خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که ضحاک را روز و شب‬ , ‫به نام فریدون گشادی دو لب‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که ضحاک را روز و شب‬ , ‫به نام فریدون گشادی دو لب‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

 

‫چنان بد که ضحاک را روز و شب‬
‫به نام فریدون گشادی دو لب‬
‫بران برز بالا ز بیم نشیب‬
‫شده ز آفریدون دلش پر نهیب‬
‫چنان بد که یک روز بر تخت عاج‬
‫نهاده به سر بر ز پیروزه تاج‬
‫ز هر کشوری مهتران را بخواست‬
‫که در پادشاهی کند پشت راست‬
‫از آن پس چنین گفت با موبدان‬
‫که ای پرهنر با گهر بخردان‬
‫مرا در نهانی یکی دشمنست‬
‫که بربخردان این سخن روشن است‬
‫به سال اندکی و به دانش بزرگ‬
‫گوی بدنژادی دلیر و سترگ‬
‫اگر چه به سال اندک ای راستان‬
‫درین کار موبد زدش داستان‬
‫که دشمن اگر چه بود خوار و خرد‬
‫نبایدت او را به پی بر سپرد‬
‫ندارم همی دشمن خرد خوار‬
‫بترسم همی از بد روزگار‬
‫همی زین فزون بایدم لشکری‬
‫هم از مردم و هم ز دیو و پری‬
‫یکی لشگری خواهم انگیختن‬
‫ابا دیو مردم برآمیختن‬
‫بباید بدین بود همداستان‬
‫که من ناشکبیم بدین داستان‬
‫یکی محضر اکنون بباید نوشت‬
‫که جز تخم نیکی سپهبد نکشت‬
‫نگوید سخن جز همه راستی‬
‫نخواهد به داد اندرون کاستی‬
‫زبیم سپهبد همه راستان‬
‫برآن کار گشتند همداستان‬
بر آن محضر اژدها ناگزیر‬
‫گواهی نوشتند برنا و پیر‬
‫هم آنگه یکایک ز درگاه شاه‬
‫برآمد خروشیدن دادخواه‬
‫ستم دیده را پیش او خواندند‬
‫بر نامدارانش بنشاندند‬
‫بدو گفت مهتر بروی دژم‬
‫که بر گوی تا از که دیدی ستم‬
‫خروشید و زد دست بر سر ز شاه‬
‫که شاها منم کاوه ی دادخواه‬
‫یکی بی زیان مرد آهنگرم‬
‫ز شاه آتش آید همی بر سرم‬
‫تو شاهی و گر اژدها پیکری‬
‫بباید بدین داستان داوری‬
‫که گر هفت کشور به شاهی تراست‬
‫چرا رنج و سختی همه بهر ماست‬
‫شماریت با من بباید گرفت‬
‫بدان تا جهان ماند اندر شگفت‬
‫مگر کز شمار تو آید پدید‬
‫که نوبت ز گیتی به من چون رسید‬
‫که مارانت را مغز فرزند من‬
‫همی داد باید ز هر انجمن‬
‫سپهبد به گفتار او بنگرید‬
‫شگفت آمدش کان سخنها شنید‬
‫بدو باز دادند فرزند او‬
‫به خوبی بجستند پیوند او‬
‫بفرمود پس کاوه را پادشا‬
‫که باشد بران محضر اندر گوا‬
‫چو بر خواند کاوه همه محضرش‬
‫سبک سوی پیران آن کشورش‬
‫خروشید کای پای مردان دیو‬
‫بریده دل از ترس گیهان خدیو‬
‫همه سوی دوزخ نهادید روی‬
‫سپر دید دلها به گفتار اوی‬
‫نباشم بدین محضر اندر گوا‬
‫نه هرگز براندیشم از پادشا‬
‫خروشید و برجست لرزان ز جای‬
‫بدرید و بسپرد محضر به پای‬
‫گرانمایه فرزند او پیش اوی‬
‫ز ایوان برون شد خروشان به کوی‬
‫مهان شاه را خواندند آفرین‬
‫که ای نامور شهریار زمین‬
‫ز چرخ فلک بر سرت باد سرد‬
‫نیارد گذشتن به روز نبرد‬
چرا پیش تو کاوه ی خامگوی‬
‫بسان همالان کند سرخ روی‬
‫همه محضر ما و پیمان تو‬
‫بدرد بپیچد ز فرمان تو‬
‫کی نامور پاسخ آورد زود‬
‫که از من شگفتی بباید شنود‬
‫که چون کاوه آمد ز درگه پدید‬
‫دو گوش من آواز او را شنید‬
‫میان من و او ز ایوان درست‬
‫تو گفتی یکی کوه آهن برست‬
‫ندانم چه شاید بدن زین سپس‬
‫که راز سپهری ندانست کس‬
‫چو کاوه برون شد ز درگاه شاه‬
‫برو انجمن گشت بازارگاه‬
‫همی بر خروشید و فریاد خواند‬
‫جهان را سراسر سوی داد خواند‬
‫ازان چرم کاهنگران پشت پای‬
‫بپوشند هنگام زخم درای‬
‫همان کاوه آن بر سر نیزه کرد‬
‫همانگه ز بازار برخاست گرد‬
‫خروشان همی رفت نیزه بدست‬
‫که ای نامداران یزدان پرست‬
‫کسی کاو هوای فریدون کند‬
‫دل از بند ضحاک بیرون کند‬
‫بپویید کاین مهتر آهرمنست‬
‫جهان آفرین را به دل دشمن است‬
‫بدان بی بها ناسزاوار پوست‬
‫پدید آمد آوای دشمن ز دوست‬
‫همی رفت پیش اندرون مردگرد‬
‫جهانی برو انجمن شد نه خرد‬
‫بدانست خود کافریدون کجاست‬
‫سراندر کشید و همی رفت راست‬
‫بیامد بدرگاه سالار نو‬
‫بدیدندش آنجا و برخاست غو‬
‫چو آن پوست بر نیزه بر دید کی‬
‫به نیکی یکی اختر افگند پی‬
‫بیاراست آن را به دیبای روم‬
‫ز گوهر بر و پیکر از زر بوم‬
‫بزد بر سر خویش چون گرد ماه‬
‫یکی فال فرخ پی افکند شاه‬
‫فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش‬
‫همی خواندش کاویانی درفش‬
‫از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه‬
‫به شاهی بسر برنهادی کلاه‬
بران بی بها چرم آهنگران‬
‫برآویختی نو به نو گوهران‬
‫ز دیبای پرمایه و پرنیان‬
‫برآن گونه شد اختر کاویان‬
‫که اندر شب تیره خورشید بود‬
‫جهان را ازو دل پرامید بود‬
‫بگشت اندرین نیز چندی جهان‬
‫همی بودنی داشت اندر نهان‬
‫فریدون چو گیتی برآن گونه دید‬
‫جهان پیش ضحاک وارونه دید‬
‫سوی مادر آمد کمر برمیان‬
‫به سر برنهاده کلاه کیان‬
‫که من رفتنی ام سوی کارزار‬
‫ترا جز نیایش مباد ایچ کار‬
‫ز گیتی جهان آفرین را پرست‬
‫ازو دان بهر نیکی زور دست‬
‫فرو ریخت آب از مژه مادرش‬
‫همی خواند با خون دل داورش‬
‫به یزدان همی گفت زنهار من‬
‫سپردم ترا ای جهاندار من‬
‫بگردان ز جانش بد جاودان‬
‫بپرداز گیتی ز نابخردان‬
‫فریدون سبک ساز رفتن گرفت‬
‫سخن را ز هر کس نهفتن گرفت‬
‫برادر دو بودش دو فرخ همال‬
‫ازو هر دو آزاده مهتر به سال‬
‫یکی بود ازیشان کیانوش نام‬
‫دگر نام پرمایه ی شادکام‬
‫فریدون بریشان زبان برگشاد‬
‫که خرم زئید ای دلیران و شاد‬
‫که گردون نگردد بجز بر بهی‬
‫به ما بازگردد کلاه مهی‬
‫بیارید داننده آهنگران‬
‫یکی گرز فرمود باید گران‬
‫چو بگشاد لب هر دو بشتافتند‬
‫به بازار آهنگران تاختند‬
‫هر آنکس کزان پیشه بد نام جوی‬
‫به سوی فریدون نهادند روی‬
‫جهانجوی پرگار بگرفت زود‬
‫وزان گرز پیکر بدیشان نمود‬
‫نگاری نگارید بر خاک پیش‬
‫همیدون بسان سر گاومیش‬
‫بر آن دست بردند آهنگران‬
‫چو شد ساخته کار گرز گران‬
به پیش جهانجوی بردند گرز‬
‫فروزان به کردار خورشید برز‬
‫پسند آمدش کار پولادگر‬
‫ببخشیدشان جامه و سیم و زر‬
‫بسی کردشان نیز فرخ امید‬
‫بسی دادشان مهتری را نوید‬
‫که گر اژدها را کنم زیر خاک‬
‫بشویم شما را سر از گرد پاک‬

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*