‬ و در آن در می آید. چنانچه انسان بتواند حالت بی فکری یا سکوت ذهنی‬ اش را

تجربه کند، صبح هنگام پس از سپری کردن یک شب تاریک، نو‬ بودن آن روز جدید را به صورت

درونی و واقعی درک و حس می کند. تمام‬ موجودات با طلوع خورشید در واقع آغاز گر یک روز

نو و غیر تکراری‬ هستند به غیر از انسان. چنانچه انسان بتواند مانع از پدیدار شدن زنبور

های‬ ذهنی اش بشود او نیز می تواند نو بودن روز تازه را درک کند.‬

در حـــدیث آمـــد کـــه روز رســـتخیز‬

امـر آیـد هـر یکـی تـن را کـه، خیـز‬

بـــاز آیـــد جـــان هریـــک در بـــدن‬

همچو وقت صـبح، هـوش آیـد بـه تـن‬

جــان، تــن خــود را شناســد وقــت روز‬

در خــراب خــود در آیــد چــون کنــوز‬

صبح، حشر کوچـک اسـت ای مسـتجیر‬

حشــر اکبــر را قیــاس از وی بگیــر‬

چــون شــود بیــدار از خــواب او ســحر‬

بــاز آیــد ســوی او آن خیــر و شــر‬

گـر ریاضـت داده باشـد خـوی خـویش‬

وقـت بیـداری، همـان آیـد بـه پـیش‬

هســت مــا را، خــواب و بیــداری مــا‬

بــر نشــان مــرگ و محشــر، دو گــوا‬

حشــر اصــغر، حشــر اکبــر را نمــود‬

مــرگ اصــغر، مــرگ اکبــر را نمــود‬

قدر سرمایه وجودمان را که می توانیم با آن قدم در روزی تازه بگذاریم را‬ بدانیم و سرسری

از این موهبت بسیار گرانقدر رد نشویم.‬

حال ببینیم روانشناسی در رابطه با خواب چه نظری دارد :‬

روانشناسی خواب را بعنوان یکی از حالتهای دگرگونی هوشیاری بر می‬ شمارد. پدیده رویا

دیدن در خواب نشان می دهد که ما هنگام خواب نیز‬ فکر می کنیم – هرچند تفکر در رویا

دیدن ، از جهاتی با تفکر در بیداری‬ فرق دارد. این واقعیت که رویاهای خود را به یاد می

آوریم نشان می دهد‬ که هنگام خواب خاطره هایی تشکیل می شود. بنظر می رسد که

محتوای‬ رویا را می توان تا حدودی کنترل کرد.‬

فروید رویا را ناشی از علل روانی می داند، بین محتوای آشکار و محتوای‬ پنهان رویا فرق

می گذارد و رویا را امیالی در کسوت مبدل به شمار می‬ آورد. در نظریه های دیگر، رویا

انعکاسی از پردازش اطلاعات است که مغز‬ در حین خواب انجام می دهد. اخیرا بعضی از

نظریه پردازان به این نتیجه‬ رسیده اند که رویا فرایندی است شناختی که ادراکها، علائق و

اشتغال‬ ذهنی به هیجانها را منعکس می کند.‬

تجزیه و تحلیل امواج مغزی توسط دستگاه الکترو آنسفالوگرام یا موج‬ نگاره الکتریکی مغز،

نشان می دهد که خواب شامل پنج مرحله است : چهار‬ مرحله خواب با عمقهای متفاوت و

مرحله پنجم به نام خواب همراه با‬ حرکات سریع چشم (یا آر یی آم).‬

خواب آر یی ام : مغزی کاملا بیدار در بدنی کم و بیش فلج ، رویاها از لحاظ‬ بصری بسیار

روشن و هیجانی هستند ، ارتباط مغز با حواس قطع می شود.‬

خواب غیر آر یی ام : مغزی نافعال در بدنی بسیار آرمیده ، رویاها مربوط به‬ اتفاقات روز مره

هستند. (کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد)‬

برای درک لایه های مختلف داستانهای مثنوی مباحثمان را با گریه در گفتار نهم پیش خواهیم برد  …..

گفتاری از مهندس هادی بیگدلی

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*