خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : داستان زندگی فریدون و سه پسرش

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : داستان زندگی فریدون و سه پسرش

شاهنامه فردوسی

 
سالھا گذشت و خداوند به فریدون سه پسر داد ولی بر آنھا نامی نگذاشت.چون پسران به سن کدخدائی رسیدند، یعنی زمان ھمسر گرفتنشان، فریدون از پادشاه یمن سه دخترش را برای پسرانش خواستگاری کرد.پادشاه یمن پسران را به یمن دعوت کرد و بعد از آزمایش آنھا، با ازدواجشان موافقت کرد. بعد از ازدواج و بازگشت بسرزمین خودشان فریدون نیز آزمایشی از پسرانش کرد. آزمایش از این قرار بود که با افسون اژدھائی درست کرد و به پسر بزرگ گفت به جنگ او برود و خلق خدا را از شر اژدھا رھا کند.پسر بزرگ گفت آدم عاقل با اژدھا نمیجنگد.پسر میانی فرار کرد و پسر کوچک فریاد برآورد و به اژدھا حمله کرد
ولی فریدون با افسون دیگر اژدھا را ناپدید کرد. فریدون به فرزندانش گفت آن اژدھا من بودم و برای آزمایش شما این کار را کردم و اکنون نامتان را میگویم:فرزند بزرگم، نام تو سلم است چه سلامت از چنگ اژدھا گریختی . و تو فرزند دومی که کمان به زه کردی و گریختی تو را تور (شغال)نام نھادم . اما فرزند کوچک من که دلیر و جوان و آگاه بود شایسته ستایش
است و اورا ایرج نام نھادم . اکنون ھمسران شما را نام میگذارم.زن سلم را آرزو و زن تور را ماه و زن ایرج را سھی که ستاره ناھید به زیبائی او نیست نام نھادم .
ستاره شناسان طالع سلم را ستاره مشتری ، طالع تور را شیر و طالع ایرج را ھرچه جستند معلوم نشد ، چه در جنگ و آشوب بود.فریدون چون راز کیھان را می دانست از سرنوشت ایرج اندوھگین شد. اما با خواست خداوند دلیری نتوان کرد.
فریدون کشور خود را به سه بخش تقسیم کرد.یکی روم و باختر، که آنرا به سلم داد، یکی ترک و چین که آنرا به تور داد و سوم دشت گردان ایران زمین که به ایرج رسید.
از ایشان چونوبت به ایرج رسید

مراو را پدر شاه ایران گزید
چیزی نگذشت که سلم و تور به برادر کوچک حسد ورزیدند و پیغامی برای فریدون پیر فرستادند که تو زمان تقسیم زمینت جانب عدالت را رھا کردی و ما را پست کردی و ما دوتن را که از اوکمتر نیستیم بگوشه ای پرتاب کردی و ایرج را نزد خود نگھداشتی .
فریدون نامه ای مھر آمیز به سلم و تور نوشت و آنرا به ایرج سپرد تا به برادرانش تسلیم کند. ایرج با آن نیت که از تاج و تخت بخاطر دوستی برادرانش بگذرد، خودش تنھا به دیدار آنھا رفت. ایرج با نھایت مھربانی دو برادر را در آغوش گرفته و بوسید اما با تمام مھربانیھایش سلم و تور با دشمنی و بتندی پذیرایش شدند.

سه برادر به چادر و پرده سرا رفتند و سپاھیان سلم و تور برادر کوچکتر را از سلم وتور پسندیده تر یافتند. ھر چقدر ایرج از علاقه خودش به برادرانش گفت و در مقابل محبت آنان حاضر شد تاج وتخت خود را به آنھا بدھد، در عوض تور کرسی زرین را که بر آن نشسته بود بلند کرد و بر سر ایرج کوفت . ایرج باز ھم از برادران دلجوئی میکرد:
میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است

سیاه اندرون باشد و سنگدل

که خواھد که موری شود تنگدل
تور تمام آن سخنان را شنید و پاسخ نداد.خنجری بیرون کشید و پھلوی ایرج را با آن درید. سپس با آن خنجر سر از تن او جدا کرد.تور سر برادر را با مشک عنبر آکنده کرد و آنرا نزد پدر فرستاد.
روزھا و روزھا فریدون گریست چنانکه از آب چشم او در کنارش گیاھان از خاک بیرون آمدند. در غم ایرج تمام شھر و کشور می گریستند.
در میان ھمسران ایرج، ماه آفرید دختری زائید و وقتی بزرگ شد، فریدون برادرزاده خود پشنگ را با وی نامزد کرد. از آن دو کودک زیبائی به دنیا آمد.
فریدون دیدگانش بخاطر گریه زیاد جائی را نمیدید.بفرمان خدا و به پاس نیکوئیھای فریدون دو چشمش بار دیگر بینا شد و کودک را منوچھر نام نھاد.
منوچھر بزرگ شد و برسم زمان به او آئین جنگ و کشورداری آموختند و رشد او به آنجا رسید که میتوانست کین خواه ایرج باشد. بفرمان فریدون تمام سرداران نزد منوچھر آمدند. قارن کاویان ( فرزند کاوه آھنگر) ، گرشاسب، سام نریمان (جد رستم) ، کشواد زرین کلاه، ھمه با او دست یاری دادند تا خون ایرج را قصاص کنند.
در چندین جنگ، با دلاوری ھای پھلوانان خصوصاً گرشاسب، تور و سلم کشته شدند و سرھایشان را برای فریدون فرستادند.سپاه منوچھر از دریای گیلان به سرزمین ساری رسید. فریدون به استقبال منوچھر آمد و اورا در برگرفت و بوسید. فردای آنروز فریدون سام را احضار کرد و منوچھر را به او سپرد که در کارھا یار و یاور اوباشد.
ده روز از ماه مھر مانده بود که فریدون منوچھر را بر تخت نشاند و بدست خود تاج بر سرش نھاد.
فریدون ھمیشه وقتی بیاد سه فرزند از دست رفته اش می افتاد می گریست و ھمیشه در مناجات بود و این چنین بود تا زمانه سرآمد بروی .
منوچھر فرمان داد از زر سرخ و لاجورد برای فریدون دخمه ساختند واورا بر تختی از عاج نھادند، بر سر تخت تاجی آویختند و به آئین آن زمان ھمه او را بدرود کردند و در پایان در دخمه را بستند و یک ھفته غزاداری کردند.

بھشتم بیامد منوچھر شاه

بسر برنھاد آن کیانی کلاه
منوچھر به آئین فریدون یکصد و بیست سال پادشاھی کرد.

 

فردوسی-و-شاهنامه

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*