خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از روزگارش چهل سال ماند ,‬ ‫نگر تا بسر برش یزدان چه راند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از روزگارش چهل سال ماند ,‬ ‫نگر تا بسر برش یزدان چه راند‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد , که رحمت بر آن تربت پاک باد :   ضحاک در خواب دید که در اثر حمله سه دلاور مرد اسیر شده و او را کشان کشان به کوه دماوند می برند و ……

 

‫چو از روزگارش چهل سال ماند‬
‫نگر تا بسر برش یزدان چه راند‬
‫در ایوان شاهی شبی دیر یاز‬
‫به خواب اندرون بود با ارنواز‬
‫چنان دید کز کاخ شاهنشهان‬
‫سه جنگی پدید آمدی ناگهان‬
‫دو مهتر یکی کهتر اندر میان‬
‫به بالای سرو و به فر کیان‬
‫کمر بستن و رفتن شاهوار‬
‫بچنگ اندرون گرزه ی گاوسار‬
دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ‬
‫نهادی به گردن برش پالهنگ‬
‫همی تاختی تا دماوند کوه‬
‫کشان و دوان از پس اندر گروه‬
‫بپیچید ضحاک بیدادگر‬
‫بدریدش از هول گفتی جگر‬
‫یکی بانگ برزد بخواب اندرون‬
‫که لرزان شد آن خانه ی صدستون‬
‫بجستند خورشید رویان ز جای‬
‫از آن غلغل نامور کدخدای‬
‫چنین گفت ضحاک را ارنواز‬
‫که شاها چه بودت نگویی به راز‬
‫که خفته به آرام در خان خویش‬
‫برین سان بترسیدی از جان خویش‬
‫زمین هفت کشور به فرمان تست‬
‫دد و دام و مردم به پیمان تست‬
‫به خورشید رویان جهاندار گفت‬
‫که چونین شگفتی بشاید نهفت‬
‫که گر از من این داستان بشنوید‬
‫شودتان دل از جان من ناامید‬
‫به شاه گرانمایه گفت ارنواز‬
‫که بر ما بباید گشادنت راز‬
‫توانیم کردن مگر چاره ای‬
‫که بیچاره ای نیست پتیاره ای‬
‫سپهبد گشاد آن نهان از نهفت‬
‫همه خواب یک یک بدیشان بگفت‬
‫چنین گفت با نامور ماهروی‬
‫که مگذار این را ره چاره چوی‬
‫نگین زمانه سر تخت تست‬
‫جهان روشن از نامور بخت تست‬
‫تو داری جهان زیر انگشتری‬
‫دد و مردم و مرغ و دیو و پری‬
‫ز هر کشوری گرد کن مهتران‬
‫از اخترشناسان و افسونگران‬
‫سخن سربه سر موبدان را بگوی‬
‫پژوهش کن و راستی بازجوی‬
‫نگه کن که هوش تو بر دست کیست‬
‫ز مردم شمار ار ز دیو و پریست‬
‫چو دانسته شد چاره ساز آن زمان‬
‫به خیره مترس از بد بدگمان‬
‫شه پر منش را خوش آمد سخن‬
‫که آن سرو سیمین برافگند بن‬
‫جهان از شب تیره چون پر زاغ‬
‫هم آنگه سر از کوه برزد چراغ‬
تو گفتی که بر گنبد لاژورد‬
‫بگسترد خورشید یاقوت زرد‬
‫سپهبد به هرجا که بد موبدی‬
‫سخن دان و بیداردل بخردی‬
‫ز کشور به نزدیک خویش آورید‬
‫بگفت آن جگر خسته خوابی که دید‬
‫نهانی سخن کردشان آشکار‬
‫ز نیک و بد و گردش روزگار‬
‫که بر من زمانه کی آید بسر‬
‫کرا باشد این تاج و تخت و کمر‬
‫گر این راز با من بباید گشاد‬
‫و گر سر به خواری بباید نهاد‬
‫لب موبدان خشک و رخساره تر‬
‫زبان پر ز گفتار با یکدیگر‬
‫که گر بودنی باز گوییم راست‬
‫به جانست پیکار و جان بی بهاست‬
‫و گر نشنود بودنیها درست‬
‫بباید هم اکنون ز جان دست شست‬
‫سه روز اندرین کار شد روزگار‬
‫سخن کس نیارست کرد آشکار‬
‫به روز چهارم برآشفت شاه‬
‫برآن موبدان نماینده راه‬
‫که گر زنده تان دار باید بسود‬
‫و گر بودنیها بباید نمود‬
‫همه موبدان سرفگنده نگون‬
‫پر از هول دل دیدگان پر ز خون‬
‫از آن نامداران بسیار هوش‬
‫یکی بود بینادل و تیزگوش‬
‫خردمند و بیدار و زیرک بنام‬
‫کزان موبدان او زدی پیش گام‬
‫دلش تنگتر گشت و ناباک شد‬
‫گشاده زبان پیش ضحاک شد‬
‫بدو گفت پردخته کن سر ز باد‬
‫که جز مرگ را کس ز مادر نزاد‬
‫جهاندار پیش از تو بسیار بود‬
‫که تخت مهی را سزاوار بود‬
‫فراوان غم و شادمانی شمرد‬
‫برفت و جهان دیگری را سپرد‬
‫اگر باره ی آهنینی به پای‬
‫سپهرت بساید نمانی به جای‬
‫کسی را بود زین سپس تخت تو‬
‫به خاک اندر آرد سر و بخت تو‬
‫کجا نام او آفریدون بود‬
‫زمین را سپهری همایون بود‬
هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد‬
‫نیامد گه پرسش و سرد باد‬
‫چو او زاید از مادر پرهنر‬
‫بسان درختی شود بارور‬
‫به مردی رسد برکشد سر به ماه‬
‫کمر جوید و تاج و تخت و کلاه‬
‫به بالا شود چون یکی سرو برز‬
‫به گردن برآرد ز پولاد گرز‬
‫زند بر سرت گرزه ی گاوسار‬
‫بگیردت زار و ببنددت خوار‬
‫بدو گفت ضحاک ناپاک دین‬
‫چرا بنددم از منش چیست کین‬
‫دلاور بدو گفت گر بخردی‬
‫کسی بی بهانه نسازد بدی‬
‫برآید به دست تو هوش پدرش‬
‫از آن درد گردد پر از کینه سرش‬
‫یکی گاو برمایه خواهد بدن‬
‫جهانجوی را دایه خواهد بدن‬
‫تبه گردد آن هم به دست تو بر‬
‫بدین کین کشد گرزه ی گاوسر‬
‫چو بشنید ضحاک بگشاد گوش‬
‫ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش‬
‫گرانمایه از پیش تخت بلند‬
‫بتابید روی از نهیب گزند‬
‫چو آمد دل نامور بازجای‬
‫بتخت کیان اندر آورد پای‬
‫نشان فریدون بگرد جهان‬
‫همی باز جست آشکار و نهان‬
‫نه آرام بودش نه خواب و نه خورد‬
‫شده روز روشن برو لاژورد‬
حکیم ابوالقاسم فردوسی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*