خانه / Literature / شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار هفتم : خواندن صحیح و روان ابیات استخراج شده

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی – گفتار هفتم : خواندن صحیح و روان ابیات استخراج شده

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

 ‫گام سوم: خواندن صحیح و روان ابیات استخراج شده‬
‫در این مرحله سعی می کنیم ابیات استخراخ شده داستان را روخوانی‬ کنیم، و بیشتر تلاشمان را بر درست و صحیح خواندن کلمه ها و جمله های‬ داستان معطوف می کنیم. بطوریکه بتوانیم با در نظر داشتن کلیات گام اول‬ ، در حین خواندن بر روند داستان نیز آگاه باشیم و با داستان پیش برویم. با‬ توجه به اینکه اکثر نوجوانان و جوانان فهیم، با شعر ، آنهم اشعاری که‬ بیشتر مایه ای از فلسفه و عرفان را یدک می کشند ، قرابت زیادی ندارند،‬
‫پیشنهاد می شود بار اول روخوانی ، عزم را بر صحیح خواندن استوار نمایند‬ و چنانچه رشته داستان هم از دستشان خارج شد اشکالی ندارد.‬
‫این مرحله آنقدر باید تکرار شود که براحتی بتوانیم ابیات را روان و گویا‬ روخوانی کنیم. حالت روخوانی باید به گونه ای باشد که، گویا داستان را‬ برای دیگری می خوانیم. هدفمان باید معطوف بر القاء پیام اصلی داستان به‬ شنونده باشد. در این تمرین، رفته رفته خود را در جایگاه نویسنده(شخص‬ مولانا) قرار می دهیم و سعی بر انتقال درست مفاهیم بر می آئیم. (صحیح‬ خواندن هر مطلبی با صدای نسبتا بلند در ادارک آن مطلب ، بسیار مفید‬
‫است. لازم به یادآوری است که ثبت اطلاعات در حافظه کوتاه مدت یا فعال،‬ عمدتا از طریق شنیداری صورت می گیرد)‬
گام چهارم: تبدیل داستان از شعر به نثر‬
‫در این مرحله سعی می کنیم داستان را از شعر به نثر تبدیل کنیم. برای‬ این کار حتما لزومی ندارد که ما نویسنده باشیم. بلکه سعی می کنیم‬ افکارمان را هر طوری که هستند بر روی کاغذ بیاوریم. این تمرین به ما‬ کمک می کند تا ضمن درک مفهوم بیشتری از مطلب ، بتوانیم افکار‬ پراکنده خود را سروسام نیز بدهیم. فرق نویسندگان با افراد عادی در این‬
‫است که ضمن داشتن علم نگارش و گستره بیشتر اطلاعاتشان ، به یک‬ قالب سازمان دهنده در ذهنشان نیز دست یافته اند که در چارچوب آن‬ قالب نظام دهنده ذهنی ، می توانند از پراکندگی افکارشان ممانعت بعمل‬ آورند. سعی نکنید ابتدا به یک جمع بندی ذهنی برسید و سپس آن را بر‬ روی کاغذ بیاورید ، بلکه ابتدا – البته با توجه به سپری کردن گامهای قبل‬ – هر آنچه که در ذهنتان بعنوان فکر متجلی می شود را بر روی کاغذ‬
‫بیاورید و چنانچه در نوشتن آنها ، مطلب دیگری نیز در ذهن شکوفا شد آن‬ را بطور رمزی و کوتاه در گوشه ای سریع یاداشت کنید و بکار خود ادامه‬ دهید. پس از اتمام آن مطلب می توانید آن موضوعات را سازماندهی نمایید.‬ (باز هم تاکید می کنم که به نثر بنده اکتفا نکنید و سعی کنید خودتان به‬ طور مستقیم مثنوی را بفهمید و دریابید)
‫این گام ها ما را آماده می کند برای خلق سوال در ذهن. ذهنی که سوالی‬ برایش مطرح نباشد به پاسخی هم نخواهد رسید. جالب است که بدانید از‬ نظر روانشناسی، خود شکوفایی در مراحل رشدی انسان، با طرح سوال و‬ مسئله شکل می گیرد.‬
و اما داستان….‬
‫در عهد حکمرانی عمر ، مطربی بود پر آوازه و خوش صدا ، بطوریکه‬ همیشه بزم و مجلس او پر رونق بود و با صفا. تا اینکه گردش روزگار پیری‬ و فرسودگی را بر وجود او نیز جاری ساخت و بازارش از رونق افتاد. چون که‬ از چشم مردمان افتاد و درماندگی و بی پولی گریبان گیرش شد ، فرصتی‬ مهیا شد تا یادی کند از خدای خویش ، پس رو به خدا کرد و گفت : نیست‬
‫کسب امروز خدایا ، مهمان تو می شوم و برای تو چنگ می زنم.‬
‫با حالتی سراسیمه و مشتاق چنگ را برداشت و شد الله جو ، سوی‬ گورستان یثرب آه گو. رفت در آن گورستان نشست و شروع کرد به چنگ‬ زدن ، اما نه برای مردم ، بلکه برای دل خودش. آنقدر چنگ زد و آنقدر‬ گریه کرد که از حال رفت. احساس سبکی و آرامش وصف ناپذیری در‬ وجودش جریان یافت. چنگ را بالین کرد و بر گوری فتاد و خوابش برد. در‬ همین حین ، خداوند نیز بر عمر خوابی گماشت ، بطوریکه که نمی توانست‬ مانع از به خواب رفتنش بشود. عمر که مردی آگاه بود متوجه شد که این‬ حالت درونی اش معمول نیست و حتما حکمتی در کار است. خوابش برد و‬ در خواب ندا آمد که : برو به گورستان و در جهت رفع حاجت بنده خوب ما‬ ، از بیت المال چند دیناری به او بده.‬
‫عمر از آن هیبت درک و آگاهی از خواب جست و روانه گورستان شد تا‬ بنده خاص خدا را پیدا کند. هر چه گشت غیر آن پیر چنگی کسی را ندید.‬
‫با تعجب به خود گفت : این مطرب کجا و بنده خاص خدا بودن کجا؟ باز‬ هم گرد گورستان دوید و دوید تا اینکه یقین گشتش که غیر آن پیر آنجا‬ کسی نیست. آمد و با صد ادب آنجا نشست ، بر عمر عطسه فتاد و پیر‬ جست. مطرب هراسان و متعجب ، که خدایا این دیگر چه بدبختی بود که‬ بر من عارض شد. همچنانکه مطرب به خود می لرزید ، عمر بدو گفت :‬
‫مترس از من مرم ، که تو را بشارتها از حق آورده ام. حق تعالی آنقدر از تو‬ تعریف کرد که مرا عاشق روی تو کرد. بیا و این هدیه اندک را بگیر و خرج‬ کن ، چون تمام شد ، دوباره اینجا بیا.‬
‫پیر چنگی چون قضایا را فهمید ، لرزان گشت و دوباره شروع کرد به‬ شیون و زاری ، تا آنجا که چنگش را با شدت بر زمین کوبید و گفت : لعنت‬ بر تو که در این فرصت میهمانی با شکوه حجاب من بودی از خدای خوبم ،‬ یار مهربانم ، یاور دانایم ، بینای باوفایم ، شنوای با اعطایم ، بخشنده‬ باصفایم ،وووو…‬
‫پیر چنگی چون با تمام وجودش متوجه شد که در این فرصت میهمانی‬ از چه چیز باارزشی بی بهره بوده است، بر گذشته از دست رفته اش افسوس‬ خورد و به شدت ابراز پشیمان و ملامت کرد. عمر چون او را بدین حال دید‬ ، گفت : این گریه و زاری و افسوس خوردنت ، نشانه هوشیاری توست ، راه‬ فانی و رهایی ، راه دیگری است. باید بطور مطلق به گذشته و آینده ذهنی‬ ات آتش بزنی و همه آن گره های ذهنی ات را دور بریزی.‬
گام پنجم : طرح سوال‬
‫این مرحله از لحاظ رویکرد شناختی و ادراکی از اهمیت فوق العاد ه ای‬ برخوردار است. هر چقدر سوالاتی که در ذهن طرح ریزی می شوند عمیق و‬ دقیق و جامع باشند به همان نسبت روند حرکت ذهن یا اندیشیدن ،‬ منسجم تر صورت می پذیرد و اهداف از وضوحیت خوبی برخوردار خواهند‬ بود.‬
چرا شخصیت اصلی داستان، مطرب انتخاب شده است؟ آیا مولانا‬ در این انتخابش منظور خاصی داشته است یا اینکه برای جفت و‬ جور شدن داستان، مطرب را پیش کشیده است؟‬
چرا مطرب وقتی بی پول و درمانده می شود به یاد خدا می افتد؟‬
چرا مطرب به گورستان می رود؟‬
چرا در گورستان چنگ می زند؟‬
دلیل گریه های مطرب در گورستان چه چیزی بود؟بی پولی، یا‬ درک گذر عمر.‬
چرا بعد از گریه ، حالت سبکی ای به پیر دست داد؟‬
مولانا در اشاره به خواب رفتن چه چیزی را می خواهد القاء کند؟‬
در عالم خواب انسان وارد چه فضایی می شود؟‬
نقش عمر در داستان چیست؟ آیا عمر می تواند یک بعدی از ابعاد‬ وجودی ذهن مطرب باشد؟‬
در گورستان چه اتفاقی می افتد که مطرب بنده خاص خداوند می‬
‫شود؟‬
شکسته شدن دل به چه معناست؟‬
منظور مولانا از به خواب رفتن عمر پس از به خواب رفتن مطرب و‬ بیدار شدنش پس از ادراکات درونی اش چیست؟‬
چرا عمر در مراجعه به گورستان باور نمی کند که منظور خدا‬ همان مطرب است؟‬
چرا مطرب از دیدن عمر ترسید؟‬
چرا مطرب وقتیکه متوجه شد عمر را خدا فرستاده شروع به گریه‬
‫کردن نمود؟‬
چرا مولانا بر گریه تاکید بیش از حد دارد؟‬
با وجود اینکه آلت موسیقی برای یک هنرمند بعنوان یک همدم‬ تلقی می شود پس چرا مطرب ، چنگش را بر زمین کوبید؟‬
آیا چنگ در گذشته به مطرب خدمت کرده بود یا غفلت آور بوده‬ است؟‬
چرا پیر چنگی به عمر از دست رفته اش غصه می خورد؟‬
عمر چه چیزی به پیر گفت که از گریه و زاری دست کشید؟‬
منظور مولانا از آتش زدن به گذشته و آینده ذهنی چیست؟‬
چرا گره برای نی مضر است؟‬
نگاه کلی به زندگی یک سوپر استار چه فایده ای می تواند داشته‬ باشد؟‬
مگر زندگی خوب آن نیست که انسان هم به مادیات دست یابد و‬ هم معروفیت کسب کند ، پس چرا پیر در اواخر عمرش تازه متوجه‬ شد که زندگی خوبی نداشته است؟‬
زمانی که پیر با راهنمایی تمییز دهنده حق و باطل ، از ملامت‬ خویش دست کشید ، در چه وضعیت روحی و روانی فرو رفت؟‬
جهل یعنی چه؟ آگاه شدن یعنی چه؟ ملامت کردن یعنی‬ چه؟ملامت نکردن یعنی چه؟‬
گام ششم: تجریه و تحلیل داستان درلایه دوم‬
‫روانشناسی نوین رشد انسان را در چهار بعد کلی طبقه بندی کرده است.‬ رشد موفق رشدی است که انسان بتواند در هر چهار بعد از ابعاد رشدی،‬ مراتب بالاتر همان رشد را اخذ نماید و تنها به یک بعد اکتفا نکند. (کتاب‬ روانشناسی رشد از تولد تا مرگ ، ف فلیپ رایس)‬
۱– رشد فیزیکی‬
۲– رشد هیجانی و عاطفی‬
۳– رشد شناختی‬
۴– رشد اجتماعی‬
‫معمولا انحراف یا حرکت تک بعدی، پس از کسب آگاهیهای تازه  الخصوص برای نوجوانان و جوانان ناپخته و کم تجربه – در یک بعد از ابعاد‬ رشد انسان نمایان می شود، که می تواند خطرناک باشد. بمنظور جلوگیری‬ از این انحرافات و کج رویها ، این آگاهی را همیشه در ذهن داشته باشیم که‬ یک رشد تمام و کمال رشدی است که انسان هم به جسمش بپردازد ، هم‬ سعی بر تقویت کردن اعواطف و هیجانات مثبت درونیش را داشته باشد ،‬ هم از لحاظ ادراکی و معرفتی و آگاهی خود را غنی کند و هم اینکه بتواند‬ جایگاه اجتماعی مناسبی را هم از لحاظ معیشتی و هم از لحاظ موقعیتی‬ برای خود دست و پا کند.‬
‫رشد متوسط ولی متوازن در هر چهار بعد فوق ، مفیدتر است از زمانی که‬ انسان در یک بعد ، رشد افراطی داشته باشد. راهکار قابل اطمینان در‬ مرحله هایی از زندگی که آگاهی انرژی سرشاری را در فرد بوجود می آورد‬ و بحرانهای دوره رشد را الخصوص در نوجوانی و میانسالی شکل می دهد،‬ این است که از منفک شدن از جامعه به جد پرهیز کنیم و سعی کنیم‬ ضمن بهره مندی مفید از انگیزه درونی ، از انرژی های انباشته شده‬ وجودمان در جهت رسیدن به ارزشهای جاری در جامعه بهره ببریم. و از‬ تعجیل در رسیدن به اهداف بپرهیزیم و از زمان کمک بگیریم. شناختهایی‬ که در طول زمان حاصل می گردند از درجه اطمینان بیشتری در‬ عملکردهای انسان برخوردارند.‬
‫مولانا به شدت اعتقاد به کل بینی دارد(نظریه روانشناسان گشتالتی) و‬ بیشتر آگاهیهایش به گونه ای ترسیم شده اند که نگرش از کل به جزء را‬ سازماندهی می کنند. مولانا با نام گذاری عقل کلی بر عملکرد ذهنی که از‬ کل به موضوعات نگاه می کند ، آدمی را رهنمون می کند به دیدی فراتر از‬ آن چیزی که انسانها در زندگی روزمره شان بکار می برند. و دائما هشدار‬ می دهد که سرچشمه تمام اعمال و رفتار انسان از آن نگرش نشئات می‬ گیرد. چنانچه آن نگاه کلی ، به دلیل انحرافات و اشتباهات حاکم بر ذهن ،‬ خود بر جزئی نگری معطوف گردد باز هم نتیجه مطلوب و غایت اصلی هدف‬ زندگی بدست نخواهد آمد. بطوریکه در انتهای راه ، زمانی متوجه کج‬ رویهایمان می شویم که کار از کار گذشته و فرصت از دست رفته است. در‬ همین راستای کل بینی ، مولانا سعی می کند در داستان پیر چنگی ،‬ انتهای عمر و حیات انسانی به ظاهر موفق که توانسته است به اکثر‬ سکوهای ارزشی جاری در اجتماع دست یابد را مورد بررسی قرار دهد و‬ تصمیم گیری را بر عهده ناظر بیرونی کنجکاو و جستجوگر بگذارد.‬ دانشهایی از این دست، انسان را به فکر وا می دارد تا چنانچه عزمی در‬ جهت همسو شدن با حرکت هستی را در خود می بیند به بیراهه نرود و از‬
‫همان مراحل اولیه شکل گیری شخصیتش ، گامهایش را به گونه ای بردارد‬ که ضمن دست یابی به اهدافش، از غایت نهایی فرصت میهمانی اش که در‬ واقع سنکرون شدن با روند طبیعی حرکت هستی است، غافل نباشد. به‬ بیانی ساده تر اینگونه می شود گفت که تمام هدفها در تمام روزهای زندگی‬ باید مد نظر قرار گیرند. بطوریکه با دستیابی به اهداف زیرین ، بتوان در‬ جهت اهداف بالاتر گام برداشت.‬
‫هدف اصلی زندگی چیزی از جنس بی نهایت باید باشد. و از همان ابتدای‬ راه ، باید نگاهی به آن بی نهایت نیز داشته باشیم و برنامه ریزیها را به گونه‬ ای تدوین کنیم که ضمن دست یابی به اهداف در لایه های آشکار جامعه ،‬ در جهت آن هدف اصلی نیز گام برداشته باشیم. یعنی داشتن زندگی چند‬ لایه.‬
‫مولانا نیز همانند سایر مردم در میان مردم می زیسته و به خوبی بر‬ فریبهای ذهن در جهت دست یابی به سکوهای برتر ارزشی سراب گونه – نه‬ واقعی – واقف بوده است.‬
‫اکثر انسانها در جستجوی مادیات ، بیشتر بدنبال سایه ارزشی آن هدف‬ مادی مورد نظرشان می روند تا واقعیت بهره مندی که می توان از آن‬ وسیله یا موقعیت ، بدست آورند. بعنوان مثال دلایل خرید اتومبیل می تواند‬ : اولا برای فخر فروشی باشد. ثانیا به منظور جابجایی خویش و خانواده‬ باشد. بهترین حالت عملکردی شناختی ذهن در تصمیم گیری برای خرید،‬ همان بهره وری حمل و نقلی اتومبیل است، ولی با توجه به اینکه ارزش‬
‫پرستی در اکثر جوامع رایج است به سادگی نمی توان نیت استفاده از‬ اتومبیل را همان بهره مندی جابجایی یا حمل و نقل در نظر گرفت.‬
‫بطوریکه ناخواسته افکاری از جنس خود برتر بینی بدلیل سوار شدن بر‬ اتومبیل آخرین مدل در ذهن شکل می گیرد و همان افکار نیز بر انگیزه‬ خرید تاثیر می گذارند. برای بعضی از انسانها، خرید اتومبیل تنها با همان‬ یک انگیزه ارزشی، یعنی برتری بر دیگران و فخر فروشی، مطرح است که‬ اقدام بر اساس آن، بسیار ویران کننده و نابودگر خواهد بود.‬
‫بالاترین سکوی ارزش شخصیتی را می توان در سوپر استارها مشاهد‬ کرد. آنها کسانی هستند که دائما در معرض تعریف و تمجید دیگران هستند‬ و همیشه بعنوان انسانهای سطح بالای اجتماع مطرح هستند. آیا سوپر‬ استارها از لحاظ اغنای درونی هیچ کم و کاستی ندارند؟‬
‫چنانچه به زندگی ستاره های مشهور هالیوودی توجه کنیم در می یابیم‬ که آنها نیز مواجه با کاستیهایی هستند، که بعضی مواقع آن خلاء های‬ پنهان روانشان، عواقب خطرناکی را بوجود می آورد.‬
‫مولانا فرض را بر این می گذارد که ستاره ای در طول حیاتش زندگی‬ نسبتا بدی هم نداشته باشد. این انسان نیز وقتی در تنهائیهایش –‬ الخصوص زمانی که بازارش بی رونق می شود – وقتی به خود می نگرد با‬ تمام وجود در می باید که تمام گذشته پرآوازه اش طبلی توخالی بیش‬ نبوده است.‬
‫عمدتا در سختیها و مشکلات است که انسان از عوامل مادی چشم پوشی‬ می کند و روی به سوی مرکزیتی غیر مادی می کند. چرا این چنین است؟‬
‫چرا انسان در خوشیها کمتر به یاد خالق می افتد؟ یاد کردن خالق که یکی‬ از دستورات مکرر قرآن کریم است ، چگونه تاثیر مثبت بر ذهن را دارد؟‬
‫ذهن انسان بیشتر گرایش به خود فریبی و سوگیری و اسناد دهی قابل‬ دسترس پذیری را دارد (دستاوردهای روانشناختی اجتماعی نیز بر این ادعا‬ صحه گذاشته است). به همین جهت اغلب تصمیم گیریها آمیخته ای از‬ جهل و ساده انگاری است و تا زمانی که مشکل جدی پیش نیاید انسان‬ تصور می کند که عملکردهای ذهنش (تعقل و تفکر) با دانش های اندوخته‬ شده در آن در خدمت پیشرفت زندگی است. و جالب اینکه تا زمانی که یک‬ محک واقعی برای ذهن مطرح نشده است بر اشتباه اندیشی هایش اذان‬ نمی کند. تا اینکه به بن بست برسد، و آن بن بست از نظر مولانا دروازه‬ خروج از جهل است. بمنظور درک بهتر خطاهای شناختی انسانها ، ذیلا‬ نمونه ای از منابع بالقوء خطا در شناخت اجتماعی عنوان می گردد‬ (کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر رابرت بارون) :‬
ما یک سوگیری منفی نگری قوی – یعنی گرایش به حساسیت‬ شدید نسبت به محرک ها یا اطلاعات منفی – از خود نشان می‬ دهیم. به نظر می رسد که این تمایل اساسی بوده و ممکن است در‬ کارکرد مغز ما جای داشته باشد. به همین جهت ممکن است‬ حاصل عوامل تکاملی باشد.‬
ما همچنین یک سوگیری خوش بینانه قوی ، یعنی انتظار‬ رویدادها و نتایج مثبت در بسیاری از زمینه ها را از خود نشان می‬ دهیم.‬
اگر چه ما گذشته خود را دارای فراز و نشیب می دانیم ولی گرایش‬ داریم که نگاهمان به آینده بسیار خوش بینانه باشد.‬
اما سوگیری خوش بینانه ممکن است بر عکس شده و تبدیل به‬ بدبینی شود، و این وقتی است که ما در انتظار دریافت اخبار بد‬ دارای پیامدهای مهمی هستیم ؛ در چنین مواردی ، ما انتظار‬ بدترین وضعیت را می کشیم، و تمایلی فزاینده برای پیش بینی‬ بازده های منفی نشان می دهیم.‬
‫در بسیاری از موقعیت ها، وقتی افراد مجسم می کنند که “چه می‬ توانسته است بشود” دست به تفکر خلاف واقع(یا تفکر زائد) می‬ زنند.‬
به نظر می رسد که افکار خلاف واقع در بسیاری از موقعیت ها به‬ طور خودکار روی می دهند، و اثرات آنها را می توان تنها از طریق‬ کار شناختی سخت که طی آن این افکار سرکوب شده یا تخفیف‬ داده می شوند، کاهش می یابد.‬
مردم اغلب دست به سرکوب اندیشه ها می زنند، یعنی سعی می‬ کنند تا از فکر کردن خود به بعضی موضوعات (غذاهای خوشمزه ،‬ الکل و سیگار) جلو گیری کنند. این تلاشها غالبا موفق هستند، اما‬ گاهی اوقات به اثر احیا می انجامد، که در آن چنین افکاری از نظر‬
‫فراوانی عملا افزایش می یابند.‬
‫روانشناسی اجتماعی بر ثبات شخصیتی و عدم تلاش برای تغییر وضع‬ درونی و روانی ، در خلق خوش مهر تایید می زند. عموما انسانها در وضعیت‬ خلق خوش کمتر تلاش می کنند برای بهبود و یا حرکت به جلو و بیشتر‬ تمایل بر حفظ آن حالت خلقی وجودشان را دارند. زیرا که در چنین‬ وضعیتی کمترین پرادازش اطلاعات صورت می گیرد و در نتیجه انرژی‬ کمتری نیز مصرف خواهد شد. وقتی که ما در حالت خلقی مثبت باشیم‬ بیشتر احتمال دارد با گمانه زنی بیندیشیم تا وقتی که در حالت خلقی‬ منفی باشیم. در چنین وضعیتی ما به ویژه اتکایی فزاینده به تصورات قالبی‬ و دیگر میان برهای ذهنی نشان می دهیم.(کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر‬ رابرت بارون) به یاد خدا بودن با اهرم های هیجانی و شناختی عمیقش به انسان کمک‬ می کند تا از پراکندگی افکارش کاسته شود. و چنانچه افتراق از ذهن‬ برداشته شود ذهن فرصت می کند تا به چیزهای دیگری غیر از عادات و‬ روزمرگیها نیز بپردازد.‬
‫مولانا به کرات در مثنوی معنوی بر این موضوع تاکید می کند که آغاز‬ نگرش صحیح ، زمانی اتفاق می افتد که انسان از مادیات فاصله می گیرد و‬ سعی بر درک معنای هستی می کند. پس نگاهمان را نسبت به سختیها و‬ مشکلات تغییر دهیم و سعی کنیم از اتفاقات و حوادث زندگیمان درس‬ بگیریم که بهترین دانشگاه و استاد ، عمر و تجربه هاست.‬

چـــون کـــه قبضـــی آیـــدت ای راه رو‬ ‫

آن صــلاح توســت آتـش دل مشــو‬

چون که قبض آید تو در وی بسـط بـین

تازه باش و چین میفکن درجبین‬

بعـــد ضـــد رنـــج ، آن ضـــد دگـــر‬

رو دهــد ، یعنــی گشــاد و کــر و فــر‬

برای درک لایه های مختلف داستانهای مثنوی مباحثمان را با خواب در گفتار هشتم پیش خواهیم برد  …..

گفتاری از مهندس هادی بیگدلی

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*