خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر – جنگ سیاوش و رستم با تورانیان

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر – جنگ سیاوش و رستم با تورانیان

 1362508284_siyavash6659644

 

آگاهی یافتن کاووس از لشکرکشی افراسیاب‬
‫کاووس تازه از غوغای سیاوش و سودابه رهایی جسـته بـود و زنـدگی‬ آرامی را در پیش گرفته بود که باخبر شد، افراسیاب با صدهزار سوار به‬ سوی ایران میآید. این خبر همچون زهر در جام وجود کاووس ریخت‬ و کام او را تلخ کرد. انـدوهگین و نگـران، بزرگـان کشـور و سـرداران‬ لشکر را نزد خود خواست و با آنان به گفتگو نشست. کـاووس گفـت:‬
‫”بدانید که افراسیاب پیمانشکنی کرده و به خـاک ایـران یـورش آورده‬ است. پس، آماده رزم با او شوید. من نیز در این جنگ با شـما هسـتم.”‬
‫موبد موبدان که در مجلس حاضر بود، گفت: “شایسته نیست کـه شـاه،‬ خود به جنگ رود، زیرا شما تاکنون دو بار در جنگ با بیگانگان گرفتـار‬ شده اید! پس نباید بار دیگر تن به بلا بسپارید. در پایتخـت بمانیـد و از‬ میان سرداران، یکی را برگزینید و فرماندهی سپاه را به او بسپارید.”‬ کاووس نگاه خود را به سوی سرداران چرخانـد و سـپس بـه موبـد‬ گفت: “من در میان این گروه، کسی را نمـییـابم کـه توانـایی نبـرد بـا‬ افراسیاب را داشته باشد. بنابراین، ناچارم خودم بـه رزم بـا او بشـتابم.”‬
‫سخن کاووس کاخ را در خاموشی فـرو بـرد. هـیچکـس یـارای دم زدن‬ نداشت. سیاوش که در بین جمع بود، با خود اندیشید: “اکنون زمـان آن‬ است که من پا به میدان بگذارم، زیرا اگر بر دشمن پیروز شـوم، سـبب‬ سربلند” ایران خواهم شد. اگـر هـم کشـته شـوم، بـه آرزوی خـویش‬ میرسم و از نیرنگ های سودابه و طعنه های پدر آسـوده خـواهم شـد.”‬
‫پس از آن، بیدرنگ از جا برخاست و باصدایی رسا گفت: “از شـهریار‬ اجازه میخواهم تا به جای ایشان من به میدان نبرد بـروم و دشـمنان را‬ سرکوب کنم!”
‫کاووس از گفتار پسر شاد شد. بر او آفرین گفت و فرماندهی سـپاه‬ را به سیاوش سپرد. آنگاه پیکی به زابلستان روانه کـرد و رسـتم را نـزد‬ خود خواست. چون رستم در بارگاه حاضر شد، شاه به او محبت بسیار‬ کرد و داستان را با جهان پهلوان در میان گذاشت و گفت: “تـو آموزگـار‬ سیاوش و او شاگرد دست پرورده تواست. پس، در این جنگ او را رهـا‬ مکن و در کنارش باش. او جوان است و از راز و رمز جنـگ ناآگـاه. او‬ را راهنما و یاور باش تا بر دشمن پیروز شود و ایران زمین رنگ آرامش‬ به خود بگیرد.” رستم دست بر دیده نهاد و گفت: “سیاوش مانند چشـم‬ و روان من است و او را همچون فرزند خود دوست دارم. پـس چطـور‬
‫می توانم او را در جنگ تنها بگذارم!”‬
‫کاووس از سخن رستم شاد شد و بر او آفرین گفت. چون سـیاوش‬ را آماده رفتن دید، کلید خزانه شـاهی را در اختیـار او گذاشـت تـا هـر‬ آنچه از زر وگوهر و سلاح جنگی برای سپاهیان لازم دارد، بردارد و بـا‬ خود ببرد.‬
رفتن سیاوش به جنگ افراسیاب‬
‫سیاوش دوازده هزار مرد جنگی برگزید. پس از آنکه سـپاه آمـاده شـد،‬ سپاهیان براسبها و پیلهـا نشسـتند و بـه راه افتادنـد. پیشـاپیش آنهـا،‬ رستم، طوس، بهرام وزنگه شاوران از دلاوران و سرداران بـزرگ ایـران‬ در حرکت بودند. کاووس نیز بر پیل نشست و بـا آنـان همـراه شـد. او‬ یک روز در پی سپاه رفت و آنگاه عزم بازگشت کرد. هنگام بازگشـت،‬ سیاوش را نزد خود خواست. دقایقی در رخسار زیبای پسر نگریست و‬ پس از آن او را در آغوش گرفت. پدر و پسر بسیار گریستند و به جـای‬ اشک، از دیده خون باریدند. گویی هر دو بر این بـاور بودنـد کـه ایـن‬ دیدار آخر آنهاست. پـس از آن، کـاووس بـر سـپاهیان درود فرسـتاد و‬ گفت:‬

مبادا به جـز بخـت، همـراه تــان‬

‫شده تیره دیدار بدخواه تــان‬

به نیک اختـر و تنـدرستی شـدن‬ ‫

به پیروزی و شاد باز آمــدن‬

کاووس با اندوه به کاخ بازگشت و سیاوش رهسپار میدان نبرد شد.‬
‫پس از مدتی ، سپاه ایران به زابلستان رسید. در آنجا، مردان بسـیاری‬ به سیاوش پیوستند. سپاه ایران باز به راه خـود ادامـه داد و از طالقـان و‬ مرو رود گذشت و به نزدیک بلخ رسید. یکـی از مـزدوران تـورانی بـا‬ دیدن لشکریان ایران، به فرماندهان خود چنین نوشت: “سـپاهی بـزرگ‬ به فرماندهی سیاوش به نزدیک بلخ رسـیده اسـت. رسـتم نیـز آنـان را‬
‫همراهی میکند. او به دستی خنجر و به دسـت دیگـر کفـن دارد، زیـرا‬ قصد کشتن و به خاک سپردن ما را کرده است.”‬
‫تورانیان با شنیدن این خبر، سپاه آراستند. سیاوش، سـپاه را بـه بلـخ‬ راند و نبرد بین دو لشکر آغاز شد. ایرانیان چو رعـد خروشـیدند و بـر‬ لشکر دشمن تاختند، چنانکه پس از سه روز، شکست در سپاه تورانیان‬ افتاد و آنان تن به گریز سپردند و سیاوش پیروزمندانه وارد بلخ شد.‬
نامه سیاوش به کاووس و پاسخ او‬
‫سیاوش چون بلخ را از تورانیان پاک کرد، نامه ای به کاووس نوشـت. او‬ پس از ستایش آفریدگار و فرستادن درود به پدر، از پیروزی هـای خـود‬ چنین گفت: “به یاری ایزد یگانه، تورانیان را درهم کوبیدیم و وارد بلـخ‬ شدیم. سپاهیان افراسیاب به آن سوی جیحون گریختنـد و بـه سـرزمین‬ خـود رفتنـد. اکنـون اگـر شـهریار اجـازه فرمایـد، سـپاه را از جیحـون‬ میگذرانم و با افراسیاب نبرد میکنم و سر او به گرز گران میکوبم. تـا‬ فرمان شاه چه باشد!”‬
‫چون نامه به دست کاووس رسید، از شـادی خـود را برفـراز ابرهـا‬ دید. خدا را سپاس گفت و در پاسخ نامه سـیاوش چنـین نوشـت: “ای‬ فرزند! امیدوارم که همیشه شادمان باشی و هیچگاه رنج و اندوه به خانه‬ دلت راه نیابد. از پیروزیات بسیار دلشاد شدم، اما این سخن را از پـدر‬ بپذیر و در جنگ با افراسیاب شـتاب مکـن و بـه سـرزمین تـوران وارد‬ مشو، زیرا افراسیاب بسیار بدنهاد و نیرنگ باز است. بیم دارم سـپاهیانت‬ در سرزمین او گرفتار شوند. پس، خویشـتندار بـاش و در جـای خـود‬ بمان که دیر یا زود افراسیاب به جنگ تو خواهد آمـد. آنگـاه بـا او رزم‬ کن و سرش را به گرز گران بکوب.”
‫کاووس نامه خود را به پیکی تیزتک سپرد و او را روانـه بلـخ کـرد.‬
‫سیاوش چون نامه پدر را خواند، فرمان او را به گوش جـان پـذیرفت و‬ دلش آرام گرفت.‬
‫از آن سو، گرسیوز فرمانده سپاه توران، خشـمگین و پرشـتاب نـزد‬ افراسیاب رسید. او از رشادت سیاوش و رستم و جنگاوری سپاه ایـران‬ داستانها گفت و از شکست خود به تلخـی سـخن رانـد. افراسـیاب بـا‬ شنیدن سـخنان گرسـیوز، برخـود پیچیـد و گـویی کـوهی از آتـش در‬ وجودش زبانه کشید. چنان با خشم به گرسیوز نگریسـت کـه او گمـان‬ کرد قصد کشتنش را دارد. سپس فریادی تندرگونه کشید و گرسـیوز را‬ از خود راند. چون در کاخ خـود تنهـا مانـد، مـدتی را بـا اندیشـه هـای‬ پریشان به سر برد و پس از آن به بستر خواب رفت.‬
کابوس افراسیاب
‫دیرزمانی از خوابیـدن افراسـیاب نگذشـته بـود کـه ناگـاه فریـادی‬ سهمناک برآورد و از تخت به زیر افتاد. با فریاد افراسیاب، خـدمتکاران‬ هراسان و لرزان به سوی خوابگاه او دویدند. چون شاه را وحشتزده و‬ پریشان دیدند، خبر به گرسیوز بردند و از او یاری خواسـتند. گرسـیوز‬
‫بیدرنگ خود را به افراسیاب رساند و چون شاه توران را رنـگ پریـده،‬ پریشان حال و درمانده دید، شگفت زده شد و :‬

به بر در گرفتش بپرسید از اوی‬

که این داستان با برادر بگوی‬

افراسیاب دستان لرزان خود را اندکی جنباند و گفـت: “اکنـون هـیچ‬ مپرس که یارای سخن گفتن ندارم. اندکی تأمل کن تا تـرس از وجـودم‬ بیرون رود و آرام گیرم.” گرسیوز دیگر سخنی نگفت و خوابگاه‬ افراسیاب در خاموشـی فـرو رفـت. شـمعی آرام مـیسـوخت و اشـک‬
‫میریخت. قطره اشکی هم ازدیدگان افراسیاب بر زمین چکید. گرسیوز‬ برادر را دلداری داد و او را بر تخت نشاند. سپس کاسه ای آب بـه لبـان‬ او رساند. افراسیاب اندکی از آن نوشید. دقایقی که سپری شد، رنگ بـه‬ چهره افراسیاب بازآمد و وجودش آرام گرفـت. گرسـیوز وقتـی چنـین‬ دید، گفت: “برادرجان! مرا بیش از این در انتظار مگذار و بگو تـا بـدانم‬
‫که سبب خروش تو چه بود؟”
‫افراسیاب لبهای خشکش را به زور جنباند و گفت: “چنان خـواب‬ ترسناکی دیدم که تاکنون کسـی ماننـد آن را ندیـده اسـت. خـود را در‬ بیابانی دیدم، بیابانی که پر از مار و عقرب و جانوران دیگر بود. هوایش‬ تیره و غبارآلود بود و در آسمانش عقابان بسیار به پـرواز بودنـد. زمـین‬ آنچنان خشک و ترک خورده بود که گویی سالهاست نمـی از آسـمان‬ بر آن نباریده است. سراپرده من در چنین بیابانی برافراشته بـود. ناگهـان‬ توفانی سخت برخاست و سراپرده مرا درهم کوبید. بسیاری از سـپاهیانم‬ را نیز کشت. همراه با وزش توفان، ایرانیان نیز با نیزه و تیروکمان بر مـا‬ تاختند. آنان با تیرهای جانسوز، سواران مرا همچون برگ خزان بر زمین‬ ریختند و از خون آن بیچارگان، بیابان خشک را سیراب کردنـد. سـپس‬ به سوی من آمدند. در آن هنگام، بـه هـر سـو نگریسـتم، یـار و یـاوری‬ ندیدم. آنان دست مرا بستند و نزد کاووس شاه بردند. کاووس بر تخـت‬ نشسته بود و جـوانی چهـارده سـاله و خورشـیدگونه را در کنـار خـود‬ داشت. جوان با دیدن من از جا برخاست و با تیغ تیـز مـرا بـه دو نـیم‬ کرد. من از درد خروشیدم و از خواب بیدار شدم.”
‫روان گرسیوز از سخنان افراسیاب ناشاد شد، اما به سختی لبخنـد زد‬ و برای دلداری بـرادر گفـت: “تـو شـاه بـزرگ و نیرومنـدی هسـتی و‬ هیچکس را یارای برابری با تو نیست. پـس آنچـه در خـواب دیـده ای،‬ سرنوشت دشمنان و بداندیشان تو خواهد بود. البته بـرای آنکـه خـاطر‬ شاه آرام شود، ستاره شناسان را به حضور خواهیم خواسـت تـا خـواب‬ شاه را تعبیر کنند.” افراسیاب سخن گرسیوز را پذیرفت و شبانه، موبدان‬ و ستاره شناسان را نـزد خـود خواسـت. بـا گردآمـدن سـتاره شناسـان و‬ موبدان، افراسیاب با چهره ای پـر انـدوه و صـدایی لـرزان گفـت: “مـن‬ امشب خوابی شگفت دیده ام که آن را فقط با شما در میـان مـیگـذارم.‬
‫بنابراین، اگر در جای دیگری سخنی از این خواب بشـنوم، یـک تـن از‬ شما را زنده نخواهم گذاشت.” سپس آنچه را که در خواب دیده بـود، بـرای حاضـران بـاز گفـت.‬
‫ستاره شناسان و موبدان با شنیدن سخنان افراسـیاب اندیشـناک شـدند و‬ نجواکنان با هم به مشورت پرداختند.‬
‫افراسیاب با تن پوش خواب بالای مجلس بر پشتی تکیـه زده بـود و‬ در انتظار جواب خردمندان لحظه شماری میکرد. چون ساعتی گذشـت‬ و از کسی صدایی برنیامد، عنان شکیبایی از کف داد و گفت: “پس چـه‬ شد؟ آیا دانش شما بدین پایه نیست که بتوانید خواب مرا تعبیر کنید؟”
‫این سخن بر موبد موبدان گران آمـد. پـس، از جـا برخاسـت و در‬ برابر افراسیاب سر خم کرد و گفت: “ما با دانـش خـود پاسـخ شـما را‬ یافته ایم، اما بیم جان بر لبانمان مهر خاموشی زده است. بـرای همـین از‬ شهریار پیمان میخواهیم تا پس از شنیدن پاسخ، به ما آزاری نرسـاند و‬ خونمان را نریزد.”‬
‫افراسیاب سوگند یاد کرد و پیمان بست که به موبدان آسیبی نرسـد.‬
‫آنگاه، موبد موبدان لب به سـخن بـاز کـرد و گفـت: “ای شـاه! تـو بـه‬ سرزمین ایران دست درازی کردی و اکنون سـپاهی بـزرگ از ایـران بـه‬ نزدیک سرزمین توران رسیده است. فرمانده سپاه ایران، سرداری جـوان‬ به نام سیاوش است. او دلاوران بسیاری به همراه دارد. سفارش ما ایـن‬ است که با او جنگ نکنی، زیرا اگرچنین کنی، شکست خواهی خورد و‬
‫میدان نبرد از خون تورانیان رنگین خواهد شد. این را نیز بدان کـه اگـر‬ بخت با تو یار باشد و بتوانی خـون سـیاوش را بریـزی، بـاز هـم روی‬ آرامش نخواهی دید، زیرا ایرانیـان بـه خونخـواهی سـیاوش بـر تـوران‬ خواهند تاخت و تاج و تخت تو را بر باد خواهند داد. پس چاره ای جز‬ این نداری که بـا ایـن جـوان دلاور از در آشـتی درآیـی و کشـور را از‬ آشوب و ویرانی رهایی بخشی.”‬
‫افراسیاب از سخنان موبد موبدان بسیار اندوهگین شد. بـا چهـره ای‬ درهم، خردمندان را بدرود گفت و با گرسیوز به گفتگو نشست تا چاره‬ کار را بیابد. شاه توران گفت: “اکنون که چاره ای جز آشتی نداریم، بهتـر‬ است که مهربانی پیشه کنیم و سیم و زر فراوان نـزد کـاووس بفرسـتیم.‬
‫باشد که نرم شود و سپاهیانش را فرا خواند و از بلای روبـه روشـدن بـا‬ سیاوش رهایی یابیم.” گرسیوز گفت: “هر چه شاه فرماید، رواست.”‬
‫با پریدن زاغ شب و نمایان شدن گـل خورشـید در دشـت آسـمان،‬ افراسیاب، بزرگان و سران کشور و لشکر را در کاخ خـود گـرد آورد و‬ به آنان چنین گفت: “شما یاران به خوبی می دانید که من جنگهای بسیار‬ کرده ام. دلاوران و سرداران بسیاری در میدانهـای نبـرد بـه دسـت مـن‬ کشته شدند و رخ در نقاب خاک کشیدند. شـهرهای بسـیاری را ویـران‬ کردم و گلستان های زیادی را به خارستان مبدل ساختم. بـی گمـان اگـر‬دشتها و بیابانها زبان داشتند، داستان های بسیاری از لشکرکشـی هـای‬ من بیان میکردند، اما اکنون دیگر از جنگ و خونریزی بیـزار شـده ام و‬ میخواهم به راه یزدان بروم. میخواهم به جای کشور گشایی، به آبادانی‬ توران زمین بپردازم و به آرامش و آسایش روزگار بگذرانم. اکنـون اگـر‬
‫شما موافق باشید، میخواهم از سیاوش و رستم کـه آمـاده نبـرد بـا مـا‬ هستند، دلجویی کنم و برایشان سیم و زر بفرستم و راه آشتی را همـوار‬ سازم.”
‫بزرگان کشور و لشکر سخن افراسیاب را پسندیدند. افراسـیاب کـه‬ چنین دید، به گرسیوز گفت: “برادر! بیدرنگ دویست سوار آماده کن و‬ همراه آنها، صد اسب تازی درخور شاهان، صد بار شتر پارچه گرانبها،‬ زر و سیم فراوان و دویست کنیز و غلام بردار و نزد سیاوش برو! بـه او‬ بگو: ما قصد جنگ نداریم و می خـواهیم از در آشـتی درآیـیم. از خـدا‬ می خواهم که از این پس، روزگار به مهر و شادمانی و امید بگـذرد. تـو‬ جوانی دانا و بینادل هستی. پس، امیدوارم در سایه تخت تو جهـان آرام‬ گیرد و جنگ و خونریزی از میان ما رخت بربندد.”
‫گرسیوز به گفته برادر عمل کرد و به راه افتاد، از جیحون گذشـت و‬ به بلخ رسید. چون به نزدیک بارگـاه سـیاوش رسـید، کسـی را نـزد او‬ فرستاد و بار خواست. سیاوش بـه گرسـیوز اجـازه ورود داد. گرسـیوز‬ وارد بارگاه شد و در برابر سیاوش زمـین ادب بوسـید. سـیاوش از جـا‬ برخاست، به گرسیوز لبخند زد، با مهربـانی بسـیار او را پـذیرفت و در‬ کنار خود نشاند. گرسیوز هدایای افراسیاب را پیشکش رستم و سیاوش‬ کرد. سیاوش شاد شد و از افراسیاب وگرسیوز سپاسگزاری کرد. سـپس‬ به مهمان خود خوشامد گفت و سببِ آمدنش به بلخ را پرسید. گرسیوز‬ لب به سخن باز کرد و پیام افراسیاب را به آگاهی سیاوش رساند. رستم‬ و سیاوش با شنیدن سخنان گرسیوز به آرامی بـه یکـدیگر نگریسـتند و‬ لبخندی زودگذر بر لبانشـان نشسـت. تهمـتن بـه گرسـیوز گفـت: “بـا‬ سخنانت ما را شاد کردی، پس امشب را به شادی بگذران تا ما نیز نیک‬ بیندیشیم و پاسخی شایسته بدهیم.”‬
‫گرسیوز سخن رستم را پذیرفت. آنگاه به دستور سیاوش به گرسیوز‬ جایگاهی شاهانه دادند و آنچه از خوردنی و آشامیدنی بـود، فـراوان در‬ اختیارش گذاشتند. چون گرسیوز بـه جایگـاه خـود رفـت، سـیاوش و‬ رستم در خلوت با یکدیگر به گفتگو نشستند. سـیاوش گفـت: “جهـان‬ پهلوان، درباره سـخنان گرسـیوز چـه گمـانی دارد؟” رسـتم پاسـخ داد:‬
‫”افراسیاب مردی نیرنگباز و سست پیمان است و به سخنانش نبایـد دل‬ بست. گمان میکنم که این آشتی جستن نیـز بیهـوده نیسـت و در پـس‬ پرده حادثه ای پنهان است.”‬
‫سیاوش پرسید: “پس چه بایـد کـرد؟ آیـا بایـد دسـت رد بـر سـینه‬ گرسیوز بزنیم و او را از درگاه خود برانیم؟”‬
‫رستم گفت: “نه فرزندم! ما گرسیوز را از پیشـگاه خـود نمـی رانـیم،‬ بلکه او و برادرش افراسیاب را می آزماییم، بدینگونـه کـه از افراسـیاب‬ می خواهیم تا صد تن از نزدیکانش را به گروگان نـزد مـا بفرسـتد و آن‬ بخش از سرزمین ما را نیز که گرفته است، باز پس دهد. اگر چنین کرد،‬ راستی گفتارش بر ما آشکار میشود و با او از در آشتی درمی آییم.”‬
‫سیاوش سخن جهان پهلوان را پذیرفت و بر او آفرین گفت. آنشب‬ گذشت. با سـرزدن سـپیده، گرسـیوز نـزد سـیاوش آمـد و بـر او درود‬ فرستاد. سیاوش به روی مهمـان لبخنـد زد و گفـت: “ای پهلـوان! بگـو‬ بدانم شب را چگونه گذراندی؟”‬
‫گرسیوز با شادمانی گفت: “از مهمان نـوازی شـاهزاده جـوان بسـیار‬ سپاسگزارم و اکنون با روانی شاد آماده شـنیدن پاسـخ شـما بـرای شـاه‬ توران هستم.” سیاوش گفت: “پیام ما بسیار روشن اسـت. مـا از جنـگ‬ بیزاریم و سر آشتی داریم، اما این آشتی شرط هایی دارد؛ نخسـت آنکـه‬ شاه توران باید صدتن از نزدیکانش را که جهان پهلوان رستم نام آنان را‬
‫خواهد گفت، به گروگان نزد ما بفرستد. دیگر آنکه، شهرهایی را کـه از‬ ما گرفته است، پس دهد و به سرزمین خویش بازگردد.”‬

در ادامه داستان : ‫پیمان بستن سیاوش با افراسیاب‬ و …..

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*