خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : فریدون چو شد بر جهان کامگار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : فریدون چو شد بر جهان کامگار‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

‫فریدون چو شد بر جهان کامگار‬
‫ندانست جز خویشتن شهریار‬
‫به رسم کیان تاج و تخت مهی‬
‫بیاراست با کاخ شاهنشهی‬
‫به روز خجسته سر مهرماه‬
‫به سر بر نهاد آن کیانی کلاه‬
‫زمانه بیاندوه گشت از بدی‬
‫گرفتند هر کس ره ایزدی‬
‫دل از داوریها بپرداختند‬
‫به آیین یکی جشن نو ساختند‬
‫نشستند فرزانگان شادکام‬
‫گرفتند هر یک ز یاقوت جام‬
‫می روشن و چهره ی شاه نو‬
‫جهان نو ز داد و سر ماه نو‬
‫بفرمود تا آتش افروختند‬
‫همه عنبر و زعفران سوختند‬
‫پرستیدن مهرگان دین اوست‬
‫تن آسانی و خوردن آیین اوست‬
‫اگر یادگارست ازو ماه مهر‬
‫بکوش و به رنج ایچ منمای چهر‬
‫ورا بد جهان سالیان پانصد‬
‫نیفکند یک روز بنیاد بد‬
‫جهان چون برو بر نماند ای پسر‬
‫تو نیز آز مپرست و انده مخور‬
‫نماند چنین دان جهان برکسی‬
‫درو شادکامی نیابی بسی‬
‫فرانک نه آگاه بد زین نهان‬
‫که فرزند او شاه شد بر جهان‬
‫ز ضحاک شد تخت شاهی تهی‬
‫سرآمد برو روزگار مهی‬
‫پس آگاهی آمد ز فرخ پسر‬
‫به مادر که فرزند شد تاجور‬
‫نیایش کنان شد سر و تن بشست‬
‫به پیش جهانداور آمد نخست‬
‫نهاد آن سرش پست بر خاک بر‬
‫همی خواند نفرین به ضحاک بر‬
‫همی آفرین خواند بر کردگار‬
‫برآن شادمان گردش روزگار‬
‫وزان پس کسی را که بودش نیاز‬
‫همی داشت روز بد خویش راز‬
‫نهانش نوا کرد و کس را نگفت‬
‫همان راز او داشت اندر نهفت‬
‫یکی هفته زین گونه بخشید چیز‬
‫چنان شد که درویش نشناخت نیز‬
‫دگر هفته مر بزم را کرد ساز‬
‫مهانی که بودند گردن فراز‬
‫بیاراست چون بوستان خان خویش‬
‫مهان را همه کرد مهمان خویش‬
‫وزان پس همه گنج آراسته‬
‫فراز آوریده نهان خواسته‬
‫همان گنجها راگشادن گرفت‬
‫نهاده همه رای دادن گرفت‬
‫گشادن در گنج را گاه دید‬
‫درم خوار شد چون پسر شاه دید‬
‫همان جامه و گوهر شاهوار‬
‫همان اسپ تازی به زرین عذار‬
‫همان جوشن و خود و زوپین و تیغ‬
‫کلاه و کمر هم نبودش دریغ‬
‫همه خواسته بر شتر بار کرد‬
‫دل پاک سوی جهاندار کرد‬
‫فرستاد نزدیک فرزند چیز‬
‫زبانی پر از آفرین داشت نیز‬
‫چو آن خواسته دید شاه زمین‬
‫بپذرفت و بر مام کرد آفرین‬
‫بزرگان لشگر چو بشناختند‬
‫بر شهریار جهان تاختند‬
‫‪که ای شاه پیروز یزدانشناس‬
‫ستایش مر او را زویت سپاس‬
‫چنین روز روزت فزون باد بخت‬
‫بد اندیشگان را نگون باد بخت‬
‫ترا باد پیروزی از آسمان‬
‫مبادا بجز داد و نیکی گمان‬
‫وزان پس جهاندیدگان سوی شاه‬
‫ز هر گوشهای برگرفتند راه‬
‫همه زر و گوهر برآمیختند‬
‫به تاج سپهبد فرو ریختند‬
‫همان مهتران از همه کشورش‬
‫بدان خرمی صف زده بر درش‬
‫ز یزدان همی خواستند آفرین‬
‫بران تاج و تخت و کلاه و نگین‬
‫همه دست برداشته به آسمان‬
‫همی خواندندش به نیکی گمان‬
‫که جاوید بادا چنین شهریار‬
‫برومند بادا چنین روزگار‬
‫وزان پس فریدون به گرد جهان‬
‫بگردید و دید آشکار و نهان‬
‫هران چیز کز راه بیداد دید‬
‫هر آن بوم و برکان نه آباد دید‬
‫به نیکی ببست از همه دست بد‬
‫چنانک از ره هوشیاران سزد‬
‫بیاراست گیتی بسان بهشت‬
‫به جای گیا سرو گلبن بکشت‬
‫از آمل گذر سوی تمیشه کرد‬
‫نشست اندر آن نامور بیشه کرد‬
‫کجا کز جهان گوش خوانی همی‬
‫جز این نیز نامش ندانی همی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Ferdowsi 1

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*