خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چوکشور ز ضحاک بودی تهی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چوکشور ز ضحاک بودی تهی‬

poem-book-128

 

‫چوکشور ز ضحاک بودی تهی‬
‫یکی مایه ور بد بسان رهی‬
‫که او داشتی گنج و تخت و سرای‬
‫شگفتی به دل سوزگی کدخدای‬
‫ورا کندرو خواندندی بنام‬
‫به کندی زدی پیش بیداد گام‬
‫به کاخ اندر آمد دوان کند رو‬
‫در ایوان یکی تاجور دید نو‬
‫نشسته به آرام در پیشگاه‬
‫چو سرو بلند از برش گرد ماه‬
‫ز یک دست سرو سهی شهرناز‬
‫به دست دگر ماهروی ار نواز‬
‫همه شهر یکسر پر از لشکرش‬
‫کمربستگان صف زده بر درش‬
‫نه آسیمه گشت و نه پرسید راز‬
‫نیایش کنان رفت و بردش نماز‬
‫برو آفرین کرد کای شهریار‬
‫همیشه بزی تا بود روزگار‬
‫خجسته نشست تو با فرهی‬
‫که هستی سزاوار شاهنشهی‬
‫جهان هفت کشور ترا بنده باد‬
‫سرت برتر از ابر بارنده باد‬
‫فریدونش فرمود تا رفت پیش‬
‫بکرد آشکارا همه راز خویش‬
‫بفرمود شاه دلاور بدوی‬
‫که رو آلت تخت شاهی بجوی‬
‫نبیذ آر و رامشگران را بخوان‬
‫بپیمای جام و بیارای خوان‬
‫کسی کاو به رامش سزای منست‬
‫به دانش همان دلزدای منست‬
‫بیار انجمن کن بر تخت من‬
‫چنان چون بود در خور بخت من‬
‫چو بنشنید از او این سخن کدخدای‬
‫بکرد آنچه گفتش بدو رهنمای‬
‫می روشن آورد و رامشگران‬
‫همان در خورش باگهر مهتران‬
‫فریدون غم افکند و رامش گزید‬
‫شبی کرد جشنی چنان چون سزید‬
‫چو شد رام گیتی دوان کندرو‬
‫برون آمد از پیش سالار نو‬
‫نشست از بر باره ی راه جوی‬
‫سوی شاه ضحاک بنهاد روی‬
‫بیامد چو پیش سپهبد رسید‬
‫سراسر بگفت آنچه دید و شنید‬
‫بدو گفت کای شاه گردنکشان‬
‫به برگشتن کارت آمد نشان‬
‫سه مرد سرافراز با لشکری‬
‫فراز آمدند از دگر کشوری‬
‫ازان سه یکی کهتر اندر میان‬
‫به بالای سرو و به چهر کیان‬
‫به سالست کهتر فزونیش بیش‬
‫از آن مهتران او نهد پای پیش‬
‫یکی گرز دارد چو یک لخت کوه‬
‫همی تابد اندر میان گروه‬
‫به اسپ اندر آمد بایوان شاه‬
‫دو پرمایه با او همیدون براه‬
‫بیامد به تخت کی بر نشست‬
‫همه بند و نیرنگ تو کرد پست‬
‫هر آنکس که بود اندر ایوان تو‬
‫ز مردان مرد و ز دیوان تو‬
‫سر از پای یکسر فروریختشان‬
‫همه مغز با خون برامیختشان‬
‫بدو گفت ضحاک شاید بدن‬
‫که مهمان بود شاد باید بدن‬
‫چنین داد پاسخ ورا پیشکار‬
‫که مهمان ابا گرزه ی گاوسار‬
‫به مردی نشیند به آرام تو‬
‫زتاج و کمر بسترد نام تو‬
‫به آیین خویش آورد ناسپاس‬
‫چنین گر تو مهمان شناسی شناس‬
‫بدو گفت ضحاک چندین منال‬
‫که مهمان گستاخ بهتر به فال‬
‫چنین داد پاسخ بدو کندرو‬
‫که آری شنیدم تو پاسخ شنو‬
‫گرین نامور هست مهمان تو‬
‫چه کارستش اندر شبستان تو‬
‫که با دختران جهاندار جم‬
‫نشیند زند رای بر بیش و کم‬
‫به یک دست گیرد رخ شهرناز‬
‫به دیگر عقیق لب ارنواز‬
‫شب تیره گون خود بترزین کند‬
‫به زیر سر از مشک بالین کند‬
‫چومشک آن دو گیسوی دو ماه تو‬
‫که بودند همواره دلخواه تو‬
‫بگیرد ببرشان چو شد نیم مست‬
‫بدین گونه مهمان نباید بدست‬
‫برآشفت ضحاک برسان کرگ‬
‫شنید آن سخن کارزو کرد مرگ‬
‫به دشنام زشت و به آواز سخت‬
‫شگفتی بشورید با شوربخت‬
‫بدو گفت هرگز تو در خان من‬
‫ازین پس نباشی نگهبان من‬
‫چنین داد پاسخ ورا پیشکار‬
‫که ایدون گمانم من ای شهریار‬
‫کزان بخت هرگز نباشدت بهر‬
‫به من چون دهی کدخدایی شهر‬
‫چو بی بهره باشی ز گاه مهی‬
‫مرا کار سازندگی چون دهی‬
‫چرا تو نسازی همی کار خویش‬
‫که هرگز نیامدت ازین کار پیش‬
‫ز تاج بزرگی چو موی از خمیر‬
‫برون آمدی مهترا چاره گیر‬
‫ترا دشمن آمد به گه برنشست‬
‫یکی گرزه ی گاوپیکر به دست‬
‫همه بند و نیرنگت از رنگ برد‬
‫دلارام بگرفت و گاهت سپرد‬
حکیم ابوالقاسم فردوسی

ferdowsi (1)

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*